Skip to main content

Course Description

Kurs powstał w ramach projektu "MOOC@PB-Nowoczesne technologie w procesie kształcenia" umowa nr POWR.03.01.00-00-W040/18-00 . 

Celem kursu jest zdobycie wiedzy na temat systemów tworzących zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higiena pracy oraz poznanie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego i jego przebiegu.

Kurs zawiera podstawowe informacje o 3 głównych systemach tworzących zintegrowany system zarządzania (ZSZ) w organizacji, a mianowicie: systemie zarządzania jakością, systemie zarządzania środowiskowego oraz systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, opartych o normy ISO. Zawarto w nim także praktyczne wskazówki, które pozwolą na efektywne przeprowadzenie audytu wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania.

Kurs jest skierowany do studentów, przedsiębiorców oraz do wszystkich osób zainteresowanych zintegrowanymi systemami zarządzania, ludzi zaangażowanych w budowę i utrzymanie skutecznych systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Kurs o średnim poziomie trudności.

Kurs składa się z 5 modułów.

Format kursu: w tempie własnym

Formy przekazu treści: prezentacje, komentarze audio.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Brak


CELE KURSU

  • Dowiesz się dlaczego integruje się systemy zarządzania
  • Zdobędziesz wiedzę o systemach zarządzania jakością, środowiskiem i BHP
  • Poznasz normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
  • Nauczysz się jak przeprowadza się audyt wewnętrzny systemów zarządzania

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

Wprowadzenie do zintegrowanych systemów zarządzania

W module przedstawiono normy, na których opiera się budowanie i wdrażanie systemów zintegrowanych. Zaprezentowano sposoby integracji systemów oraz zasady, na których opierają się zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

MODUŁ 2

System zarządzania jakością

W module zaprezentowano różne aspekty rozumienia pojęcia jakości. Skupiono się na wymaganiach normy ISO 9001:2015,  uwzględniających 7 zasad zarządzania jakością.

MODUŁ 3

System zarządzania środowiskowego

W module przedstawiono wymagania normy ISO PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania. omówiono proces identyfikacji aspektów środowiskowych, wybór znaczących aspektów, planowanie działań i identyfikacje niezgodności.

MODUŁ 4

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

W module przedstawiono podstawowe informacje dotyczące modelu sytemu zarządzania bhp wg normy PN-ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania i wytyczne stosowania. Przybliżono pojęcie incydentu, szans i ryzyka oraz podejście procesowe w zarządzaniu bhp.

MODUŁ 5

Audyt

W module przedstawiono rodzaje audytów. Omówiono cechy charakterystyczne audytu wewnętrznego, sposób jego przeprowadzania oraz płynące z niego korzyści.


WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie z testów kontrolnych co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest ukończenie wszystkich testów kontrolnych z wynikiem co najmniej 75%.


KADRA KURSU

dr inż. Ewa Rauba

Jestem adiunktem dydaktycznym na Wydziale Inżynierii Zarządzania w Katedrze Zarządzania Produkcją. Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem ochrony środowiska i doktorem nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Głównym przedmiotem moich zainteresowań jest zarządzanie środowiskowe oraz zarządzanie i koszty funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Jestem autorką licznych publikacji z tego zakresu.

Od wielu lat prowadzę zajęcia o tematyce związanej z zarządzaniem środowiskiem i systemami zarządzania opartymi na normach ISO. Wielką motywacją dla mnie są sukcesy moich studentów i dyplomatów. Wierzę, że w każdym drzemie chęć pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. Mam nadzieję, że kurs Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy pozwoli uczestnikom w przystępny sposób zapoznać się z systemami i przygotuje ich do rozpoczęcia swojej przygody z wdrażaniem tych systemów oraz pozwoli im zrozumieć czym jest audyt oraz jaka jest rola i zadania audytora wewnętrznego.

 

 

Enroll