Skip to main content

Course Description

 


Po lewej stronie Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu: Wiedza Edukacja Rozwój, w środku znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składający się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska, po prawej stronie znak Unii Europejskiej składający się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu: Europejski Fundusz Społeczny.
Niniejszy kurs powstał w ramach projektu POWR.03.01.00-00-W010/18 „Kurs na własny rozwój” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.


   


ОПИС КУРСУ


Курс розрахований на іноземців, які хочуть розпочати вивчення польської мови, зокрема для громадян України, які перетнули польський кордон після 24.02.2022 р., не володіють основами польської мови або володіють нею на незначному рівні.

Він охоплює базову граматику та лексику польської мови, представлену в повсякденних комунікативних ситуаціях.

Курс орієнтований на іноземців, які хочуть розпочати вивчення польської мови. Він охоплює базову граматику та лексику польської мови, представлену в повсякденних комунікативних ситуаціях.

Курс адресований переважно молоді та дорослим, які розмовляють слов'янськими мовами, мовна система яких подібна до польської мови. Буде корисним для тих, хто вивчає неслов'янські мови, як курс, що підтримує аудиторне викладання. Він також може бути використаний тими, хто, перебуваючи на рівні А2, відчуває потребу в повторенні та систематизації лексичного та граматичного матеріалу з рівня А1.

Передумови

Жодних передумов.


ЗАГАЛЬНІ ЦІЛІ КУРСУ


Під час курсу кожен учасник матиме змогу отримати знання та навички за наступними напрямками:

 • правопис та вимова польської мови
 • базова граматика польської мови, особливості відмінювання та дієвідмінювання
 • лексика, для опису себе, свого найближчого оточення, діяльності в університеті, стосунків з людьми та способи проведення часу
 • адекватне реагування (з урахуванням польського підґрунтя) у повсякденних комунікативних ситуаціях

ПРЕДМЕТНІ ЦІЛІ


Натисніть на заголовок.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Натисніть на заголовок.


РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ УЧАСНИКА


Натисніть на заголовок.


ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КУРСУ


 • Тривалість курсу: 8
 • Спосіб виконання: самостійний
 • Метод роботи учасників: індивідуальна робота
 • Закріплення знань: вправи, які не підлягають оцінюванню
 • Канали та засоби комунікації з учасниками курсу: асинхронна комунікація (дискусійні форуми)

УМОВИ ЗАЛІКУ


На екранах уроків ви знайдете вправи для повторення – вони не оцінюються. Для розв'язання вправи ви маєте необмежену кількість спроб. Крім того, зможете скористатися підказками.

Після кожного модуля проводиться підсумковий тест (всього 12 тестів протягом курсу), який буде оцінюватися сумарно, що означає, що ваша оцінка буде відображати ваш прогрес у проходженні курсу. Кожен з 12 фінальних тестів можна складати тричі. Фінальні тести складаються з 15 запитань з вибором однієї відповіді, тобто лише одна відповідь є правильною.

У всіх підсумкових тестах за правильну відповідь нараховується 1 бал. Обов'язковою умовою проходження курсу є ознайомлення з усім навчальним матеріалом, включеним до модулів, що підтверджується прохідним балом 60% за всіма модульними підсумковими тестами.

Умови отримання сертифікату

Для отримання сертифікату необхідний прохідний бал 60%.


ДАВАЙТЕ ПОЗНАЙОМИМОСЯ


магістр Магдалена Виглондач – автор курсу

російський філолог, викладач польської мови як іноземної.

Викладач польської мови як іноземної з 2012 року. Проводить дистанційні та виїзні мовні курси для молоді та дорослих різних національностей.

У 2009 році закінчила магістратуру за спеціальністю "Російська філологія", а у 2016 році - аспірантуру за спеціальністю "Викладання польської мови як іноземної" в Педагогічному університеті.

Вперше отримала досвід викладацької діяльності як вчителька російської мови. У 2012, 2013, 2014 роках проводила літні підготовчі курси до іспиту з польської мови для російськомовних абітурієнтів при Морській академії в Щецині. З того часу вона регулярно займається викладанням польської мови. У 2016 році була викладачем Міжнародного навчального центру Краківської політехніки. В даний час викладач приватної мовної школи. З 2021 року співпрацює з Польським інститутом у Вільнюсі. Спеціалізується на проведенні інтенсивних курсів та навчанні груп для початківців.

Автор електронного навчального курсу на рівні А2 для Університету HUMANITAS в Сосновці.


магістр Алеся Аліахнович – керівник курсу

Викладач польської мови та співробітник відділу міжнародного співробітництва Університету "Humanitas".

Викладач з багаторічним досвідом викладання польської мови як іноземної, який здобула в Сілезькому університеті. Багато років працює викладачем польської мови як іноземної, веде мовні курси, розробляє програми курсів та тренінгів для іноземців. Більш ніж десять років працює в офісі міжнародного співробітництва в Університеті "Humanitas", координуючи, між іншим, міжнародні стажування для іноземців, міжнародні стажування для дослідників та викладачів університетів, проекти, що реалізуються за кошти Європейського Союзу. Захоплюється читанням детективів та обожнює польське кіно, особливо фільми режисера Анджея Вайди. 

