Skip to main content

Course Description

Kurs „English for Civil Engineering” jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych oraz wszystkich, którzy uczą się lub wykorzystują w pracy język angielski specjalistyczny z zakresu inżynierii lądowej i budownictwa. Wymaganiem wstępnym jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

Celem ogólnym kursu „English for Civil Engineering” jest podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych uczestników w zakresie języka angielskiego w dziedzinie inżynierii lądowej i budownictwa, a przez to zwiększenie ich szans na rynku pracy.

Efekty kształcenia czyli kurs pomoże:

  • wzbogacić zasób słownictwa o niezbędne zagadnienia z zakresu inżynierii lądowej i budownictwa ogólnego
  • rozwinąć i pogłębić umiejętności czytania, słuchania i oglądania ze zrozumieniem specjalistycznych materiałów z zakresu budownictwa
  • przygotować się do samodzielnej pracy z zagadnieniami specjalistycznymi związanymi z budownictwem
  • zdobyć wiedzę i kompetencje, które wykorzystasz w swojej praktyce zawodowej w dziedzinie inżynierii lądowej; opanować podstawowe pojęcia i zagadnienia leksykalne z zakresu języka specjalistycznego
  • nawiązać i utrzymywać kontakty ze współpracownikami i klientami, posługiwać się językiem angielskim w sytuacjach komunikacyjnych wymagających zastosowania podstaw języka branżowego

Zawartość modułów

 

Warunki ukończenia kursu

Kurs składa się z 5 modułów zakończonych punktowanymi testami (5 testów modułowych po 10 punktów), testu końcowego (46 punktów) oraz 4 zadań pisemnych (4 punkty). Łączna ilość punktów to 100; aby ukończyć kurs, należy zdobyć 60 punktów.

Nauczyciele

mgr Magdalena Cora

mgr Magdalena Cora

mgr Magdalena Cora wykładowca języka obcego w Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, autor podręcznika do nauki języka specjalistycznego "Geotechnical and Hydraulic Engineering", współautor podręcznika "English for Environmental Engineering" i "TELC Technical", ekspert z zakresu słownictwa specjalistycznego w dziedzinie inżynierii lądowej i wodnej oraz inżynierii środowiska, dyrektor Studium Języków Obcych PK

mgr Magdalena Bednarska-Wnęk

mgr Magdalena Bednarska-Wnęk

mgr Magdalena Bednarska-Wnęk wykładowca języka obcego w Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, autor podręcznika do nauki języka specjalistycznego "Transport and Logistics", ekspert z zakresu słownictwa specjalistycznego w dziedzinie inżynierii lądowej i transportu.

Kurs przygotowany  w ramach projektu "Mooc Języków" Projekt „Mooc Języków” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 nr umowy  POWR.03.01.00-00-W003/18

logo