Skip to main content

Course Description

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z bazą okazów i obserwacji terenowych roślin, zwierząt i grzybów pochodzących z kolekcji przechowywanych na Wydziale Biologii UAM. Baza ta stanowi źródło dostępu do unikatowych zbiorów przyrodniczych, gdzie fizyczne zbiory, dostępne dotychczas wyłącznie na Wydziale Biologii UAM, zostały zeskanowane i udostępnione w formie cyfrowej. Ponadto, uczestnicy kursu dowiedzą się jakich narzędzi użyć do analizy przestrzennej czy statystycznej i jak skorzystać z aplikacji mobilnej do zbierania danych w terenie, współpracującej z systemem AMUNATCOLL IT.

Kurs jest skierowany do:

  • nauczycieli i edukatorów przyrodniczych,
  • uczniów i studentów,
  • praktyków ochrony przyrody,
  • pasjonatów natury.

Kurs o poziomie podstawowym składa się z czterech modułów tematycznych prowadzonych w trybie "we własnym tempie".
W kursie wykorzystywany jest instruktaż w postaci prezentacji, filmu oraz podręcznika.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Do kursu może przystąpić każdy, wymagana jest umiejętność samodzielnej obsługi komputera w zakresie podstawowym.


CELE KURSU

Dzięki realizacji kursu:

  • poznasz różnorodność okazów i obserwacji roślin, zwierząt i grzybów zgromadzonych w bazie AMUNATCOLL IT,
  • nauczysz się jak przeszukiwać zasoby danych wykorzystując różne kryteria wyszukiwania okazów, gatunków np. na obszarze wybranej gminy lub narysowanym przez Ciebie na mapie wybranym obszarze,
  • w oparciu o Twoją prywatną przestrzeń do pracy na portalu AMUNATCOLL IT zaczniesz używać narzędzi do analiz przestrzennych i statystycznych wybranych okazów,
  • nauczysz się jak pozyskiwać w terenie własne obserwacja świata roślin, zwierząt i grzybów i jak analizować te dane na Twoim koncie w portalu,
  • przekonasz się, że w archiwalnych danych przyrodniczych drzemie ogromny potencjał badawczy

PORUSZANE ZAGADNIENIA

Wprowadzenie

W module znajdziesz ogólne informacje o  archiwalnych zbiorach przyrodniczych, strukturze kursu, warunkach zaliczenia oraz dane kontaktowe do autorów kursu.

MODUŁ 1: Poznaj system AMUNATCOLL IT

W module zostały zaprezentowane informacje o projekcie i systemie Amunatcoll.

MODUŁ 2: Jakie okazy znajdziemy w systemie AMUNATCOLL IT?

W module poznasz dostępne w systemie AMUNATCOLL IT wyszukiwarki, sposoby tworzenia zaawansowanych sposobów wyszukiwania opartych o różne kryteria m.in. przestrzenne oraz logiczne.

MODUŁ 3: Jak AMUNATCOLL IT może pomóc nam w badaniach nad bioróżnorodnością?

W module dowiesz się, jak można wykorzystać historyczne dane przyrodnicze w pogłębianiu wiedzy o bioróżnorodności na badanym obszarze. Dzięki modułowi poznasz definicję bioróżnorodności oraz jej zagrożenia. Dodatkowo, zapoznasz się z problematyką dokładności przestrzennej lokalizacji stanowisk okazów i obserwacji gatunków w naszej bazie.

MODUŁ 4: Za mało danych archiwalnych na naszym terenie?

W module zapoznasz się z aplikacją mobilną AMUnatcoll, dzięki której samodzielnie zbierzesz w terenie zestaw obserwacji lub okazów i będziesz je analizować przestrzennie i statystycznie na Twoim koncie w portalu AMUNATCOLL IT. Ponadto, dowiesz się, jak za pomocą aplikacji mobilnej dodawać zdjęcia i notatki głosowe do własnych obserwacji.

Podsumowanie

W tym module znajdziesz dwie części: test końcowy z pytaniami zamkniętymi z jedną poprawną odpowiedzią oraz krótkie podsumowanie kursu oraz nowych umiejętności zdobytych przez Ciebie podczas kursu.


WARUNKI ZALICZENIA

W celu zaliczenia kursu należy uzyskać co najmniej 51% poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania w kursie oraz teście końcowym. W kursie znajdziesz łącznie 7 pytań kontrolnych (moduł 2 i 3). Każda poprawna odpowiedź to 1 punkt, możliwe są 2 podejścia do ćwiczeń.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA O ZALICZENIU KURSU

Zaświadczenie potwierdzające zaliczenie kursu otrzymasz, jeśli łącznie uzyskasz co najmniej 51% sumy punktów za wykonane ćwiczenia oraz test końcowy. Aby je odebrać, kliknij przycisk “Zakończ kurs”, który znajduje w ostatniej jednostce kursu. Pojawi się ekran zawierający informacje na temat otrzymanego wyniku oraz zaświadczenie do pobrania.


KADRA KURSU

Zdjęcie autorki kursu

mgr inż. Katarzyna Słupecka

Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych,
Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Specjalistka ds. Systemów Informacji Geograficznej (ang. Geographical Information System - GIS) w Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych, UAM. Autorka ma doświadczenie w zakresie technik geotagowania, czyli mapowania zbiorów historii naturalnej oraz tworzenia baz danych.

Zdjęcie autora kursu

dr Maciej Nowak

Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych,
Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Botaniki Systematycznej i Środowiskowej na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (UAM), kierownik Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych na Wydziale Biologii (UAM) i badacz stowarzyszony Laboratorium Médiations na Uniwersytecie Sorbona w Paryżu.

Zdjęcie autora kursu

mgr Krystian Florkowski

Laboratorium Cyfryzacji Bioróżnorodności,
Wydział Biologii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Specjalista ds. obsługi digitalizacji zbiorów przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor ma doświadczenie w zakresie monitoringu środowiskowego roślin, technik geotagowania, obsługi i tworzenia baz danych.

Enroll