Skip to main content

Course Description

 

logotypy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Chemia, Fundusze Europejskie

Tematem kursu są główne zagadnienia polskiego systemu kształcenia i polityk na rzecz wspierania rozwoju kompetencji Polaków. Kurs kierujemy przede wszystkim do kandydatów i członków Sektorowych Rad ds. Rozwoju Kompetencji. Kurs składa się z 9 modułów, które należy poznać i zaliczyć w dowolnym tempie, jednak zalecany okres na to przeznaczony to 4 tygodnie. Na kurs składają się filmy, udźwiękowione prezentacje, dokumenty, wskazówki bibliograficzne oraz ćwiczenia (quizy) i testy.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich chętnych, w szczególności dla kandydatów i członków Sektorowych Rad ds. Rozwoju Kompetencji.


CELE KURSU - WIEDZA

 • absolwent kursu posiada wiedzę o krajowych politykach publicznych z zakresu edukacji, ich rozwiązaniach i narzędziach
 • absolwent kursu posiada szczegółową wiedzę na temat europejskich i polskich rozwiązań na rzecz wdrażania polityki uczenia się przez całe życie w tym o Europejskiej Ramie Kwalifikacji i Polskiej Ramie Kwalifikacji
 • absolwent kursu posiada szczegółową wiedzę na temat rozwiązań Zintegrowanego systemu Kwalifikacji, jego zastosowań i korzyści z nim związanych
 • absolwent kursu posiada szczegółową wiedzę na temat celu i metody tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz możliwości wykorzystania jej w praktyce
 • absolwent kursu umie wymienić kompetencje i zadania Sektorowej Rady ds. Rozwoju Kompetencji i Krajowej Rady
 • absolwent kursu potrafi nazwać etapy procesu włączania kwalifikacji rynkowej do ZSK
 • absolwent kursu zna wymagania dla podmiotów przeprowadzających walidację i potrafi wymienić zadania i obowiązki IC wynikające z ustawy o ZSK
 • absolwent kursu zna definicje edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej
 • absolwent kursu zna strukturę polskiego systemu edukacji formalnej, w tym edukacje ogólną i zawodową
 • absolwent kursu posiada wiedzę na temat współpracy placówek edukacyjnych z partnerami biznesowymi, ze szczególnym uwzględnieniem placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego
 • absolwent kursu zna etapy procesu walidacji i ich kolejność, metody walidacji oraz uczestników procesu
 • absolwent kursu potrafi wskazać, jaką rolę w procesie walidacji odgrywają poszczególni uczestnicy, w tym przede wszystkim orientuje się w roli, jaką w procesie walidacji mogą odgrywać pracodawcy

CELE KURSU - UMIEJĘTNOŚCI

 • absolwent kursu posiada umiejętność rozróżniania efektów uczenia się ze względu na przypisany poziom PRK/SRK i rodzaj kwalifikacji
 • absolwent kursu potrafi wyjaśnić specyfikę tworzenia sektorowych ram kwalifikacji
 • absolwent kursu potrafi wytłumaczyć znaczenie pojęć związanych z nabywaniem i rozwijaniem kompetencji i wskazać różnice między nimi
 • absolwent kursu potrafi wskazać i zinterpretować zapisy ustawy o ZSK odnoszące się do kwalifikacji rynkowych i procesu ich włączania
 • absolwent kursu potrafi wytłumaczyć specyfikę budowy PRK i jej poszczególnych elementów
 • absolwent kursu potrafi korzystać z zasobów Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji i wyszukać interesujące go informacje
 • absolwent kursu potrafi rozróżnić formy edukacji oraz wskazać je w polskim systemie edukacji
 • absolwent kursu potrafi przyporządkować właściwie poziom PRK do danego poziomu edukacji
 • absolwent kursu potrafi wskazać właściwą metodę walidacji w zależności od efektów uczenia, które podlegają walidacji
 • absolwent kursu potrafi ocenić wpływ aktualnych trendów w edukacji i bieżącej sytuacji na kształcenie i weryfikację kwalifikacji

CELE KURSU - KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • absolwent kursu jest gotów do promowania idei polityki uczenia się przez całe życie
 • absolwent kursu jest gotów do promowania rozwiązań na rzecz rozwijania kompetencji osób dorosłych w różnych dziedzinach i kontekstach
 • absolwent kursu jest gotów do inicjowania zmian w swoim środowisku na rzecz rozwijania kompetencji i podnoszenia kwalifikacji
 • absolwent kursu jest gotów do promowania i inicjowania współpracy instytucji edukacyjnych i przedsiębiorców, w szczególności w obszarze rozwoju kwalifikacji

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

W module pierwszym zostały zaprezentowane najważniejsze terminy i pojęcia systemu kwalifikacji opartego na efektach uczenia się.

MODUŁ 2

W module drugim został zaprezentowany system edukacji formalnej i pozaformalnej w Polsce oraz pojęcie uczenia się nieformalnego.

MODUŁ 3

W module trzecim został zaprezentowane Zintegrowany System Kwalifikacji.

MODUŁ 4

W module czwartym zostały zaprezentowane Sektorowe Ramy Kwalifikacji jako efektywny instrument rozwoju zasobów ludzkich i polityki zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

MODUŁ 5

W module piątym została zaprezentowana rola Sektorowej Rady ds. Kompetencji i Krajowej Rady: ich kompetencje, zadania, zakładane efekty, wpływ na współpracę międzysektorową.

