Skip to main content

Course Description

logo

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Wynagrodzenia w branży IT są jednymi z najwyższych, zatem chętnych do nauki programowania przybywa. Przewiduje się, że w przyszłości nawet w zawodach niezwiązanych bezpośrednio z nowymi technologiami będą wymagane przynajmniej podstawowe umiejętności programistyczne. Zapraszamy Cię zatem do udziału w nowoczesnym kursie programowania w języku Python 3 dostępnym na platformie Navoica całkowicie za darmo.

Python należy do czołówki najpopularniejszych języków programowania oraz uchodzi za język łatwy i przyjemny. Oferuje narzędzia do tworzenia aplikacji desktopowych, webowych, mobilnych programowania numerycznego, tworzenia gier. Jest powszechnie stosowany w zagadnieniach Data Science oraz Sztucznej Inteligencji.

W trakcie kursu nabędziesz umiejętność implementacji prostych programów i algorytmów w języku Python 3. Nauczysz się ponadto wykorzystania technik programowania obiektowego. Poznasz bardziej zaawansowane biblioteki do przetwarzania i analizy danych, które stosowane są w wyrafinowanych aplikacjach biznesowych i obliczeniowych.

Każdy temat jest omówiony w postaci materiałów tekstowych oraz nagrań wideo, a dzięki pytaniom po każdej lekcji utrwalisz sobie zdobyte wiadomości. Zadania programistyczne do samodzielnego wykonania pozwolą wykorzystać zdobytą wiedze w praktyce.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Kurs jest kursem podstaw programowania w języku Python 3 i nie stawia żadnych wymagań co do wiedzy i umiejętności z zakresu programowania. Jedyne wymagania to: umiejętnością obsługi komputera na poziomie podstawowym oraz podstawowa wiedza matematyczna z zakresu szkoły średniej. Ponadto, do udziału w kursie potrzebne Ci będzie urządzenie z dostępem do internetu oraz słuchawki lub głośniki.

CEL KURSU

Głównym celem kursu jest zapoznanie kursantów z podstawowymi zagadnieniami programowania i wyćwiczenie biegłego posługiwania się składnią języka Python 3 oraz zaznajomienie z możliwościami wykorzystania go do tworzenia własnych programów oraz obliczeń naukowych. Poprzez realizację powyższego celu uczestnicy podniosą swoje kompetencje informatyczne oraz analityczne.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Wiedza:

 • Znajomość podstawowych pojęć związanych z językami programowania wysokiego poziomu.
 • Znajomość składni, słów kluczowych, typów danych, operatorów, instrukcji warunkowych i sterujących występujących w języku programowania Python 3.

Umiejętności:

 • Umiejętność implementacji prostych programów/algorytmów w języku Python 3 z użyciem wbudowanych typów danych.
 • Umiejętność implementacji programów/algorytmów w języku Python z użyciem funkcji, instrukcji warunkowych i sterujących.
 • Umiejętność wykorzystania podczas pisania programów/algorytmów technik programowania obiektowego oraz rozbudowanych bibliotek języka Python.

TRYB I CZAS TRWANIA KURSU

Kurs realizowany jest w trybie we własnym tempie, co oznacza, że poszczególne aktywności nie posiadają skonfigurowanych dat udostępnień ani ostatecznych terminów na wykonanie poszczególnych ćwiczeń. Kursanci mogą pracować z materiałami kursowymi według własnego uznania i ukończyć kurs w dowolnym czasie przed datą jego zamknięcia. Edycja kursu otwarta jest przez ok. 3 miesiące, a rekomendowany czas nauki to 5 godziny tygodniowo przez 8 tygodni. Możliwe jest jednak ukończenie kursu nawet w ciągu jednego tygodnia.

WARUNKI ZALICZENIA

W ostatnim module czeka na Ciebie test podsumowujący. Poza tym w każdym z modułów znajdziesz punktowane pytania sprawdzające zdobytą wiedzę oraz punktowane zadania do samodzielnego wykonania.

Punkty uzyskane z pytań sprawdzających stanowią 40% końcowej oceny, punkty z zadań - 20%, a z testu podsumowującego - 40%. Aby zaliczyć kurs (i uzyskać potwierdzenie ukończenia), musisz uzyskać wynik końcowej oceny na poziomie co najmniej 50% punktów.

WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Każdy kursant, który ukończy kurs i zgromadzi co najmniej 50% punktów, uzyska dokument potwierdzający. Zaświadczenie jest generowane automatycznie na końcu kursu.

KONSPEKT KURSU

MODUŁ 1

 • Wprowadzenie.
 • Obiekty i zmienne w języku Python.
 • Podsatwowe typy liczbowe.
 • Łańcuchy znaków.

MODUŁ 2

 • Wartości logiczne i instrukcje warunkowe.
 • Typy sekwencyjne: krotki i listy.
 • Pętle for i while.

MODUŁ 3

 • Zbiory i słowniki.
 • Błędy i obsługa wyjątków.

MODUŁ 4

 • Funkcje. Argumenty funkcji.
 • Przestrzenie nazw. Zmienne globalne i lokalne.
 • Elementy programowania obiektowego.

MODUŁ 5

 • Obsługa plików tekstowych.
 • Moduł csv.
 • Moduły i skrypty.

MODUŁ 6

 • Klasy, metody i atrybuty.
 • Paradygmaty programowania obiektowego.
 • Dekoratory, iteratory i generatory.

MODUŁ 7

 • Moduł os, sys i pickle.
 • Moduł time i datetime.
 • Liczby pseudolosowe - moduł random.

MODUŁ 8

 • Obliczenia naukowe. Pakiety numpy, scipy i statsmodels.
 • Wizualizacja danych. Pakiet matplotlib.
 • Analiza danych. Pakiet pandas.

MODUŁ 9

 • Test podsumowujący.
 • Ankieta ewaluacyjna.

KADRA KURSU

Autorem treści merytorycznej kursu oraz prowadzącym kurs jest dr Adam Marszałek, zatrudniony na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Infromatyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Od wielu lat zajmujący się językiem Python nie tylko jako nauczyciel akademicki, ale także jako praktyk. Wykorzystując język Python we własnych projektach badawczych jak i w pracy zawodowej m.in. jako tzw. data scientist.

FINANSOWANIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Kurs na MOOC” (POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC-18). Źródło finansowania: POWER, oś priorytetowa III (Szkolnictwo wyższe dla gospodarki), Działanie 3.1 (Kompetencje w szkolnictwie wyższym).