Skip to main content

Course Description

logo

Kurs powstał w ramach projektu wdrożeniowego dofinansowanego z Funduszy Europejskich (program Wiedza - Edukacja - Rozwój) "Kursy e-learningowe dla studentów PWSH POMERANIA jako dodatkowy element procesu kształcenia" (POWR.03.01.00-00-W014/18)

 

Kurs edukacyjny dla studentów stanowiący
dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I i II stopnia.


OPIS KURSU


Kurs przeznaczony jest do osób odczuwających potrzebę zmiany własnego sposobu funkcjonowania, rozwoju własnego potencjału i dowiedzenia się jak efektywnie jak ulepszyć swoje funkcjonowanie w różnych aspektach życia w sytuacji, gdy znane sposoby nie sprawdzają się.

Głównym celem jest przygotowanie do wspierania innych, jak i samego siebie w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia.


CZEGO SIĘ NAUCZYSZ


Podczas pracy z kursem:

Poznasz istotę coachingu.

Poznasz różne podejścia do procesu coachingowego i jego różne rodzaje.

Poznasz narzędzia coachingowe i nauczysz się je wykorzystać dla stymulowania aktywności innych oraz własnej.

Dowiesz się czym jest zmiana i dlaczego jest ważna.

Popracujesz nad własnym rozwojem.


WYMAGANIA WSTĘPNE


Kurs przeznaczony dla każdego, kto chce zmienić sposób swojego codziennego funkcjonowania i uczynić je bardziej satysfakcjonującym i efektywnym. Kompetencje, które powinna posiadać osoba przystępująca do rekrutacji to:

chęć do nauczenia się czegoś nowego,

elementarna wiedza o funkcjonowaniu człowieka.


PROGRAM KURSU


Kurs składa się z 8 modułów, które łącznie zostały przewidziane na 100 godzin lekcyjnych pracy.

Cele modułu:

poznasz czym jest coaching i jakie są jego rodzaje,

poznasz jaki związek jest między coachingiem a motywacją,

spróbujesz się przyjrzeć temu, czego pragniesz od życia.

poznasz etapy coachingu i ich cechy specyficzne,

wykonasz ćwiczenie pt. „Koło życia”.

Cele modułu:

poznasz znaczenie i sposoby wyznaczania celów w coachingu,

poznasz sposoby wyznaczania celów,

poznasz różne techniki planowania,

wykonasz praktyczne ćwiczenia związane z planowaniem.

Cele modułu:

poznasz znaczenie pytań w coachingu,

poznasz metodę ORACLE,

poznasz sposoby zadawania pytań konstruktywnych,

poznasz czynniki utrudniające rozmowę o problemach i trudnościach,

przeprowadzisz swoją autodiagnozę,

wykonasz kilka ćwiczeń związanych z zadawaniem pytań.

Cele modułu:

poznasz czym jest komunikacja interpersonalna i niewerbalna,

poznasz jak przebiega przetwarzanie informacji,

poznasz czym są bariery w komunikacji i jak je przezwyciężać.

Cele modułu:

poznasz czym jest zmiana i jakie są jej aspekty,

dowiesz się jakie znaczenie ma zmiana w zarządzaniu organizacją,

wykonasz szereg ćwiczeń związanych z poznawaniem i motywowaniem siebie.

Cele modułu:

różne podejścia stosowane w coachingu, a przydatne w naszym funkcjonowaniu,

poznasz i przećwiczysz różne narzędzia coachingowe, mające na celu poprawienie jakości funkcjonowania człowieka.

Cele modułu:

poznasz czym jest kreatywność i jej rodzaje,

wykonasz szereg ćwiczeń związanych z rozwijaniem kreatywności i twórczego myślenia.

 


WARUNKI ZALICZENIA KURSU


W kursie znajdują się dwa typy aktywności uczestnika kursu podlegające ocenie:

sprawdzenie wiedzy na podstawie krótkich testów, które umieszczone są po niektórych modułach i mają pomóc utrwalić wiedzę. Ich waga w ocenie końcowej to 50%,

test wiedzy, stanowiący podsumowanie całego kursu. Jego waga w ocenie końcowej to 50%.

Testy składają się z 5 pytań. W sumie w całym kursie jest 50 punktowanych pytań. Każda poprawna odpowiedź - to 1 punkt. 

Dodatkowo w modułach występują ćwiczenia, których celem jest samodzielna ocena poziomu zrozumienia danego tematu lub poziomu przyswojenia wiedzy.

Testy po modułach są jednokrotnego wyboru, do których odpowiedzi można znaleźć w prezentowanych lekcjach. Uczestnik kursu możne wykorzystać tylko 2 próby podczas udzielania odpowiedzi na każde pytanie zamieszczone w teście.

Zakończenie całego kursu wieńczy test wiedzy z zakresu tematów lekcyjnych realizowanych w całym kursie.

Aby zaliczyć kurs, konieczne jest uzyskanie progu powyżej 60% wszystkich możliwych do zdobycia punktów. Osoby, które uzyskają wynik co najmniej 61% punktów z wszystkich testów otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu. Jest ono automatycznie generowane w ciągu 24h po zakończeniu kursu i uzyskaniu poprawnego wyniku.


KADRA KURSU

 

Elena Karpuszenko

dr Elena Karpuszenko

Dr Elena Karpuszenko - jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Doktorat z zakresu uzależnień obroniła na Uniwersytecie Opolskim. Aktualnie jest nauczycielem akademickim w Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej „Pomerania”. Pracuje również w ZSG w Częstochowie jako pedagog szkolny. Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych.

Jako nauczyciel akademicki specjalizuje się w problematyce patologii społecznych, pedagogice resocjalizacyjnej i przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym człowieka. Nie obce jej zagadnienia kryminologii i wiktymologii. Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie motywowania jednostki problemowej (uzależnionej, stosującej przemoc itd.) do zmiany. Jest członkiem Stowarzyszenia Abstynenckiego „Północ” i członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Częstochowa. Odbyła szereg szkoleń związanych z pracą z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie; szkoleń związanych z motywowaniem osób uzależnionych do zmiany.

dr Magdalena Grochulska

dr Magdalena Grochulska

Dr Magdalena Grochulska - doktor nauk społecznych, wykładowca akademicki,  terapeuta, od 25 lat związana z pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Autorka wieku publikacji z zakresu: komunikacji społecznej, konfliktów w rodzinie oraz szerokorozumianego wsparcia społecznego. Moderator zmiany zarówno indywidualnej, jak i społecznej.