Skip to main content

Course Description

Kurs „Projektowanie procesu i wyrobu w warunkach Przemysłu 4.0” powstał w ramach projektu Projekt MOOC@PB-Nowoczesne technologie w procesie kształcenia i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18.

Grafika przedstawia logotypy Funduszy Europejskich, flagę Polski oraz flagę Unii Europejskiej

Tematyka kursu umożliwia połączenie klasycznego podejścia do projektowania procesów produkcyjnych z wymaganiami stawianymi przez czwartą rewolucję przemysłową. W jego ramach uczestnicy zapoznają się m.in. z metodyką projektowania wyrobów przy wykorzystaniu profesjonalnego oprogramowania Autodesk Inventor Professional 2019, stanowiącą istotny element w procesowym zarządzaniu technologiami w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Kurs ten jest adresowany głównie do studentów kierunków technicznych, ale nie wyklucza możliwości udziału innych osób, posiadających podstawową wiedzę na temat zasad rysunku technicznego. Można przyjąć, że grupę docelową stanowią odbiorcy zainteresowani rozwojem techniki i praktycznym wykorzystaniem narzędzi komputerowego wspomagania projektowania. Kurs ułatwi zrozumienie zasad obowiązujących przy projektowaniu procesów produkcyjnych i rozwoju wyrobów.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu wskazana jest podstawowa znajomość zasad rysunku technicznego.


CELE KURSU

 • Poznasz rzeczywistość i oczekiwania 4. rewolucji przemysłowej.
 • Zdobędziesz umiejętności niezbędne do projektowania i realizowania procesów produkcyjnych.
 • Dowiesz się, jak wykorzystać dostępne metody, techniki i narzędzia odpowiadające idei i potrzebom Przemysłu 4.0.
 • Dowiesz się, jak wygląda procesowe zarządzanie technologią oraz współprojektowanie rozwoju wyrobu w przedsiębiorstwach.
 • Nauczysz się projektowania wyrobów w środowisku Autodesk Inventor Professional 2019.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

Kurs składa się z 3 części, w ramach których realizowanych jest 7 modułów szkoleniowych.

W części teoretycznej wyróżniono następujące moduły poświęcone szeroko rozumianemu Przemysłowi 4.0 oraz projektowaniu procesu i wyrobu:

MODUŁ 1: Technologiczne przygotowanie produkcji

 • Lekcja 1: Przełomowe zmiany w przemyśle
 • Lekcja 2: Wstęp do Przemysłu 4.0
 • Lekcja 3: Przygotowanie produkcji nowego wyrobu
 • Lekcja 4: Projektowanie współbieżne
 • Lekcja 5: Technologiczność konstrukcji

MODUŁ 2: Rozwój Przemysłu 4.0

 • Lekcja 6: Rys historyczny rozwoju Przemysłu 4.0 w Polsce i na świecie
 • Lekcja 7: Współczesne metody i narzędzia wykorzystywane do realizacji procesów produkcyjnych. Część 1 – Przegląd
 • Lekcja 8: Współczesne metody i narzędzia wykorzystywane do realizacji procesów produkcyjnych. Część 2 – Szybkie prototypowanie

MODUŁ 3: Zarządzanie technologiami w warunkach Przemysłu 4.0

 • Lekcja 9: Procesowe zarządzanie technologiami
 • Lekcja 10: Współprojektowanie produktu wspierane przez Przemysł 4.0 – przykłady

MODUŁ 4: Konstruowanie i wykonanie wyrobu w warunkach Przemysłu 4.0

 • Lekcja 11: Narzędzia Przemysłu 4.0
 • Lekcja 12: Konstruowanie i wykonanie wyrobu, jak wygląda przygotowanie i realizacja produkcji w czasach Przemysłu 4.0
 • Lekcja 13: Wprowadzenie do zasad projektowania wyrobów w środowisku Autodesk Inventor. Informacje ogólne

W części praktycznej wyróżniono następujące moduły zawierające praktyczne informacje na temat projektowania wyrobów w środowisku Autodesk Inventor Professional 2019:

MODUŁ 5: Projektowanie wyrobów w środowisku Autodesk Inventor - część praktyczna (I)

 • Ćwiczenie 1: Podstawy tworzenia części parametrycznych
 • Ćwiczenie 2: Podstawowe techniki tworzenia szkiców
 • Ćwiczenie 3: Tworzenie podstawowych elementów na bazie szkicu 2D
 • Ćwiczenie 4: Tworzenie podstawowych elementów z wykorzystaniem osi obrotu
 • Ćwiczenie 5: Wymiarowanie i edycja części
 • Ćwiczenie 6: Wybrane możliwości parametryzacji
 • Ćwiczenie 7: Szkicowanie średniozaawansowane - geometria konstrukcyjna
 • Ćwiczenie 8: Kształtowanie modeli (fazowanie i zaokrąglanie, tworzenie otworów i gwintów)

MODUŁ 6: Projektowanie wyrobów w środowisku Autodesk Inventor - część praktyczna (II)

