Skip to main content

Course Description

Kurs pozwala na zrozumienie podstawowych pojęć w geoinformacji w zakresie modelowania danych przestrzennych, sposobów zapisu danych cyfrowych, systemów odniesień przestrzennych (układów współrzędnych), a także metod udostępniania danych przestrzennych. Uczestnik dowiaduje się w jaki sposób może skompletować własny zasób danych i korzystać z nich. Poznaje podstawy obsługi aplikacji QGIS do zarządzania danymi cyfrowymi w planowaniu przestrzennym. Uczestnik uczy się wykorzystywać dane przestrzenne oraz funkcje oprogramowania do analiz przestrzennych oraz tworzenia wizualizacji (map cyfrowych). Kurs ma charakter zajęć warsztatowych.

Kurs jest przeznaczony dla:

  • urzędników samorządowych zajmujących się planowaniem przestrzennym, geodezją i ochroną środowiska,
  • pracowników biur planistycznych i jednostek wykorzystujących informację przestrzenną w zarządzaniu przestrzenią,
  • pasjonatów tematu,
  • wszelkich osób potrzebujących nabycia umiejętności w tworzeniu i przetwarzaniu cyfrowych danych przestrzennych.

UWAGA: na platformie navoica.pl dostępny jest kurs o podobnej nazwie przeznaczony dla zastosowań edukacyjnych. Obydwa kursy omawiają bardzo podobne zagadnienia i są jedynie sprofilowane dla dwóch różnych zastosowań. Nie jest wskazane, aby osoby decydujące się na niniejszy kurs zapisywały się również na kurs dla zastosowań edukacyjnych. 

Poziom kursu: podstawowy.
Liczba modułów: pięć.
Format prowadzenia kursu: z harmonogramem prowadzącego (co tydzień udostępniany jest kolejny moduł kursu).

Treści kursu są przekazywane w różnorodny sposób: prezentacje, opisy tekstowe z rycinami, linki do stron internetowych, filmy instruktażowe itp. Liczne ćwiczenia są opatrzone instrukcjami wykonania i linkami do danych źródłowych. Wszelkie problemy z przyswojeniem materiału, wykonaniem ćwiczeń czy o charakterze technicznym można zgłaszać na forum kursu.


WYMAGANIA WSTĘPNE

W kursie mogą uczestniczyć osoby, które nie miały jeszcze styczności z systemami geoinformacyjnymi. Wymagana jest umiejętność samodzielnej obsługi komputera w systemie MS Windows w zakresie podstawowym.


CELE KURSU

  • nauczysz się wyświetlać i przetwarzać dane przestrzenne w darmowym oprogramowaniu geoinformacyjnym,
  • poznasz źródła danych przestrzennych i zasady korzystania z nich,
  • dowiesz się jak przygotować materiały planistyczne do cyfryzacji oraz wykonać cyfryzację i sprawdzić jej poprawność,
  • nauczysz się wykonywać wizualizacje zjawisk przestrzennych niezbędne w pracy urzędu, sporządzać raporty i interpretować wyniki analiz,
  • przekonasz się, że nabyte umiejętności możesz wykorzystać we własnej działalności zawodowej w urzędzie czy pracowni planistycznej.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1: Standaryzacja dokumentacji planistycznej (dostępny od 14.09.2021)

Na wstępie zainstalujesz oprogramowanie geoinformacyjne QGIS. Przekonasz się ile te dane przestrzenne są warte: jaka jest ich dokładność, czy niosą wiele informacji i czy jest ona rzetelna. Poznasz, na czym polega cyfryzacja danych planistycznych.

MODUŁ 2: Jak korzystać z danych i aktualizować je (dostępny od 21.09.2021)

Dowiesz się do jakich danych mamy dostęp i które z nich możemy otrzymać nieodpłatnie. Nauczysz się gromadzić i porządkować dane przestrzenne dla swoich celów. Zobaczysz na autorskim przykładzie, jak możesz budować platformę współdzielenia danych przestrzennych.

MODUŁ 3: Analizy i statystyki z danych przestrzennych (dostępny od 28.09.2021)

Nauczysz się wykorzystywać dane przestrzenne do analizowania zagadnień planistycznych. Będziesz wykonywać w komputerze zapytania do danych, nakładać je na siebie, raportować i wyciągać wnioski z uzyskanych wyników.

MODUŁ 4: Dobra wizualizacja wiele powie (dostepny od 5.10.2021)

Poznasz znaczenie danych atrybutowych (opisowych), nauczysz się je pozyskiwać i wykorzystywać w programie geoinformacyjnym. Nauczysz się poprawnie wizualizować dane.

MODUŁ 5: Podsumowanie (dostępny od 5.10.2021 do 18.10.2021)

Na koniec podyskutujemy nad formami wykorzystania danych przestrzennych oraz nabytych umiejętności korzystania z nich. Każdy uczestnik będzie miał okazję do zweryfikowania nabytej wiedzy i umiejętności.


WARUNKI ZALICZENIA KURSU I OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby zaliczyć kurs i otrzymać zaświadczenie o jego ukończeniu musisz przystąpić do rozwiązania testów kończących moduł 1, 2 i 4 oraz testu podsumowującego kurs (znajduje się on w module 5). Ponadto w kursie są ćwiczenia praktyczne do samodzielnego wykonania, najczęściej na platformie programu QGIS. Tylko część z tych ćwiczeń jest punktowana, ale musisz pamiętać, że aby je wykonać trzeba wykazać się również umiejętnościami nabytymi podczas wykonywania ćwiczeń niepunktowanych. Zaświadczenie potwierdzające zaliczenie kursu otrzymasz, jeśli łącznie uzyskasz co najmniej 70% sumy punktów za testy wiedzy i wykonane ćwiczenia.


KADRA KURSU

Lech Kaczmarek   

dr Lech Kaczmarek

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Stacja Ekologiczna w Jeziorach

Specjalista z zakresu systemów geoinformacyjnych oraz znawca wszelkich źródeł cyfrowych danych przestrzennych. Doświadczenie zawodowe autora kursu obejmuje zagadnienia pozyskiwania danych przestrzennych, w tym geodezji, analizowania geoinformacyjnego przemian środowiska przyrodniczego, praktycznego tworzenia repozytoriów danych przestrzennych i zarządzania nimi w projektach badawczych, metodyki tworzenia systemów udostępniania i współdzielenia informacji przestrzennej. Autor od ponad 20. lat prowadzi działalność edukacyjną w zakresie systemów geoinformacyjnych skierowaną do szerokiego grona odbiorców.