Контакт: jezykpolski@humanitas.edu.pl

 


ОПИСАНИЕ КУРСА


Курс адресован иностранцам, которые хотят начать изучать польский язык, особенно гражданам Украины, которые пересекли границу Польши со дня 24.02.2022 г. и не знают основ польского языка или знают очень мало.

Курс предназначен для иностранцев, которые хотят начать изучение польского языка. Курс включает основные разделы грамматики и лексики польского языка, представленные в ситуациях общения из повседневной жизни.

Курс предназначен главным образом для молодёжи и взрослых, говорящих на славянских языках, языковая система которых похожа на систему польского языка. Курс мoжет быть полезен и учащимся из других языковых групп как вспомогательный курс, дополняющий стационарное обучение. Пользоваться им могут также те, кто уже изучает польский язык на уровне А2, но чувствует потребность повторить и систематизировать лексический и грамматический материал из уровня А1.

Вступительные требования

Вступительных требований нет.


ОБЩИЕ ЦЕЛИ КУРСА


На этом курсе каждый ученик сможет получить знания и умения из области:

 • орфографии и произношения польского языка;
 • основ грамматики польского языка, особенно спряжения и склонения;
 • словарного запаса для описания самого себя, своего ближайшего окружения, повседневных занятий студента, отношений с людьми, способов времяпрепровождения;
 • адекватного (для польской культуры) реагирования в ситуациях общения из повседневной жизни.

ПОДРОБНЫЕ ЦЕЛИ


Нажмите на заголовок.


ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ


Нажмите на заголовок.


ПОЛЬЗА ДЛЯ УЧАСТНИКА (ЭФФЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ)


Нажмите на заголовок.


ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУРСА


 • продолжительность курса: 8
 • способ прохождения: самостоятельный
 • способ работы участника: индивидуальная работа
 • закрепление знаний: выполнение упражнений (без оценивания)

УСЛОВИЯ ЗАЧЁТА


На экранах уроков ты найдёшь упражнения для закрепления знаний, они не оцениваются. Количество попыток для выполнения упражнений не ограничено. Можно также воспользоваться подсказками.

После каждого модуля предусмотрен тест (всего 12 тестов во всём курсе), который оценивается суммарно, то есть количество баллов будет отражать прогресс в прохождении курса. На прохождение каждого из 12 тестов даётся три попытки. Каждый такой тест состоит из 15 вопросов, в каждом из вопросов только один ответ является верным.

Во всех тестах правильный ответ даёт 1 балл. Условием зачёта по курсу является ознакомление со всеми обучающими материалами в каждом модуле, подтверждённое прохождением всех тестов на уровне не менее 60 %.

Условия получения сертификата

Условием получения сертификата является зачёт курса на уровне 60 %.


ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ


магистр Магдалена Выглёндач – автор курса

филолог русского языка и литературы, учитель польского языка как иностранного

Учитель польского языка как иностранного с 2012 года. Ведёт удалённые и стационарные языковые курсы для молодёжи и взрослых разных национальностей.

В 2009 году получила диплом магистра русской филологии, а в 2016 году окончила курс повышения квалификации по специальности учителя польского языка как иностранного в Педагогическом Университете.

Опыт учителя получала сперва как учитель русского языка. В 2012-2014 годах вела летние курсы, подготавливающие к экзамену по польскому языку русскоязычных поступающих в Морскую Академию в Щецине. С тех пор регулярно занимается обучением польскому языку. В 2016 году была преподавателем в Международном Центре Образования Краковской Политехники. На сегодняший день преподает в частной языковой школе. С 2021 года сотрудничает с Польским Институтом в Вильнюсе. Специализируется на интенсивных курсах и обучении начинающих групп.

Автор электронного курса на уровне А2 для Высшей Школы HUMANITAS в Сосновце.


магистр Алеся Алехнович – руководитель курса

Преподаватель польского языка и сотрудник отдела по международному сотрудничеству в университете Humanitas.

Преподаватель с многолетним опытом преподавания польского языка как иностранного, который она приобрела в Силезском университете. В течение многих лет она работает преподавателем польского языка как иностранного, ведет языковые курсы, создает программы курсов и тренингов для иностранцев. В течение многих лет она работает в офисе по международному сотрудничествау в Университете Humanitas, координируя, в частности, международные стажировки для иностранцев, международные стажировки для исследователей и преподавателей университетов, проекты, реализуемые из средств ЕС. Она любит читать детективы и обожает польское кино, особенно фильмы режиссера Анджея Вайды.

