Pomiń do głównej zawartości

Regulamin korzystania z usług elektronicznych dostępnych na platformie edukacyjnej Navoica

Słownik pojęć

W rozumieniu niniejszego regulaminu niżej wymienione pojęcia oznaczają:

 1. Adres email – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 2. Formularz rejestracyjny – formularz on–line wypełniany przez osobę fizyczną w celu założenia Konta uprawniającego do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem platformy Navoica przypisanych do Konta;
 3. Hasło – ciąg znaków umożliwiający Użytkownikowi na autoryzowany dostęp do Konta;
 4. Informacja o usłudze – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Usług i/lub Platformy za pomocą środków komunikacji elektronicznej z Użytkownikiem;
 5. Konto – dostępny za pośrednictwem Platformy zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika umożliwiający mu korzystanie po zalogowaniu z dostępnych aktualnie funkcjonalności oraz przypisanych Usług;
 6. Operator techniczny – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 188b, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127372, NIP 525 – 000 – 91 – 40, REGON 006746090. Operator techniczny zapewnia utrzymanie Platformy edukacyjnej we właściwym środowisku informatycznym, odpowiada za prawidłowe świadczenie Usług pod względem technicznym oraz wspiera użytkowników w zakresie sposobów korzystania z Usługi;
 7. Operator merytoryczny – Fundacja Młodej Nauki z siedzibą w Warszawie przy ul. Uniwersyteckiej 5 lok. 12, 02-036 Warszawa. Operator merytoryczny odpowiada za pozyskiwanie, dobór oraz prezentowanie kursów on-line udostępnianych na Platformie;
 8. Platforma lub Platforma edukacyjna – należący do Usługodawcy serwis internetowy o nazwie "Navoica", za pośrednictwem którego udostępniane są Usługi. Portal prowadzony jest pod adresem URL http://navoica.pl;
 9. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu;
 10. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 11. Umowa – oznacza umowę pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zawieraną na warunkach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017, poz. 1279 z późn. zm.);
 12. Usługodawca – Minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego z siedzibą przy ul. Wspólnej 1/3, 00-529 Warszawa;
 13. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Platformy edukacyjnej wskazane w rozdziale IV Regulaminu;
 14. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca Konto.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług oraz warunki ich świadczenia przez Usługodawcę.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług jest zawarcie Umowy zgodnie z Regulaminem.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
 4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na Platformie edukacyjnej w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 5. Korzystanie z Usług możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji Regulaminu. Użytkownicy, którzy nie akceptują Regulaminu, nie mogą korzystać z Usług, ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Usługodawcy.
 6. Użytkownicy mają możliwość korzystania z portali i usług świadczonych za pośrednictwem Platformy poprzez stosowne połączenia do stron internetowych innych usługodawców lub portali. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednie przepisy prawa, regulaminy lub inne dokumenty określone dla tych portali lub usług. Usługodawca w takim przypadku nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a usługodawcą, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez tych usługodawców.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy polskie właściwe dla Usługodawcy.
 8. W odniesieniu do praw i obowiązków określonych w Regulaminie i przypisanych Usługodawcy w zakresie ich realizacji w jego imieniu działa Operator techniczny, który pełni również rolę punktu kontaktowego dla Usługodawcy.

Warunki techniczne

 1. Warunkiem technicznym korzystania z Usług jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego typu laptop, tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową wskazaną w ust.2 oraz Adresu e-mail działającego na dowolnym serwerze.
 2. Korzystanie z Platformy edukacyjnej możliwe jest zasadniczo przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  1. przeglądarki: Edge 43 lub wyższy, Google Chrome 70 lub wyższy, Mozilla Firefox 61 lub wyższy, Safari 12 lub wyższy, Opera 56 lub wyższy;
  2. włączona obsługa cookies (ciasteczek) oraz Local Storage;
  3. włączona obsługa JavaScript w przeglądarce.
 3. W celu korzystania z Usługi urządzenie mobilne musi mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.
 4. Usługodawca zastrzega i informuje, że korzystanie z Platformy edukacyjnej może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystania sieci Internet oraz rekomenduje Użytkownikom podjęcie odpowiednich kroków celem jego zminimalizowania, w szczególności stosowania odpowiednich zabezpieczeń urządzeń informatycznych z których Użytkownik korzysta z Usługi, nieudostępniania loginu i hasła, korzystania z programów antywirusowych oraz aktualnych przeglądarek internetowych.