MODUŁ 6

W module szóstym zostało zaprezentowane Partnerstwo Edukacyjne i modele współpracy przedsiębiorstw ze szkołami średnimi, uczelniami, instytucjami rynku pracy.

MODUŁ 7

W module siódmym został zaprezentowany praktyczny wymiar walidacji.

MODUŁ 8

W module ósmym zostały zaprezentowane zasady funkcjonowania Instytucji Certyfikujących, ich otoczenie prawne i instytucjonalne.

MODUŁ 9

W module dziewiątym zostały zaprezentowane kierunki rozwoju kwalifikacji w przedsiębiorstwach sektorowych w odniesieniu do zmian prawnych.


WARUNKI ZALICZENIA

Zaliczenie kursu opiera się na dwóch składowych: cząstkowych quizach i końcowym teście. Każde pytanie w quizach i teście pozwala na uzyskanie jednego punktu. Warto wykonywać skrupulatnie zestawy zadań na koniec każdego modułu. Do zaliczenia całego kursu niezbędne jest uzyskanie w sumie minimum 80% punktów. Za quizy można otrzymać w sumie maksymalnie 60% wszystkich punktów. Zatem do zdania całości potrzebny jest jeszcze końcowy, podsumowujący test, w którym do uzyskania jest pozostałe 40% punktów. Stąd wynika, że obie składowe: quizy i test są niezbędne łącznie do uzyskania liczby punktów wymaganych do końcowego zaliczenia. Zadania w teście końcowym mają z kolei trzy możliwe podejścia. Nie ograniczamy czasu na wykonanie żadnego z zadań. W każdym momencie uczestniczenia w kursie można sprawdzić swój stan posiadania punktów klikając zakładkę "Postęp". Po uzyskaniu liczby punktów gwarantujących zaliczenie kursu wystawione zostanie indywidualne zaświadczenie o ukończeniu kursu.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie należy ukończyć kurs na poziomie minimum 80% punktów.


KADRA KURSU

Zdjęcie przedstawia autorkę kursu

Katarzyna Trawińska-Konador

Szkoła Główna Handlowa, Instytut Badań Edukacyjnych

Absolwentka germanistyki i niderlandystyki Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach międzynarodowych programów naukowych, część studiów odbyła na Uniwersytecie w Leuven w Belgii, na Freie Universitaet w Berlinie oraz na Uniwersytecie Wiedeńskim. Absolwentka Podyplomowego Studium Europejskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Kursu kwalifikacyjnego dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Od 2017 r. pracownik naukowy i nauczyciel akademicki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek zespołu Pełnomocnika Rektora SGH ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. Od 2009 roku pracownik naukowy Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Od 2010 roku lider obszaru badawczego w projekcie KRK realizowanym w Instytucie Badań Edukacyjnych; współautorka koncepcji badawczych, narzędzi jakościowych i ilościowych w badaniach związanych m.in. z tematyką zarządzania kwalifikacjami branżowymi; W latach 2012-2017 pełniła funkcje Zastępcy Lidera projektów poświęconych rozwijaniu i wdrażaniu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Od 2017 roku członek i sekretarz Rady Naukowej IBE. W latach 2013-2015 ekspertka w dwóch projektach realizowanych przez Fundację Rektorów Polskich dot. rozwijania kwalifikacji poziomu 5 PRK oraz koncepcji rozwijania kierunków kształcenia dla tych kwalifikacji we współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego, tzw. „short cycle” (współautorka dwóch publikacji prezentujących wyniki). Od roku 2015 udział w projektach realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych dotyczących rozwijania systemu edukacji w Macedonii. Od 2017 r. na stanowisku senior expert w projekcie Central Asia Education Platform (CAEP). Na co dzień współpracuje z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi (FRSE, OECD, CEDEFOP) w obszarze edukacji i rynku pracy. W maju 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej na członka Grupy Doradczej ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji przy Komisji Europejskiej - EQF Advisory Group (EQF AG). Prywatnie mama Rysia (l.12) oraz Mai (l.8) oraz przyszywana mama adoptowanego zwierzyńca: dwóch najpiękniejszych psów wielorasowych Soni i Lili oraz kota Ciemka. Jej pasją są powieści historyczne, literatura faktu oraz… skandynawskie kryminały.

Zdjęcie przedstawia autorkę kursu

dr Aleksandra Lis

Uniwersytet Jagielloński

 

Absolwentka i pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, obecnie doktorantka Kulturoznawczych Studiów Doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Z pochodzenia Kociewianka; badaczka szkolnictwa wyższego, a także szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Polsce; zainteresowana kulturą akademicką, kształceniem przez całe życie, walidacją wcześniejszych efektów uczenia się (Validation of Prior Learning – VPL), kwalifikacjami na rynku pracy oraz kompetencjami zarówno w procesie kształcenia, jak i w miejscu pracy; autorka i współautorka artykułów, raportów z badań i opracowań krajowych oraz międzynarodowych, między innymi: Laudenbach, F., Lis, A. Widening Participation and Lifelong Learning, 2018:24:2 UALL SPECIAL EDITION Enhancing Mobility? Validation of Prior Non-Formal and Informal Learning and its Impact on Individuals’ Employment Biography. Examples from Germany and Poland. Uczestniczka licznych projektów badawczych i edukacyjnych, doświadczona we współpracy z wieloma instytucjami w Polsce, Europie i Azji, w tym licznymi uniwersytetami. Entuzjastka spotkań z ludźmi, mama żywiołowego pierwszoklasisty.