Skip to main content

Course Description

W kursie przedstawione są ogólne założenia Ewaluacji 2022.

Przypominamy, że obejmuje on treści dotyczące ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Zasady przyszłej parametryzacji za lata 2022-2025 mogą się różnić od tych prezentowanych w kursie.

Kurs jest dedykowany głównie osobom bezpośrednio zaangażowanym w ewaluację podmiotów nauki i szkolnictwa wyższego:

 • Kierownikom dyscyplin,
 • Koordynatorom dyscyplin,
 • Importerom publikacji w PBN,
 • oraz innym osobom zaangażowanym w proces ewaluacji jakości działalności naukowej.

Poruszane zagadnienia są opisane prostym językiem i zilustrowane licznymi przykładami, co sprawia, że nauka jest łatwa i przyjemna.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Uczestnik kursu powinien mieć podstawowe informacje na temat działania podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki.


CELE KURSU

 • przedstawienie założeń ewaluacji 2022,
 • wyjaśnienie warunków koniecznych do spełnienia by podmiot był ewaluowany,
 • wyjaśnienie kluczowych pojęć związanych z ewaluacją m.in. liczba N, slot.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

Lekcja: Wstęp

 • Czym jest ewaluacja jakości działalności naukowej?
 • Najważniejsze zmiany
 • Akty prawne i inne dokumenty określające cele i zasady ewaluacji
 • Kim jest pracownik prowadzący działalność naukową?
 • Co się kryje pod pojęciem "działalność naukowa"?
 • Komisja Ewaluacji Nauki
 • Kategorie naukowe (A+, A, B+, B lub C)
 • Pytania sprawdzające

Lekcja: Podmiot w ewaluacji

 • Kiedy podmiot objęty jest ewaluacją?
 • Minimum 12
 • Liczba N
 • Jak wylicza się liczbę N?
 • Studium przypadku 1.
 • Studium przypadku 2.
 • Osoby spełniające warunki ewaluacji
 • Pytania sprawdzające

Lekcja: Trzy kryteria oceny w procesie ewaluacji

 • Co jest brane pod uwagę w kryteriach oceny?
 • Pytania sprawdzające

Lekcja: Sloty oraz limity osiągnięć publikacyjnych

 • Koszyk autora
 • Modyfikator za dyscyplinę nieewaluowaną w podmiocie
 • Wartość punktowa koszyka
 • Ogólny limit slotów w dyscyplinie dla podmiotu – liczba 3N
 • Liczba udziałów jednostkowych możliwa do umieszczenia w koszyku autora
 • Limit na monografie dla pracownika
 • Limit monografii i redakcji monografii dla podmiotu
 • Limit za publikacje osób niezaliczanych do N
 • Dodatkowy limit monografii i artykułów dla podmiotu w ewaluacji 2022
 • Przykład 1: Wyliczanie slotów do wypełnieni
 • Przykład 2: Liczba slotów za okres krótszy niż okres objęty ewaluacją
 • Przykład 3: Liczba slotów wynosząca poniżej jedności
 • Wyjątek: Uczestnicy szkoły doktorskiej
 • Pytania sprawdzające

Lekcja: Sankcje

 • Czym są sankcje?
 • Sankcja 1: Pracownik nie ma żadnych osiągnięć publikacyjnych w czasopiśmie z wykazu ani w wydawnictwie z wykazu bądź osiągnięć artystycznych
 • Sankcja 2: Sankcja za niezaliczenie do liczby N w co najmniej jednej z dyscyplin w żadnym podmiocie
 • Sankcja 3: Sankcja za brak oświadczenia o dyscyplinach
 • Wyjątek

Lekcja: Zakończenie

 • Przepływ danych o podmiotach, ich pracownikach i rezultatach prowadzonej działalności naukowej
 • Podsumowanie kursu
 • Test końcowy

WARUNKI ZALICZENIA

Do zaliczenia kursu wymagane jest osiągnięcie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi z testu końcowego.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Po przekroczeniu 60% progu zaliczeniowego zostanie automatyczne wygenerowane zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu. Zaświadczenie jest gotowe do pobrania po zalogowaniu się na platformę, w zakładce „Moje kursy" na kaflu tego kursu pojawi się przycisk „Zaświadczenie".


KADRA KURSU

Sebastian Fijałkowski

Główny specjalista ds. ewaluacji nauki,

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Zespół ds. ewaluacji nauki oraz Zespół ds. szkoleń

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

 

Autorem ikon i elementów ilustracji w kursie jest freepik

Enroll