Skip to main content

Course Description

Geopolimery to nowoczesne materiały, które, w porównaniu z tradycyjnymi materiałami budowlanymi cechują się zmniejszonym niekorzystnym oddziaływaniem na środowisko. Obecnie materiały te są coraz szerzej stosowane, jednak w dalszym ciągu nie są w powszechnym użyciu. Niniejszy kurs ma na celu zapoznanie uczestników kursu z materiałami geopolimerowymi jako nowoczesnymi i przyjaznymi środowisku materiałami dla budownictwa.


CELE KURSU


 • Omówienie specyfiki materiałów geopolimerowych i ich klasyfikacja na tle innych materiałów budowlanych.
 • Przekazanie informacji o własnościach materiałów geopolimerowych i omówienie ich zastosowań w kontekście posiadanych własności.
 • Rozszerzenie wiedzy uczestników o wpływ materiałów budowlanych na środowisko.
 • Pokazanie możliwości aplikacji materiałów geopolimerowych w budownictwie z uwzględnieniem aspektów prawnych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA


Uczestnik kursu po jego zakończeniu:

 • Posiada kompleksową wiedzę z zakresu materiałów geopolimerowych: budowa, przetwórstwo i wykorzystanie.
 • Identyfikuje własności geopolimerów oraz sposoby ich określania (metody ich badań).
 • Dobiera materiały geopolimerowe ze względu na posiadane własności do konkretnych zastosowań.
 • Dokonuje samodzielnej oceny wpływu dodatków na własności geopolimerów.
 • Umiejętnie analizuje wpływ materiałów geopolimerowych na środowisko.
 • Potrafi wykazać przykładowe realizacje związane z użyciem geopolimerów.
 • Identyfikuje niezbędne aspekty prawne związane z użyciem materiałów geopolimerowych w budownictwie.

WYMAGANIA WSTĘPNE


Kurs dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Wskazana jest podstawowa znajomość fizyki i chemii.


PORUSZANE ZAGADNIENIA


MODUŁ 1. Geopolimery - podstawowe zagadnienia

 • Rys historyczny, klasyfikacja materiału.
 • Budowa geopolimerów.
 • Proces geopolimeryzacji.
 • Surowce do produkcji geopolimerów.

MODUŁ 2. Własności materiałów geopolimerowych

 • Własności mechaniczne, w tym wyznaczanie własności wytrzymałościowych.
 • Własności termiczne.
 • Odporność na czynniki korozyjne.
 • Własności długoterminowe.
 • Inne wybrane własności geopolimerów.
 • Wpływ dodatków na właściwości.

MODUŁ 3. Kierunki zastosowania geopolimerów w budownictwie

 • Materiały konstrukcyjne.
 • Elementy dekoracyjne.
 • Materiały izolacyjne.
 • Inne zastosowania.
 • Inne wybrane własności geopolimerów.
 • Bariery szerszego zastosowania geopolimerów.

MODUŁ 4. Technologie wytwarzania elementów bud. z geopolimerów

 • Tradycyjne technologie wytwórcze.
 • Geopolimery wytwarzane w temperaturze otoczenia.
 • Metody spieniania materiałów geopolimerowych.
 • Wykorzystanie technologii addytywnych.

MODUŁ 5. Wybrane zagadnienia związane z wpływem materiału na środowisko

 • Możliwości wykorzystania materiałów odpadowych do produkcji geopolimerów.
 • Możliwości recyklingu.
 • Minimalizacja zużycia energii w procesie wytwarzania.
 • Ślad węglowy - porównanie z produkcją cementu portlandzkiego.

MODUŁ 6. Przykładowe zastosowania

 • Lotnisko Toowoomba Wellcamp, Australia.
 • Budynek Queenslands University GCI, Australia.
 • Geopolimery jako materiał dla gospodarki o obiegu zamkniętym - realizacja projektu Urban Infra Revolution, Finlandia.
 • Inne zastosowania geopolimerów, w tym elementy małej architektury - park sensoryczny w Krakowie, Polska.

MODUŁ 7. Zastosowanie geopolimerów w aspekcie obowiązujących norm budowlanych

 

MODUŁ 8. Weryfikacja nabytej wiedzy - test.


WARUNKI ZALICZENIA


Warunkiem zaliczenia kursu i otrzymania zaświadczenia jest zapoznanie się ze wszystkimi materiałami zawartymi w poszczególnych modułach oraz uzyskanie minimum 60% punktów z testu końcowego (14 pytań po 2 z każdego modułu merytorycznego).


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA


Aby otrzymać zaświadczenie należy zaliczyć kurs.


KADRA KURSU


dr inż. Dariusz Mierzwiński

Adiunkt naukowo-badawczy, Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Kierownik kursu. Przygotowanie modułu 7.

 

dr. hab. inż. Janusz Mikuła, prof.

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Przygotowanie modułów 4 i 5.

 

dr inż. Michał Łach

Adiunkt naukowo-badawczy na wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Kierownik laboratorium polimerów nieorganicznych. Przygotowanie modułów 2 i 3.

 

dr, dr inż. Kinga Korniejenko

Adiunkt naukowo-badawczy na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Przygotowanie modułów: 1 i 6.

 

dr inż. Barbara Kozub

Adiunkt naukowo-badawczy na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Administracja kursu.

Enroll