Контакт: jezykpolski@humanitas.edu.pl

 


OPIS KURSU


Kurs skierowany jest do obcokrajowców, którzy chcą rozpocząć naukę języka polskiego, w szczególności dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granice Polski po dniu 24.02.2022 r., nieznających podstaw języka polskiego lub mających niewielkie jego podstawy.

Obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu gramatyki i leksyki języka polskiego prezentowane w sytuacjach komunikacyjnych z życia codziennego.

Kurs adresowany jest głownie do młodzieży i osób dorosłych, dla których nabycie kompetencji językowych jest kluczowe i niezbędne dla podjęcia kształcenia, zatrudnienia i codziennego funkcjonowania w obcym kraju. Będzie pomocny uczącym się spoza grupy języków słowiańskich jako kurs wspierający zajęcia stacjonarne. Skorzystać mogą z niego również osoby, które będąc na poziomie A2, odczuwają potrzebę powtórzenia i systematyzacji materiału leksykalnego i gramatycznego z poziomu A1.

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych.


CELE OGÓLNE KURSU


W trakcie kursu każdy uczestnik będzie mógł uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • ortografii i wymowy języka polskiego
 • podstaw gramatyki języka polskiego, szczególnie deklinacji i koniugacji
 • słownictwa opisującego jego samego, jego najbliższe otoczenie, aktywności na uczelni, relacje z ludźmi oraz sposoby spędzania czasu
 • właściwego reagowania w sytuacjach komunikacyjnych życia codziennego

CELE SZCZEGÓŁOWE


Kliknij na nagłówek.


PROGRAM KSZTAŁCENIA (TREŚCI NAUCZANIA)


Kliknij na nagłówek.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA - EFEKTY KSZTAŁCENIA


Kliknij na nagłówek.


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE KURSU


 • Czas trwania kursu: 8 tygodni
 • Sposób realizacji: samodzielny
 • Sposób pracy uczestnika: praca indywidualna
 • Utrwalanie wiedzy: wykonywanie ćwiczeń, które nie podlegają ocenie
 • Kanały i sposoby komunikacji z uczestnikami kursu: komunikacja asynchroniczna (fora dyskusyjne)

WARUNKI ZALICZENIA


Na ekranach lekcji znajdziesz ćwiczenia utrwalające wiedzę – nie są one oceniane. Aby rozwiązać ćwiczenie masz nieograniczoną ilość prób. Będziesz mógł również wyświetlić prawidłowe odpowiedzi.

Po każdym module jest przewidziany test końcowy (łącznie 12 testów w całym kursie), który będzie oceniany sumatywnie, co oznacza, że punktacja będzie odzwierciadlała postęp w kursie. Do każdego z 12 testów końcowych jest możliwość trzykrotnego podejścia. Testy końcowe składają się z 15 pytań jednokrotnego wyboru, co oznacza, że tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

We wszystkich testach końcowych za prawidłową odpowiedź zostanie przyznany 1 pkt. Warunkiem zaliczenia kursu jest zapoznanie się ze wszystkimi treściami kształcenia umieszczonymi w poszczególnych modułach poparte rozwiązaniem wszystkich testów kończących moduły na poziomie 60%.


POZNAJMY SIĘ


mgr Magdalena Wyglądacz – autorka kursu

filolog rosyjski, nauczyciel języka polskiego jako obcego

Lektorka języka polskiego jako obcego od 2012 roku. Prowadzi kursy językowe zdalne i stacjonarne dla młodzieży i osób dorosłych różnych narodowości.

W roku 2009 ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia rosyjska, a w 2016 studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Doświadczenie w nauczaniu zdobywała najpierw jako lektorka języka rosyjskiego. W latach 2012, 2013, 2014 prowadziła letnie kursy przygotowawcze do egzaminu z języka polskiego dla rosyjskojęzycznych kandydatów na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie. Od tego czasu regularnie zajmuje się nauczaniem języka polskiego. W roku 2016 lektorka Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. Obecnie lektorka prywatnej szkoły językowej. Specjalizuje się w kursach intensywnych i nauczaniu grup początkujących.

Autorka kursu e-learningowego na poziomie A2 dla Wyższej Szkoły HUMANITAS w Sosnowcu.


mgr Alesia Aliakhnovich – prowadząca kurs

Lektorka języka polskiego oraz pracownik Biura współpracy z zagranicą Wyższej Szkoły Humanitas.

Lektorka z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego jako obcego, które zdobyła na Uniwersytecie Śląskim. Od wielu lat pracuje jako lektorka języka polskiego jako obcego, prowadzi kursy językowe, tworzy programy kursów oraz szkoleń dla obcokrajowców. Od wielu lat pracuje w biurze współpracy z zagranicą w Wyższej Szkole Humanitas, koordynuje między innymi praktyki międzynarodowe dla obcokrajowców, staże międzynarodowe dla naukowców i wykładowców akademickich, projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej. Lubi czytać kryminały, uwielbia polską kinematografię, a najbardziej filmy w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Kontakt: jezykpolski@humanitas.edu.pl