 • Ćwiczenie 9: Kształtowanie modeli (szyk i lustro)
 • Ćwiczenie 10: Zaawansowane techniki modelowania części
 • Ćwiczenie 11: Tworzenie części cienkościennych i elementów usztywniających
 • Ćwiczenie 12: Podstawy analizy numerycznej części
 • Ćwiczenie 13: Tworzenie dokumentacji rysunkowej
 • Ćwiczenie 14: Podstawy tworzenia zespołów (złożeń)
 • Ćwiczenie 15: Środowisko prezentacji
 • Ćwiczenie 16: Podstawy wizualizacji obiektów

Trzecia część to zadania dodatkowe do pracy samodzielnej, rozwijające umiejętności praktyczne uczestników kursu

MODUŁ 7: Zadania do pracy samodzielnej

Kurs poprzedzono wprowadzeniem opisującym założenia kursu i wykorzystaną literaturę oraz zakończono krótkim podsumowaniem.


WARUNKI ZALICZENIA

W każdym module zamieszczono pytania testowe jednokrotnego wyboru sprawdzające zdobytą wiedzę. Przygotowano 22 pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną studentów, które stanowią 45% oceny kursu oraz 26 pytań zaliczeniowych sprawdzających wiedzę praktyczną, stanowiących 55% oceny kursu. Próg zaliczenia wynosi 61%.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu niezbędne jest uzyskanie minimum 61% poprawnych odpowiedzi ze wszystkich aktywności podlegających klasyfikacji.


KADRA KURSU

grafika przedtawiająca autora kursu dr hab. inż. Wiesław Urban

Profesor Politechniki Białostockiej

Kierownik Katedry Zarządzania Produkcją na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Autor ponad 150 publikacji naukowych, samodzielnych i we współautorstwie, dotyczących przede wszystkim problematyki organizacji działalności produkcyjnej oraz systemów świadczenia usług. Specjalista z zakresu Lean Manufacturing, Lean Service, zarządzanie jakością, internacjonalizacja innowacji, organizacja systemów produkcyjnych, organizacja usług, teoria ograniczeń. Kierownik wielu projektów badawczych,  w tym grantów naukowych ze środków krajowych na naukę. Koordynator międzynarodowego projektu GoSmart BSR finansowanego przez program Interreg Region Morza Bałtyckiego. Uczestnik staży zagranicznych, w tym na Oxford Brookes University. Kierownik i wykonawca kilkudziesięciu prac badawczo-wdrożeniowych na rzecz przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Trener z autorskimi programami szkoleniowymi dotyczącymi organizacji produkcji i strategii biznesu dla zespołów z międzynarodowych firm, np. KEMA Registered Quality, DEKRA Certification, Lloyd’s Register, DSV Air & Sea Inc, OOO Bella. Ekspert w Komisji Europejskiej, DG Enterprise and Industry oraz w PARP i NCBiR.

grafika przedtawiająca autorkę kursu dr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Produkcją na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Posiada wieloletnie doświadczenie badawcze i dydaktyczne z zakresu zarządzania technologiami i organizacji procesów produkcyjnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z takich przedmiotów jak procesy produkcyjne w przemyśle, podstawy CAD, podstawy zapisu konstrukcji i projektowania inżynierskiego. Kierownik i wykonawca kilku projektów naukowo-badawczych. Wykonawca kilku prac badawczo-wdrożeniowych na rzecz krajowych przedsiębiorstw. Członek zespołów ds. modernizacji istniejących i tworzenia nowych programów studiów.

grafika przedtawiająca autora kursu dr inż. Łukasz Dragun

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Produkcją na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu projektowania 2D/3D w oprogramowaniu Autodesk Inventor Professional oraz SolidWorks. Jego zainteresowania naukowe to m.in. komputerowe wspomaganie procesów wytwarzania, Przemysł 4.0, inżynieria produkcji oraz budowa i eksploatacja maszyn.Certyfikowany trener SIEMENS CNC w zakresie programowania SINUMERIK DIN/ISO, obsługi i programowania ShopMill oraz obsługi i programowania ShopTurn. Wieloletni członek Uczelnianej i Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Politechniki Białostockiej. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

grafika przedtawiająca autora kursu dr inż. Krzysztof Łukaszewicz

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Produkcją na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe nauczyciela akademickiego, związane z prowadzeniem zajęć ze studentami m.in. z przedmiotów: komputerowe wspomaganie projektowania, metody modelowania w inżynierii produkcji, podstawy konstrukcji maszyn, organizacja systemów produkcyjnych, procesy i techniki produkcyjne. Aktywnie uczestniczył w uruchamianiu nowych kierunku studiów, m.in.: zarządzanie i inżynieria usług, inżynieria meblarstwa oraz specjalności, np. inżynier procesu. Realizuje prace naukowo-wdrożeniowe i usługowe dla przemysłu. Opracowuje programy i realizuje zajęcia w ramach szkoleń certyfikowanych Autodesk. Posiada m.in. certyfikaty egzaminatora ECDL-CAD, trenera Autodesk AutoCAD i trenera firmy SIEMENS w zakresie oprogramowania SinuTrain.

Enroll