Zakres usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 2. Usługa świadczona na rzecz Użytkownika polega na:
  1. możliwości pozyskania informacji o aktualnie prowadzonych kursach kompetencyjnych zamieszczanych przez Operatora merytorycznego,
  2. udostępnianiu powyższych kursów w taki sposób, aby Użytkownik spełniając warunki techniczne określone w Regulaminie miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym i mógł się zarejestrować w celu korzystania z nich,
  3. korzystanie z kursów podnoszących kompetencje i umiejętności Użytkowników,
  4. możliwości zgłaszania uwag lub kierowania zapytań za pośrednictwem dedykowanych formularzy,
  5. możliwość zarejestrowania się w celu korzystania z wybranych kursów,
  6. rejestrowanie i utrzymanie Konta dla Użytkownika,
  7. przesyłanie informacji o kursach, na żądanie Użytkowników lub po wyrażeniu dodatkowej zgody,
  8. administrowanie i utrzymanie Konta,
  9. wydawanie zaświadczeń ukończenia kursu.
 3. Korzystnie przez Użytkownika z kursów dostępnych na Platformie następuje za pośrednictwem utworzonego Konta i wymaga dodatkowego zapisania na wybrany kurs on-line.
 4. Dostęp do świadczonych Usług jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji Konta, korzystanie z kursów, korzystanie z dostępnych formularzy.

Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta odpowiednio z chwilą akceptacji Regulaminu.
 2. Użytkownik zawierając Umowę oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptują w całości jego postanowienia.
 3. Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 4. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie poprzez zgłoszenie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail [email protected] lub listownie na adres Operatora technicznego. Skutkiem rozwiązania umowy jest usunięcie Konta i brak możliwości korzystania z Usług.
 5. Usługodawca lub działający w jego imieniu Operator techniczny ma prawo: rozwiązać Umowę lub zablokować Konto Użytkownika w następujących przypadkach:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa lub działalności statutowej,
  2. powzięcia uzasadnionych informacji, że Użytkownik korzysta z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, Operatora technicznego lub Operatora merytorycznego,
  3. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z Regulaminem,
  4. uznania wniesionego sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, zgodnie z art. 21 RODO,
  5. braku akceptacji zmian w Regulaminie.
 6. O rozwiązaniu umowy Usługodawca lub działające w jego imieniu Operator techniczny poinformuje Użytkownika najpóźniej w terminie 72 godzin od zaistnienia okoliczności uzasadniających rozwiązanie Umowy, przesyłając stosowane oświadczenie na Adres e-mail Użytkownika podany odpowiednio w procesie rejestracji Konta. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od przesłania oświadczenia.

Rejestracja konta

 1. Użytkownik chcąc korzystać z kursów on-line dostępnych aktualnie na Platformie powinien dokonać procesu rejestracji i założyć Konto. Konto zakłada się w procesie rejestracji poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego, podanie danych obowiązkowych oraz zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.
 2. Proces rejestracji polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza dostępnego pod adresem: https://navoica.pl/register
 3. Operator techniczny po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego i akceptacji Regulaminu, utworzy dla Użytkownika, o którym mowa w ust. 1, unikalne Konto o identyfikatorze będącym podanym przez niego Adresem e-mail poczty elektronicznej i wybranej nazwie.
 4. Adres email jest powiązany z Kontem i stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Użytkownika i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 5. Operator techniczny może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana przez innych Użytkowników lub jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy jakichkolwiek osób trzecich.
 6. Konto jest aktywne w ciągu 24 godzin od zakończenia procesu rejestracji.
 7. Użytkownik wskazany w ust. 1 uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu email oraz hasła. Jednocześnie zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie nieuprawnionej w jego imieniu hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

