Skip to main content

Course Description

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych budownictwem, które uczą się w technikum lub studiują na kierunkach związanych z budownictwem lub architekturą a także dla tych wszystkich, którzy chcą poznać zasady wykonywania lub odczytywania rysunków architektoniczno-budowlanych. Poziom średnio zaawansowany. Kurs składa się z wprowadzenia, zakończenia oraz 3 modułów. Realizacja we własnym tempie. Formy przekazu treści: kurs moderowany, kontakt z prowadzącym zindywidualizowany, asynchroniczny: e-mail. Forma materiałów: tekst, grafika, zdjęcia, filmy, quizy i dyskusje.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Uczestnik kursu powinien mieć łatwość w przyswajaniu wiedzy technicznej oraz umiejętność obsługiwania programów komputerowych wspomagających rysowanie. Przydatna będzie też wyobraźnia przestrzenna.

Uczestnik musi posiadać komputer umożliwiający pracę z programem AutoCAD 2019 lub nowszym oraz stały dostęp do internetu.


CELE KURSU

Celem kursu jest wprowadzenie podstawowych zasad przygotowania i czytania dokumentacji budowlanej oraz wprowadzenie podstawowych pojęć i zasad wykonywania rysunków architektoniczno-budowlanych oraz konstrukcyjnych (żelbet, stal i drewno) w oparciu o obowiązujące normy. Nabycie podstawowych umiejętności obsługi programu AutoCAD w zakresie rysunku technicznego budowlanego.

Po ukończeniu kursu uczestnik:

  • będzie potrafił przeczytać rysunki dokumentacji technicznej projektu architektoniczno-budowlanego
  • będzie potrafił wykonać rysunki dokumentacji technicznej projektu architektoniczno-budowlanego
  • będzie umiał obsługiwać program AutoCAD w podstawowym zakresie.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

Wprowadzenie do kursu

We wprowadzeniu zamieszczono informacje o tematyce kursu, wymagań oraz warunków zaliczenia.

MODUŁ 1

W module pierwszym zostały przedstawione zasady sporządzania oraz wymagania stawiane rysunkom technicznym. Omówiono również zasady wykonywania rysunków aksonometrycznych oraz perspektywy.

MODUŁ 2

W module drugim zostały zaprezentowane zasady wykonywania rysunków technicznych budowlanych i architektonicznych. Omówiono oznaczenia oraz wymiarowanie rysunków. Przedstawiono podstawy prawne oraz normy, na podstawie których wykonywane są projekty architektoniczno-budowlane.

MODUŁ 3

W module trzecim zostały zaprezentowane zasady wykonywania rysunków konstrukcyjnych w zakresie konstrukcji metalowych, żelbetowych oraz drewnianych.

Zakończenie

W zakończeniu znajdują się zasady otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz pożegnanie z uczestnikami.


WARUNKI ZALICZENIA

Aby ukończyć kurs z wynikiem pozytywnym należy rozwiązać wszystkie testy, wykonać zadania, wypełnić listę kontrolną oraz opracować projekt. Za każdą z wymienionych aktywności otrzymasz punkty. Minimum do uzyskania zaliczenia to 61% wszystkich możliwych do zdobycia punktów.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Po zakończeniu kursu z wynikiem co najmniej 61% wygenerowane zostanie w ciągu 24h zaświadczenie o ukończeniu kursu. Zaświadczenie w formie elektronicznej będzie można pobrać ze strony kursu.


KADRA KURSU

dr inż. Paweł Gałek

dr inż. Paweł Gałek

Adiunkt, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Inżynier budownictwa, prowadzi zajęcia z przedmiotów ogólnobudowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej. Od 10 lat tworzy kursy e-learningowe. Posiada certyfikat e-metodyka SEA.

logo