Skip to main content

Course Description

logo

Kurs powstał w ramach projektu "MOOC@PB-Nowoczesne technologie w procesie kształcenia" umowa nr POWR.03.01.00-00-W040/18-00

Niniejszy kurs prowadzony jest w tempie własnym.

O kursie

Kurs jest skierowany do studentów studiów technicznych I stopnia. Może być wykorzystany podczas realizacji treści przedmiotu Sieci komputerowe (lub pokrewne) na kierunku Informatyka (lub pokrewne). Kurs jest również dostępny dla innych osób i przystosowany do samodzielnego uczestnictwa.

Kurs podzielony jest na 12 modułów tematycznych:

 1. Stos protokołów TCP/IP - w którym, oprócz podstawowych informacji o budowie warstwowego modelu sieci, przybliżona jest historia Internetu.
 2. Protokół IP - w którym omówione są podstawowe informacje o praktycznie jedynym wykorzystywanym obecnie protokole warstwy sieciowej.
 3. Adresacja sieci IP - przybliża budowę adresu i sposoby adresowania sieci.
 4. Podział sieci - ukazuje podstawowe metody dzielenia dużych sieci na mniejsze, łatwiej zarządzalne podsieci.
 5. Podstawowa konfiguracja przełącznika - w którym omówiony jest proces przełączania i przedstawiona konfiguracja urządzeń przełączających.
 6. Podstawowa konfiguracja routera - przybliża podstawowe informacje o routingu i routerach.
 7. Routing statyczny - w którym omówiony jest proces konfiguracji routingu statycznego.
 8. Routing dynamiczny - protokół RIP - przybliża podstawowe informacje o routingu dynamicznym oraz opisuje sposób konfiguracji protokołu RIP.
 9. Routing dynamiczny - protokół OSPF - w którym omówiony jest protokół routingu dynamicznego OSPF.
 10. Listy kontroli dostępu (ACL) i filtracja pakietów - przybliża zagadnienia kontroli ruchu pomiędzy sieciami.
 11. Wirtualne sieci lokalne (VLAN) - opisuje technologie wirtualnych sieci lokalnych oraz ich konfigurację.
 12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) - opisuje technologie wirtualnych sieci prywatnych oraz ich konfigurację.

Każdy moduł wymaga nakładu ok. 6 godzin pracy kursanta (łącznie z zadaniami nieobowiązkowymi).

Każdy moduł kończy się testem sprawdzającym wiedzę uczestnika. Po upływie terminu końcowego testu można przejść do kolejnego modułu.

Dodatkowo - moduły zawierają ćwiczenia do samodzielnego wykonania i testy wspomagające sprawdzenie wiedzy. Nie są one obowiązkowe, jednak ich wykonanie ułatwia przyswojenie wiedzy związanej z konfiguracją i zarządzaniem sieciami. Przykładowe prawidłowe rozwiązania każdego z ćwiczeń dostępne będą po zakończeniu modułu - jako nowa jednostka lekcyjna w ramach zakończonego modułu. Szacowany czas na wykonanie każdego zadania to 1-2 godziny.

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się z całością dostępnego materiału i uzyskanie z obowiązkowych zadań testowych i egzaminu min. 51% punktów.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej, tj. uzyskanie min. 51% punktów z obowiązkowych zadań testowych i egzaminu.

Wymagania wstępne

Realizacja kursu wymaga umiejętności posługiwania się konsolą systemu operacyjnego Windows i/lub Linux w stopniu podstawowym, tj. uruchomienia konsoli i uruchamiania poleceń w niej.

Do realizacji wybranych ćwiczeń praktycznych wymagany jest system operacyjny Linux (dowolna dystrybucja). Wystarczająca jest tzw. wersja Live - uruchamiana np. z płyty CD/DVD lub dysku przenośnego.

Wszystkie pojęcia związane z tematem są przedstawione w przystępny sposób. Główny nacisk jest kładziony na praktyczne umiejętności związane z podstawową konfiguracją sieci komputerowych.

Kadra kursu

UK dr inż. Urszula Kużelewska - Adiunkt, Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Prowadzi zajęcia w ramach przedmiotu “Sieci komputerowe”, a także z przedmiotów dotyczących programowania: w języku C++, Java, JavaScript, React i Angular. Jest też współwłaścicielem firmy zajmującej się inteligentnymi rozwiązaniami w dziedzinie Internet of Things, odznaczoną europejskim certyfikatem Seal of Excellence.

Enroll