Skip to main content

Course Description

Scroll down to see the English version of the course description

Kurs "Applying for a Job" jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego związanego z rynkiem pracy oraz szukaniem zatrudnienia w środowisku międzynarodowym z wiodącym językiem angielskim. Głównymi odbiorcami, do których skierowany jest kurs, są studenci ostatnich lat oraz absolwenci studiów wyższych ze szczególnym naciskiem na studentów i absolwentów uczelni technicznych.

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Celem ogólnym kursu "Applying for a Job" jest podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych uczestników w zakresie języka angielskiego przydatnych w procesie poszukiwania pracy, a przez to zwiększenie ich szans na rynku pracy.

Efekty kształcenia, czyli kurs pomoże:

  • wzbogacić zasób słownictwa o niezbędne zagadnienia z zakresu rynku pracy i poszukiwania pracy;
  • rozwinąć i pogłębić umiejętność czytania, słuchania i oglądania ze zrozumieniem materiałów pomocnych przy poszukiwaniu pracy;
  • nauczyć się, jak należy przygotować CV oraz list motywacyjny w języku angielskim;
  • przygotować się do rozmowy o pracę w języku angielskim;
  • dowiedzieć się, co należy zrobić po rozmowie o pracę i jak przygotować się do pierwszego dnia w pracy.

Zawartość modułów

(kliknij na tytuł modułu, aby zobaczyć jego zawartość)

Każdy moduł zawiera opcjonalą sekcję German Corner / die Deutsche Ecke przeznaczoną dla osób uczących się również języka niemieckiego i zainteresowanych poszerzeniem słownictwa związanego z ubieganiem się o pracę. Jest to sekcja nieobowiązkowa, wyrażenia niemieckie nie zostały uwzględnione w testach modułowych ani w teście końcowym, a znajomość tego słownictwa nie jest wymagana do uzyskania zaliczenia kursu.

Warunki ukończenia kursu

Kurs składa się z 5 modułów zakończonych punktowanymi testami (5 testów modułowych po 12 punktów) oraz testu końcowego (40 punktów). Łącznie można zdobyć 100 punktów; aby ukończyć kurs i otrzymać zaświadczenie, należy uzyskać 60 punktów.

O autorkach kursu

Alicja Półtorak-Filipowska

Alicja Półtorak-Filipowska
Magdalena Cora

Magdalena Cora

mgr Alicja Półtorak-Filipowska - wykładowczyni języka angielskiego w Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, współautorka podręcznika do nauki języka specjalistycznego "A Reading Companion for Students of Architecture," autorka kursu e-learningowego dla studentów uczelni technicznych na platformie MOODLE oraz kursu "English for Architecture" na platformie NAVOICA, ekspertka w dziedzinie nauczania języka angielskiego specjalistycznego z zakresu architektury i urbanistyki.

mgr Magdalena Cora - wykładowczyni języka obcego w Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, autorka podręcznika do nauki języka specjalistycznego "Geotechnical and Hydraulic Engineering", współautorka podręcznika "English for Environmental Engineering" i "TELC Technical", autorka kursu e-learningowego dla studentów uczelni technicznych na platformie MOODLE oraz kursu "English for Civil Engineering" na platformie NAVOICA, ekspertka z zakresu słownictwa specjalistycznego w dziedzinie inżynierii lądowej i wodnej oraz inżynierii środowiska, dyrektor Studium Języków Obcych PK.

Kurs przygotowany  w ramach projektu "Mooc Języków" Projekt „Mooc Języków” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 nr umowy  POWR.03.01.00-00-W003/18

logo

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Course "Applying for a Job" has been developed for anyone who wants to improve their proficiency in English related to labour market and seeking employment in an international environment with English as the main language of communication. The primary users whose needs the course has been designed to address are senior year students and university graduates, with special emphasis placed on students and graduates of various types of engineering.

Initial requirements: Proficiency in English at level B2.

The general objective of course "Applying for a Job" is improving the linguistic and communicative competences of its participants in the aspect of English useful in the job seeking process, thus increasing their chances on the labour market.

Learning outcomes, or the course will help you:

 

  • improve your vocabulary range by learning the language necessary to discuss issues related to the labour market and job search;
  • improve your reading, listening and watching comprehension skills with regard to materials which may be helpful in the job seeking process;
  • learn how to write a CV and a cover letter in English;
  • prepare for a job interview in English;
  • find out what to do after the job interview and how to prepare for the first day at work.

 

Contents of the Modules

(click on the module title to see its contents)

Each module features an optional section German Corner / die Deutsche Ecke designed for people learning German and interested in enlarging their vocabulary range with vocabulary related to applying for a job. The section is not obligatory, the German phrases have not been included in the module tests or the final test, and learning this vocabulary is not required for completion of the course.

Requirements for completion of the course

The course is composed of 5 modules finishing with graded tests (5 module test for 12 points each) and the final test (40 points). The total of 100 points may be scored for the course; in order to complete it and obtain the certificate, it is required to obtain the minimum of 60 points.

About the authors of the course

Alicja Półtorak-Filipowska

Alicja Półtorak-Filipowska
Magdalena Cora

Magdalena Cora

mgr Alicja Półtorak-Filipowska - lecturer of English at the Foreign Languages Centre of Cracow University of Technology, co-author of the English for Special Purposes textbook "A Reading Companion for Students of Architecture," author of the e-learning course for students of engineering on the MOODLE platform and course "English for Architecture" on Navoica.pl, expert in teaching of English for Special Purposes in the field of architecture and urban design.

mgr Magdalena Cora - lecturer of English at the Foreign Languages Centre of Cracow University of Technology, author of the English for Special Purposes textbook "Geotechnical and Hydraulic Engineering," co-author of textbooks "English for Environmental Engineering" and "TELC Technical," author of the e-learning course for students of engineering on the MOODLE platform and course "English for Civil Engineering" on Navoica.pl, expert in teaching of English for Special Purposes in the field of civil and water engineering and environmental engineering, head of the CUT Foreign Languages Centre.