Skip to main content

Course Description

Kurs ma charakter wprowadzenia słuchacza do zagadnień związanych z psychologią zdrowia, diagnozą psychologiczną w zakresie rozwoju emocjonalnego, kształtowania się emocji w zdrowym i chorym mózgu oraz różnicowania ich, zapoznanie słuchaczy z obowiązującą terminologią obecną w psychologii.

Kurs składa się z 30 lekcji podzielonych na 5 modułów tematycznych. Każda z lekcji trwa 60 min, gdzie czas spędzony na nauce nowych treści to około 35 minut. Kolejne około 10 minut to zadania związane z poruszaną treścią, 15 minut powtórzenia i test sprawdzający nabytą wiedzę. Student nabywa podstawową wiedzę z zakresu psychologii emocji i motywacji, związku emocji i motywacji z zachowaniem zarówno w zdrowiu, jak i chorobie. Student zna koncepcje emocji i motywacji oraz potrafi wykorzystywać je w analizie przypadku. Student zostaje wyposażony w umiejętność analizy w oparciu o koncepcje teoretyczne.

Kurs wprowadza do innych działów psychologii, m.in. psychologii klinicznej, psychologii dziecka, psychologii osobowości, psychopatologii, gdyż porusza zagadnienia związane z funkcjonowaniem człowieka znajdującym się w obszarze zainteresowań psychologów.


CELE KURSU

Student zna na poziomie zaawansowanym teorie emocji i motywacji, stosuje terminologię specjalistyczną, potrafi wyjaśnić zjawiska związane z emocjami i motywacją człowieka w kontekście rozwoju emocjonalnego, stresu, emocji w zdrowiu i chorobie.


PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1. Podstawy psychologii emocji

W module pierwszym zostały zaprezentowane:

 • Pojęcie operacjonalizacji
 • Definicje i funkcje emocji
 • Emocje w świetle teorii klasycznych
 • Emocje w perspektywie biologicznej
 • Pojęcie ekspresji
 • Emocje w psychodynamice
 • Emocje a behawioryzm i poznanie
 • Emocje w kryzysie
 • Fazy rozwoju

MODUŁ 2. Emocje i motywacja u dzieci

W module drugim zostały zaprezentowane:

 • Rozwój dziecka
 • Emocje a psychopatologia u dzieci
 • Zaburzenia internacjonalizacji u dzieci
 • Zaburzenia eksternalizacji u dzieci
 • Emocje dziecka krzywdzonego

MODUŁ 3. Emocje osób dorosłych

W module trzecim zostały zaprezentowane:

 • Wybrane emocje - smutek i gniew
 • Emocje i motywacja u osób z autyzmem
 • Inteligencja emocjonalna
 • Stres a emocje
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Psychopatologia dorosłych
 • Urazy mózgu a emocje i motywacja
 • Uzależnienia a emocje i motywacja

MODUŁ 4. Psychologia motywacji

W module czwartym zostały zaprezentowane:

 • Pojęcie motywacji i jej koncepcje
 • Motywacja do osiągnięcia sukcesu
 • Motywacja a władza
 • Motywacja a własna wola
 • Motywacja a samoocena
 • Pomiar motywacji
 • Motywacja a biologia seksu
 • Motywacja w relacjach intymnych

WARUNKI ZALICZENIA I OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby zaliczyć kurs i otrzymać zaświadczenie, należy odpowiedzieć na wszystkie pytania w teście oraz w kontrli bieżącej w każdej lekcji udzielając minimum 60% poprawnych odpowiedzi. W kursie znajdują się różnego rodzaju zadania, głównie typu zamkniętego.


KADRA KURSU

Zdjęcie autora kursu   mgr Mariusz Markiewicz

Ukończył studia psychologiczne w 2014 r. Zawodowo zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zasobów podmiotu i systemu, w którym funkcjonuje. Zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w placówkach pieczy zastępczej, poradni zdrowia psychicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz Ministerstwie Sprawiedliwości w wydziale sądownictwa rodzinnego i nieletnich podczas kontroli opinii na potrzeby sądownictwa rodzinnego. Od 2018 r. pracuje również jako nauczyciel akademicki, dzieląc się ze studentami warsztatem pracy, w tym sposobem wykorzystywania wiedzy teoretycznej o emocjach w diagnozie, poradnictwie i wsparciu psychologicznym pacjenta. Dodatkowo poszerza swoją wiedzę poprzez aktywne uczestniczenie w warsztatach i szkoleniach, sukcesywnie rozwijając umiejętności zawodowe w obszarze diagnozy psychologicznej dziecka i systemu rodzinnego.

Enroll