Skip to main content

Course Description

Logo Funduszy Europejskich Weidza, Edukacja Rozwój oraz flagi Rzeczpospolitej Polskiej i Unii EuropejskiejLogo Wydziału Zarządzania Politechniki Bydgoskiej im. J.J.Śniadeckich

Uczestniku, na naszym kursie dowiesz się, jaka jest istota zarządzania projektami oraz podwyższysz umiejętności i kompetencje w zakresie zastosowania wybranych metod zarządzania projektami dopasowanych do specyfiki i zakresu działalności organizacji/przedsiębiorstwa. Kurs skierowany jest do wszystkich i wpisuje się w zasadę równych szans, gdyż nie dyskryminuje żadnego z uczestników pod względem płci, wieku, wykształcenia czy statusu społecznego.

Kurs pozwoli na poszerzenie kompetencji przydatnych w warunkach dużej dynamiki zmian i podwyższonego ryzyka. Dzięki zastosowanym metodom przedstawienia merytorycznych aspektów w ramach kursu (analiza przypadków, stosowanie specyficznych rozwiązań w zależności od branży czy przedsiębiorstwa, liczne przykłady i testy), uczestnik ma możliwość zdobycia przede wszystkim kompetencji kognitywnych (zdolności analityczne, pomysłowość i myślenie krytyczne), kompetencji interpersonalnych (związanych z umiejętnością pracy w zespołach), kompetencji samo organizacyjnych (praca metodą projektu, terminowa realizacja zadań, samodzielność w decyzjach, samoorganizacja pracy, elastyczne reagowanie na zmiany). Dzięki analizie przypadków (tzw. case studies dla każdego z modułów) realizacja kursu odpowiada także na potrzebę wprowadzenia metody twórczego rozwiązywania problemów jako element programów kształcenia. Realizacja kursu umożliwi uczestnikom zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie zastosowania określonych metod i zarządzania projektami.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Brak


CELE KURSU

Cel ogólny kursu:

  • zwiększenie stopnia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez dostarczenie wiedzy i podniesienie kompetencji dotyczących zarządzania projektami uczestnikom kursu, także w zakresie komunikacji zarządczej i zarządzania personelem.

Cele szczegółowe kursu:

  • kształtowanie umiejętności poprawnego komunikowania się oraz rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania projektami
  • zdobycie umiejętności w zakresie zarządzania projektami
  • poznawanie metod zarządzania personelem.

KURS SKŁADA SIĘ Z 8 MODUŁÓW

MODUŁ 1

Pojęcia podstawowe i geneza zarządzania projektem

MODUŁ 2

Komunikacja w projekcie

MODUŁ 3

Przydzielanie zasobów w projekcie

MODUŁ 4

Tworzenie planu projektu

MODUŁ 5

Opłacalność projektu

MODUŁ 6

Tworzenie harmonogramów i obliczanie ścieżki krytycznej

MODUŁ 7

Zadania szefa projektu

MODUŁ 8

Zarządzanie ryzykiem, zamówieniami, kosztami projektu

W każdym etapie realizacji kursu, Uczestnik będzie mógł skontaktować się z prowadzącymi poprzez kontakt e-mailowy.


WARUNKI ZALICZENIA

Każdy moduł będzie kończył się sprawdzeniem zdobytej wiedzy poprzez:

  • test wielokrotnego wyboru
  • zadania typu „drag and drop”

Po jego rozwiązaniu uczestnik otrzyma informację zwrotną o liczbie poprawnych i błędnych odpowiedzi.

W celu zaliczenia kursu, uczestnik musi zdobyć 51% punktów.

Dodatkowo na zakończenie każdego modułu przedstawiony zostanie case study, zawierający praktyczny przykład zastosowania omawianej w danym module metody zarządzania jakością. Dzięki temu uczestnik będzie mógł zaobserwować sposoby wdrożenia poznanych metod.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie, uczestnik musi zdobyć co najmniej 51% punktów.


KADRA KURSU

Obrazek przedstawia członka kadry Małgorzatę Michalcewicz-Kaniowska

dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska

Wydział Zarządzania Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (dawniej: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczego im Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy).

malgosia@utp.edu.pl ; malgosia@pbs.edu.pl 

Obrazek przedstawia członka kadry Małgorzatę Zajdel

dr inż. Małgorzata Zajdel

Wydział Zarządzania Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (dawniej: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczego im Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy).

m.zajdel@utp.edu.pl ; m.zajdel@pbs.edu.pl