Zasady korzystania z Usług

 1. Korzystanie z Usług jest dobrowolne.
 2. W celu sprawnej realizacji Usługi Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu e-mail. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu e-mail, a w przypadku jego zmiany – do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji lub poinformowania Operatora technicznego.
 3. Korzystając z Usług Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych wymaganych w procesie rejestracji Konta.
 4. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość złożonych oświadczeń i zapewnień oraz za niedopełnienie zobowiązań wynikających z Regulaminu.
 5. Korzystając z narzędzi umożliwiających przekazywanie informacji dostępnych za pośrednictwem Platformy należy wprowadzać dane w polach do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane, do których zostały przeznaczone.
 6. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta dla tego samego Użytkownika.
 7. Zabrania się udostępniania Konta innym podmiotom.
 8. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Platformy lub Usług.
 9. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Platformy oraz od korzystania z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  2. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o Usługobiorcach nie będących Jednostkami naukowymi bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i Regulamin,
  4. wykorzystywania Usług do celów komercyjnych.

Prawa i obowiązki Usługodawcy/ Operatora technicznego/ Operatora merytorycznego

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług oraz sposobu działania Platformy, w tym zaprzestania działalności, przeniesienia praw oraz podjęcia dozwolonych przez prawo czynności związanych z Platformą. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Usługodawcy.
 2. Operator techniczny zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania i/lub usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Platformy lub niezgodne z Regulaminem.
 3. Operator merytoryczny zastrzega sobie prawo zamieszczania kursów o dowolnej tematyce naukowej oraz zakresie zdobywanych umiejętności i kompetencji, a także różnym stopniu trudności. Operator merytoryczny ma również prawo usuwania kursów z Platformy w dowolnym momencie lub ich modyfikacji.
 4. Operator merytoryczny określa odrębnie dla danego kursu: kategorie tematyczne, czas trwania, termin rozpoczęcia i zakończenia kursu, terminy zapisów. Informacje podstawowe na temat kursów będą zamieszczane na Platformie i przypisane dla danego kursu.
 5. Usługodawca lub Operator techniczny zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług w całości lub w części,
  2. okresowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych,
  3. wysyłania na adres email Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Platformy i/lub świadczeniem Usług,
  4. odmowy świadczenia Usług, jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres email lub dane w Formularzu rejestracyjnym,
  5. odmowy świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik nie przestrzega postanowień Regulaminu,
  6. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Platformy bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
  7. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników oraz dowolnego wybierania adresatów.
 6. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwych lub nieaktualnych danych podanych przez Użytkownika, Operator techniczny ma prawo go wezwać do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości.
 7. Usługodawca/ Operator techniczny/ Operator merytoryczny nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Platformy i/ lub Usług w całości albo w części w zakresie w jakim nie ma wpływu na jakość świadczenia Usługi, np. ze względu na dostawców usług internetowych, informatycznych, itp.
 8. Operator techniczny zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Usługobiorcy w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Platformy.

Płatności za usługi

 1. Portal ma charakter niekomercyjny i prowadzony jest w ramach działalności statutowej Usługodawcy jako wykonywanie zadania w interesie publicznym.
 2. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne.
 3. Usługodawca zwraca uwagę, że korzystanie z Usług za pośrednictwem Platformy wymagać będzie połączenia z siecią Internet i wiązać się będzie z kosztami transmisji danych, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług planu taryfowego operatora sieci, z której dany Użytkownik/ usługobiorca korzysta.

Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 2. Usługodawca lub Operator techniczny lub Operator merytoryczny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług w całości lub części na rzecz Użytkowników. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
 3. Podmioty wskazane w ust. 2 nie ponoszą odpowiedzialności za:
  1. szkody wyrządzone osobom trzecim lub następstwa działań, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. za treści udostępniane przez Użytkowników w ramach Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  3. zgodność z prawdą zamieszczonych przez Użytkowników informacji,
  4. utratę przez Użytkowników danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
  5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Podmioty wskazane w ust. 3 nie ponoszą odpowiedzialności (siła wyższa, działania zaniechania osób trzecich, awarie, itp.),
  6. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta, nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu,
  7. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Platformy,
  8. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub Hasła,
  9. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy lub Operatora technicznego.
 4. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Usługodawca lub Operator merytoryczny nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 5. Operator merytoryczny nie ponosi odpowiedzialności za dane przekazane w celu otrzymania potwierdzenia ukończenia kursu lub wydania zaświadczenia, w przypadku gdy użytkownik poda je w sposób błędny lub nieprawdziwy.

Prawa autorskie oraz licencje

 1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1181 z późn. zm.), stanowiących część Platformy, w tym do całego utworu jak i jego fragmentów, a w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów programistycznych generujących i obsługujących Platformę lub pozwalających na korzystanie z Usługi, są zastrzeżone odpowiednio na rzecz Usługodawcy lub Operatora merytorycznego lub Operatora technicznego.
 2. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać w celach zarobkowych lub komercyjnych Platformy lub jego fragmentu, w szczególności przesyłać lub udostępniać ich w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 3. Każde naruszenie praw autorskich przez Użytkownika może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.

Ochrona danych osobowych

 1. Ochrona danych realizowana jest zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie navoica.pl

Zabezpieczenie danych

 1. Dane gromadzone przez Usługodawcę są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem zabezpieczeniami systemowymi, fizycznymi i organizacyjnymi zgodnie z przyjętą i aktualnie obowiązującą w tym zakresie polityką bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.
 2. Usługodawca oraz działający w jego imieniu Operator techniczny oświadcza, iż dokłada należytej staranności, aby zapewnić wszystkim Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z dedykowanych im funkcji. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać mailowo na adres [email protected].

Postępowanie reklamacyjne

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Platformy mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego z wykorzystaniem adresu e-mail [email protected].
 2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli przewidziane Regulaminem dedykowane im Usługi nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Reklamacja może być zgłoszona w terminie 30 dni licząc od daty zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 4. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Niepodległości 188b, 00-608 Warszawa.
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail lub inny adres korespondencyjny, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, podmiot rozpatrujący reklamację przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do zgłaszającego o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia). W sprawach zawiłych Usługodawca może wydłużyć ten termin do 60 dni po uprzednim powiadomieniu składającego reklamację. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na podany przez siebie adres e-mail.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu stosownym komunikatem zamieszczonym na Platformie oraz informacją przesłaną na adres e-mail podany odpowiednio w Formularzu rejestracyjnym lub zamieszczoną informacją o zmianie regulaminu wraz z jego treścią dostępną po zalogowaniu do Konta.
 3. Użytkownik może odmówić akceptacji zmian przesyłając Usługodawcy stosowne oświadczenie w tym zakresie w formie pisemnej, mailowej na adres [email protected] lub, w przypadku posiadaczy Konta, zaznaczając brak akceptacji zmian po zalogowaniu do Konta. Oświadczenie o braku akceptacji zmian powinno być przekazane Usługodawcy niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu w sposób określony w ust. 2. Brak oświadczenia w powyższym terminie jest uznany za akceptację zmian przez Użytkownika. Przesłanie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Użytkownika z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia, liczonego od dnia otrzymania przez Usługodawcę informacji o odmowie akceptacji zmian.
 4. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu z powodu nieaktualnego, nieprawdziwego lub należącego do innego podmiotu adresu e-mail.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikom wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu.
 6. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy, przy czym w przypadku sporów na tle sposobu realizacji przez Usługodawcę Usług, postępowanie sądowe może być wszczęte po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, w pozostałych przypadkach Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów w drodze negocjacji prowadzonych przez okres 90 dni.
 7. Prawem właściwym dla całości Umowy jest prawo polskie.
 8. W kwestiach nieuregulowanych w Umowach zawartych z Usługodawcą zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 9. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 10. Regulamin obowiązuje od 30.10.2018r.