Skip to main content

Course Description

Niniejszy kurs powstał w ramach Projektu przewidującego opracowanie szkoleń online na platformę elearningową MOOC pt. "Praktyczne aspekty projektowania obiektów budowlanych w świetle standardów europejskich". Kurs porusza podstawowe aspekty prawidłowego projektowania posadowień struktur budowlanych. Kurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych tematyką geotechniki z elementami mechaniki gruntów. Niemniej jednak pomocnymi w ukończeniu kursu będzie podstawowa wiedza z zakresu: matematyki (poziom akademicki), geologii (poziom podstawowy) oraz fizyki (poziom podstawowy). Kurs składa się z 8 modułów. Uczestnik zapisany na kurs będzie go realizował w tempie własnym zależnym od indywiualnego tempa przyswajania wiedzy. Podstawową formą przekazu treści w kursie są przygotowane materiały w postaci grafik, plansz tematycznych oraz tekstów.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu, nie trzeba spełnić żadnych szczególnych wymagań poza uzbrojeniem się w zapał i chęć do zdobywania wiedzy.


CELE KURSU

  • Zdobędziesz wiedzę na temat projektowania geotechnicznego.
  • Poznasz właściwości gruntów naturalnych oraz antropogenicznych.
  • Dowiesz się jak prawidłowo zaprojektować wzmocnienie skarpy czy rozstaw prefabrykowanych drenów pionowych.
  • Przekonasz się dlaczego ważna jest prawidłowa interakcja między gruntem a konstrukcją inżynierską.
  • Nauczysz się czym jest proces konsolidacji i dlaczego grunt jest podatny na deformacje plastyczne.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

W module pierwszym zostało przedstawione ogólnie zagadnienie projektowania geotechnicznego. Zwrócono również uwagę na niepewność związaną ze zmiennością ośrodka gruntowego.

MODUŁ 2

W module drugim zostały omówione akty nomatywne stosowane w geotechnice oraz stosowane podejścia w projektowaniu przyszłych konstrukcji posadowionych na gruncie.

MODUŁ 3

W module trzecim zostały zaprezentowane rodzaje gruntu z jakimi może spotkać sie geotechnik lub geolog inżynierski. Scharakteryzowano również własności fizyczne tych materiałów wraz z najważniejszymi parametrami, które je opisują.

MODUŁ 4

W module czwartym zostały poruszone problemy posadowienia budynków i innych konstrukcji inżynierskich na gruntach słabonośnych oraz zjawiska jakie mogą zachodzić w ośrodku gruntowo-wodnym.

MODUŁ 5

W module piątym zostało omówione zagadnienie nośności związane z przekroczeniem dopuszczalnych obciążeń jakie mogą być przyłożone na grunt.

MODUŁ 6

W module szóstym zostały zaprezentowane rodzaje niezbędne informacje na temat sposobów posadawiania budowli oraz rozwiązywania podstawowych próblemów fundamentowania.

MODUŁ 7

W module siódmym zostało wprowadzone pojęcie oporu ścinania i stateczności budowli ziemnych.

MODUŁ 8

W module ósmym zostały przedstawione metody obliczeniowe stosowane przy szacowaniu wielkości oraz prędkości osiadań struktur posadowionych na różnych typach gruntów.


WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs należy prawidłowo zaliczyć zamieszczone w kursie testy oraz egzamin składający się z 20 pytań zamkniętych. Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do egzaminu po zaliczeniu wszystkich modułów (rozwiązanie quizów). Istnieje możliwość wielokrotnego podejścia do zaliczenia. Pozytywne odpowiedzi w testach oraz egzaminie (min. 60%) umożliwiają uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie, należy udzielić 60% poprawnych odpowiedzi w pytaniach testowych oraz egzaminacyjnych.


KADRA KURSU

zdjęcie przedstawiające członka kadry dr hab. Elżbieta Pilecka Prof. PK

dr hab. Elżbieta Pilecka Prof. PK

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie naukowo-badawcze i 10 letnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie geotechniki i geologii inżynierskiej. Jej zainteresowania naukowe związane są z poszukiwaniem różnych praktycznych rozwiązań z zakresu geomechaniki oraz geoinżynierii.

Kontakt: epilecka@pk.edu.pl 

dr inż. Bartłomiej Olek

dr inż. Bartłomiej Olek

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Prowadzi prace analityczno-studialne związane z zastosowaniem modeli konstytutywnych w celu lepszego zrozumienia mechanicznego zachowania się gruntów i skał w warunkach zmiennych obciążeń. Jego zainteresowania naukowo-badawcze związane są głównie z oprzyrządowaniem laboratoryjnym i terenowym, zachowaniem konsolidacyjnym gruntów, pełzaniem geomateriałów oraz modelowaniemkonstututywnym w geotechnice.

Kontakt: bartlomiej.olek@pk.edu.pl 

zdjęcie przedtawiające członka kadry dr inż. Janusz Kogut

dr inż. Janusz Kogut

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Zajmuje się problematyką interakcji konstrukcji inżynierskich z podłożem gruntowym, a także badaniami laboratoryjnymi własności fizycznych podłoża gruntowego. Prowadzi prace analityczne związane z zastosowaniem niektórych elementów sztucznej inteligencji w modelach mechanicznych oraz wykorzystuje syntezę modeli inteligentnych w obliczeniach dynamicznych związanych z analizą własności podłoża gruntowego.

Kontakt: jkogut@pk.edu.pl

Kurs e-learningowy MOOC został utworzony przy współpracy Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu PRAKTYCZNE ASPEKTY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W ŚWIETLE STANDARDÓW EUROPEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Loga Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej

Enroll