Skip to main content

Course Description

Opis kursu

Kurs umożliwia nabycie podstawowych i średnio zaawansowanych umiejętności z zakresu oprogramowania Microsoft Excel. Kurs podzielono na moduły tematyczne, w których użytkownik nabywa umiejętności, pozwalające na stosowanie poznanych rozwiązań oraz narzędzi w praktyce. Pierwszy moduł tematyczny wprowadza użytkownika w podstawowe działanie i funkcje środowiska Excel. Ukończenie pierwszego modułu pozwoli na stosowanie podstawowych funkcji oprogramowania Excel. W module drugim użytkownik rozwinie swoje kompetencje i nabędzie umiejętności z zakresu zaawansowanych funkcji oraz formuł. Umiejętności nabyte w module drugim umożliwią także tworzenie profesjonalnych raportów, zaawansowaną analizę dużych zbiorów danych oraz ich przedstawienie w sposób graficzny.

Wymagania przystąpienia do kursu

Kurs dedykowany jest wszystkim osobom, które chcą nauczyć się bądź poprawić umiejętności pracy z programem MS Excel. Słuchacz powinien przed przystąpieniem do kursu posiadać umiejętność obsługi komputera oraz posiadać komputer z oprogramowaniem Microsoft Excel.

Podczas kursu nauczysz się:

• poprawnie wprowadzać dane i pracować z wieloma arkuszami,

• pracować z dużymi listami (filtrowanie, sortowanie, analiza, wykorzystanie tabel przestawnych),

• wprowadzać poprawnie formuły,

• graficznie przedstawić dane,

• analizować dane przy pomocy praktycznych funkcji, formuł i tabel przestawnych,

• wykorzystywać logikę warunkową w funkcjach.

Kurs podzielony jest na moduły tematyczne, które przedstawiają wiedzę teoretyczną i sposób wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Treści prezentowane w kursie zostały podzielone na czternaście modułów tematycznych:

Moduł 1. Wprowadzenie do Microsoft Excel - w module przedstawione podstawowe informacje potrzebne do korzystania ze środowiska MS Excel.

Moduł 2. Funkcja JEŻELI - treści prezentowane w module przybliżają uczestnikowi kursu zagadnienia związane z wykorzystaniem funkcji JEŻELI, jako jednej z najczęściej używanej funkcji w MS Excel.

Moduł 3. Funkcje WYSZUKAJ - autorzy kursu przedstawiają uczestnikowi podstawy teroetyczne funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO i jej zastosowanie w praktyce.

Moduł 4. Funkcja INDEKS - w module prezentowana jest funkcja INDEKS z wymaganą składnią tej funkcji i przykładem zastosowania jej w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel.

Moduł 5. Funckja WARUNKI - w module wyjaśnione zostały trzy funkcje z grupy funkcji logicznych: ORAZ, LUB, WARUNKI. Przedstawiono ich składnię, zastosowanie i różnice pomiędzy nimi.

Moduł 6. Wykresy - w module uczestnik zaznajomi się z wiedzą potrzebną do tworzenia wykresów w MS Excel.

Moduł 7. Tabele przestawne - w module zostały wyjaśnione zagadnienia związane z tabelami przestawnymi. Uczestnik po przejściu tego modułu będzie umiał utworzyć i wykorzystać w swojej pracy narzędzie MS Excel tabele przestawne.

Moduł 8. Wybrane kontrolki formularza - uczestnikowi kursu przybliżone są w module zagadnienia związane z zastosowaniem podstawowych kontrolek formularza wraz z wykorzystaniem ich w praktyce. Przedstawiono tutaj pole kombi, pole wyboru oraz pole listy.

Moduł 9. Używanie kilku funkcji - w module użytkownikowi prezentowane są przykłady praktyczne wykorzystujące wcześniej prezentowane funkcje środowiska MS Excel w połączeniu kilku funkcji na raz. Zaprezentowano dwa przykłady praktyczne: wzory oraz naliczanie prowizji.

Moduł 10. Lista obecności - moduł przedstawia narzędzie stworzone w MS Excel, które może być wykorzystywane do stworzenia listy obecności w zakładzie pracy. Przedstawiono opis teoretyczny i sposób stworzenia takiego narzędzia samodzielnie.

Moduł 11. Wyniki sprzedaży - część 1 - w module przedstawiono zastosowanie MS Excel jako narzędzia do analizy wyników sprzedaży z wykorzystaniem wcześniej poznanych funkcji i treści w modułach 1-10.

Moduł 12. Wyniki sprzedaży - część 2 - w module kontynuowane są treści z modułu 11.

Moduł 13. Budżet domowy - część 1 - w module zaprezentowane jest wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do stworzenia narzędzia do kontrolowania budżetu domowego. Przedstawiono założenia takiego narzędzia i rozpoczęto tworzenie narzędzia krok po kroku.

Moduł 14. Budżet domowy - część 2 - w module kontynuowane są treści z modułu 13.

Warunki zaliczenia

Słuchacz powinien przejść przez cały kurs wykonując wszystkie zadania i analizować przedstawione przykłady. W celu ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym należy uzyskać 51% wszystkich możliwych do zdobycia punktów w trakcie trwania kursu. Uczestnik kursu po osiągnięciu progu zaliczeniowego otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu i zostanie ono wygenerowane automatycznie i będzie możliwe do pobrania w zakładce “Moje kursy”.

W trakcie kursu słuchacz napotka się na pytania testowe:

• jednokrotnego wyboru,

• wielokrotnego wyboru.

Kadra kursu

mgr inż. Patryk Zwierzyński

Praktyk i teoretyk z obszarów zarządzania, logistyki, inżynierii produkcji. Posiadam bogate doświadczenie w przedsiębiorstwach produkcyjnych w obszarach zaopatrzenia, logistyki oraz gospodarki magazynowej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją - oddział podlaski. Moje zawodowe zainteresowania skupiają się na obszarach: inżynierii produkcji, lean manufacturing, agile manufacturing, logistyce i zarządzania procesami.

mgr inż. Cezary Winkowski

Moje zawodowe oraz naukowe zainteresowania skupiają się na obszarach inżynierii produkcji, logistyki, lean management oraz technology roadmapping. Od momentu ukończenia studiów wykorzystywałem zdobytą wiedzę w praktyce. Byłem managerem średniego szczebla w kilku obszarach produkcyjnych oraz logistycznych. Realizowałem projekty związane z usprawnieniem procesów produkcyjnych oraz magazynowych.

 

Kurs powstał w ramach projektu "MOOC@PB-Nowoczesne technologie w procesie kształcenia" umowa nr POWR.03.01.00-00-W040/18-00

Enroll