Skip to main content

Course Description

UE

Kurs powstał w ramach projektu wdrożeniowego dofinansowanego z Funduszy Europejskich (program Wiedza - Edukacja - Rozwój) "wzMOOCcnij swoje kompetencje!" (POWR.03.01.00-00-W018/18-04)ZARZĄDZANIE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM W WARUNKACH KONKURENCJI GLOBALNEJ

Kurs dla studentów II stopnia na kierunku Zarządzanie. Materiał obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem współczesnym przedsiębiorstwem w warunkach globalnej konkurencji.

OPIS KURSU

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów magisterskich. Stanowi dodatkowy element procesu kształcenia. Uczestnik w wyniku procesu nauczania e-learningowego uzyska kompetencje z zakresu zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji globalnej kompetencji niezbędnych do sprawnego zarządzania organizacją oraz do pełnienia funkcji menedżerskich.
Zakłada się, że poprzez zapewnienie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie poszerzonych koncepcji zarządzania wzmocni konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, natomiast efektem końcowym jest poszerzenie wiedzy studentów, przez co podnoszona zostaje atrakcyjność absolwentów kierunku zarządzanie na rynku pracy. Uczestnik kursu uzyska wiedzę kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Głównym celem kursu jest uzyskanie przez uczestników kursu poszukiwanych i istotnych z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa dodatkowych kompetencji z zakresu zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji globalnej.
Absolwent kursu będzie wykazywał się znajomością teorii, metod, narzędzi mieszczących się w zakresie nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Interdyscyplinarny program kształcenia i innowacyjne formy prowadzenia zajęć na kursie, a w związku z tym uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zapewniają przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i analitycznych zarówno w przedsiębiorstwach, jak również w innych organizacjach.

Należy podkreślić, że w szczególności celami kursu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji jest:

  • uzyskanie przez uczestnika kursu wiedzy w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem,
  • uzyskanie przez uczestnika kursu umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie zarządzania zasobami materialnymi i niematerialnymi przedsiębiorstwa,
  • osiągnięcie przez uczestnika kursu kompetencji wymaganych w pracy na stanowisku kierownika/menedżera średniego i wyższego szczebla.  PROGRAM KURSUWYMAGANIA WSTĘPNE

Dla osób, które studiują na studiach II stopnia na kierunku zarządzanie nie ma wymagań wstępnych.
Natomiast dla studentów na pozostałych kierunkach studiów wymagania wstępne odnoszą się do posiadanych przez nich kompetencji, ułatwiających realizację tego kursu, a mianowicie:

 • podstawowe umiejętności informatyczne w zakresie pracy z systemem operacyjnym Windows,
 • umiejętności analityczne rozwiązywania nieskomplikowanych problemów w obszarze zarzadzania,
 • umiejętności samodzielnego studiowania nowych zagadnień zwłaszcza na bazie dostępnych kursów e‒learningowych.WARUNKI ZALICZENIA KURSU

W kursie znajdują się trzy typy aktywności uczestnika kursu podlegające ocenie:

 • sprawdzenie wiedzy na podstawie krótkich testów, które umieszczone są po wybranych lekcjach i mają pomóc utrwalić wiedzę. Ich waga w ocenie końcowej to 25%,
 • sprawdzenie wiedzy na podstawie krótkich testów, które umieszczone są wewnątrz wybranych modułów i mają pomóc utrwalić wiedzę. Ich waga w ocenie końcowej to 30%,
 • test końcowy, stanowiący podsumowanie całego kursu. Jego waga w ocenie końcowej to 45%.

Testy składają się z okołu 3 - 10 pytań, do których odpowiedzi można znaleźć w prezentowanych lekcjach. Uczestnik kursu możne wykorzystać tylko 2 próby podczas udzielania odpowiedzi na każde pytanie zamieszczone w teście.

Zakończenie całego kursu wieńczy końcowy sprawdzian (test końcowy) wiedzy z zakresu tematów lekcyjnych realizowanych w całym kursie. Składa się on z 4 części.

Aby zaliczyć kurs, konieczne jest uzyskanie progu powyżej 60% wszystkich możliwych do zdobycia punktów. Osoby, które uzyskają wynik co najmniej 61% punktów z wszystkich testów otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

KADRA KURSU

Opiekun kursu: dr inż. Izabela Horzela

W działalności dydaktycznej swoje dociekania skoncentrowała o obszarze zarządzania, jakości oraz normalizacji, w tym na zagadnieniach związanych z zastosowaniem metod, koncepcji i narzędzi zarządzania jakością w organizacjach. Pani dr inż. Izabela Horzela prowadzi również zajęcia w języku angielskim, w tym w ramach programu ERASMUS+. Posiada wieloletnie doświadczenie i dorobek dydaktyczny wynikający z prowadzenia zajęć na kierunkach: zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i dowodzenie, logistyka na studiach I stopnia (licencjackich i inżynierskich) i II stopnia oraz studiach podyplomowych. Promotorka kilkudziesięciu licencjatów, inżynierów i magistrów. Dorobek naukowy zawiera się w obszarze nauk społecznych i ekonomicznych związanych z problematyką zarządzania organizacjami, zarządzania jakością, w tym zagadnieniami związanymi z zastosowaniem metod, koncepcji i narzędzi w zarządzaniu przedsiębiorstwami.