Skip to main content

Course Description

Statystyka jest wszechobecna, a jednocześnie stosunkowo niewiele osób orientuje się, w jaki dokładnie sposób prowadzone są badania statystyczne i jak należy rozumieć pojawiające się (np. w mediach) doniesienia na temat średnich płac, tempa wzrostu PKB, koncentracji bezrobocia, trendów i prognoz cen samochodów czy akcji etc. Ze statystyką jako przedmiotem mają też problem studenci tych kierunków, na których stanowi ona przedmiot niejako dodatkowy (psychologia, socjologia, prawo), obciążony piętnem rzekomego skomplikowania i matematycznego "ciężaru". Stąd też zaliczenie naszego kursu pozwoli na lepsze zrozumienie tego, czym w istocie jest statystyka; umożliwi też zauważenie tego, że statystyka polega nie tylko na analizowaniu dostępnych danych, ale również na wyciąganiu z prób losowych wniosków na temat całych populacji.  


WYMAGANIA WSTĘPNE

Poza ogólnie pojętym zainteresowaniem tematyką i intuicyjnym rozumieniem najbardziej elementarnych pojęć (jak wspomniana średnia arytmetyczna, choć i ją ściśle określamy) od studenta wymaga się jedynie znajomości matematyki na poziomie szkoły średniej (w praktyce korzysta się głównie z prostej arytmetyki, podstaw analizy i - rzadziej - algebry liniowej).


CELE KURSU

Wiedza z kursu może przydać się przy wszelkiego rodzaju analizie danych - finansowych i innych. Uczestnik nauczy się, w jaki sposób: 

  • uśredniać dane zjawiska na różne sposoby (np. znajdując średnią pensję w przedsiębiorstwie, medianę wynagrodzeń na terenie gminy, przeciętny wzrost i wagę uczniów z danego rocznika etc.) 
  • badać rozproszenie cech przy pomocy odchylenia standardowego, przeciętnego i ćwiartkowego (dzięki czemu będzie można powiedzieć, czy średnie, o których mowa była wcześniej, są wiarygodnymi miernikami danej cechy czy też niewiele tak naprawdę o niej mówią z racji dużego rozrzutu danych).  
  • wykrywać trend przy pomocy narzędzi takich jak regresja liniowa, regresja nieliniowa czy średnie ruchome; może być to przydatne przy wszelkich pomiarach, w tym np. podczas analizy kursów akcji i walut na giełdach.  
  • obliczać indeksy cenowe i ilościowe, co w szczególności może oznaczać m.in. obliczanie swego rodzaju inflacji dla wybranych koszyków dóbr.
  • badać koncentrację zjawisk, tzn. to, czy dane zjawisko jest rozłożone równomiernie; np. można sprawdzić, czy we wszystkich województwach jest w miarę równy dostęp do przedstawicielstw firmy, w której uczestnik kursu pracuje.
  • badać podobieństwo dwóch i więcej populacji ze względu na określoną cechę; np. to, czy piramidy wiekowe dwóch zakładów - albo ich piramidy dochodowe - są podobne.  
  • wykorzystywać podstawy statystyki matematycznej (indukcyjnej) do badania większych populacji na podstawie próbek - np. budując przedziały ufności czy stawiając hipotezy (zwłaszcza parametryczne).  

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

W module pierwszym zostały zaprezentowane Podstawy badania statystycznego

MODUŁ 2

W module drugim zosta zaprezentowana statystyka opisowa.

MODUŁ 3

W module trzecim została zaprezentowana statystyka matematyczna.

MODUŁ 4

W module czwartym zostały zaprezentowane badania regionalne.


WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs, należy uzyskać minimum 60% poprawnych odpowiedzi w całym kursie.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie, należy uzyskać minimum 60% poprawnych odpowiedzi w całym kursie.


KADRA KURSU

mgr Tomasz Witczak   mgr Tomasz Witczak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (2011, specjalność: matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach, praca magisterska na temat analizy w ciele liczb p-adycznych). W latach 2012 - 2020 analityk rynków giełdowych, pracujący dla jednego z portali internetowych.

Obecnie realizuje na Uniwersytecie Śląskim przewód doktorski dotyczący logiki matematycznej, w szczególności semantyki logik nieklasycznych.

Od strony naukowej zainteresowany także uogólnieniami pojęcia topologii (supra- i infra-topologie, struktury minimalne i słabe), logiką macierzową i wektorową (A. Stern, E. Mizraji) oraz zbiorami intuicjonistycznymi.

Enroll