Skip to main content

Course Description

Opis kursu

Kurs umożliwia nabycie podstawowych i średnio-zaawansowanych umiejętności z zakresu oprogramowania Microsoft Excel. Kurs podzielono na moduły tematyczne, w których użytkownik nabywa umiejętności, pozwalające na stosowanie poznanych rozwiązań oraz narzędzi w praktyce. Pierwszy moduł tematyczny wprowadza użytkownika w podstawowe działanie i funkcje środowiska Excel. Ukończenie pierwszego modułu pozwoli na stosowanie podstawowych funkcji oprogramowania Excel. W module II użytkownik rozwinie swoje kompetencje i nabędzie umiejętności z zakresu zaawansowanych funkcji oraz formuł. Umiejętności nabyte w module drugim umożliwią także tworzenie profesjonalnych raportów, zaawansowaną analizę dużych zbiorów danych oraz ich przedstawienie w sposób graficzny.

Wymagania przystąpienia do kursu

Kurs dedykowany jest wszystkim osobom, które chcą nauczyć się bądź poprawić umiejętności pracy z programem MS Excel. Słuchacz powinien przed przystąpieniem do kursu posiadać umiejętność obsługi komputera oraz posiadać komputer z oprogramowaniem Microsoft Excel.

Podczas kursu nauczysz się:

• poprawnie wprowadzać dane i pracować z wieloma arkuszami

• pracować z dużymi listami (filtrowanie, sortowanie, analiza, wykorzystanie tabel przestawnych)

• wprowadzać poprawnie formuły

• graficznie przedstawić dane

• analizować dane przy pomocy praktycznych funkcji, formuł i tabel przestawnych

• wykorzystywać logikę warunkową w funkcjach.

Warunki zaliczenia

Słuchacz powinien przejść przez cały kurs wykonując wszystkie zadania i analizować przedstawione przykłady. W celu ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym należy zdobyć 51% wszystkich mozliwych do zdobycia punktów w trakcie trwania kursu.

W trakcie kursu słuchacz napotka się na pytania testowe:

• jednokrotnego wyboru

• wielokrotnego wyboru

Kadra kursu

mgr inż. Patryk Zwierzyński

Praktyk i teoretyk z obszarów zarządzania, logistyki, inżynierii produkcji. Posiadam bogate doświadczenie w przedsiębiorstwach produkcyjnych w obszarach zaopatrzenia, logistyki oraz gospodarki magazynowej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją - oddział podlaski. Moje zawodowe zainteresowania skupiają się na obszarach: inżynierii produkcji, lean manufacturing, agile manufacturing, logistyce i zarządzania procesami.

mgr inż. Cezary Winkowski

Moje zawodowe oraz naukowe zainteresowania skupiają się na obszarach inżynierii produkcji, logistyki, lean management oraz technology roadmapping. Od momentu ukończenia studiów wykorzystywałem zdobytą wiedzę w praktyce. Byłem managerem średniego szczebla w kilku obszarach produkcyjnych oraz logistycznych. Realizowałem projekty związane z usprawnieniem procesów produkcyjnych oraz magazynowych.

Kurs powstał w ramach projektu "MOOC@PB-Nowoczesne technologie w procesie kształcenia" umowa nr POWR.03.01.00-00-W040/18-00