Skip to main content

Course Description

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy przyrodniczej, szczególnie z zakresu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami i nasiloną eutrofizacją. Należeć do nich mogą: studenci, uczniowie szkół ponadpodstawowych, nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, edukatorzy z zakresu ochrony przyrody, pasjonaci tematu. Kurs składa się z 5 modułów i ma charakter średniozaawansowany. Realizowany jest zgodnie z harmonogramem prowadzącego. Zawiera treści bogato ilustrowane rycinami, materiałem filmowym oraz dodatkowymi materiałami w postaci plików pdf.


Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową wiedzę przyrodniczą.


Celem kursu jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania danych kartograficznych, cyfrowych danych przestrzennych oraz danych literaturowych w ocenie potencjalnych zagrożeń dla jakości wód jeziornych, wynikających z uwarunkowań naturalnych oraz działań człowieka.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

  • dostrzega źródła związków zanieczyszczających, dopływających do jezior
  • szacuje potencjalne zagrożenia dla jakości wód jeziornych w oparciu o dane kartograficzne, cyfrowe i inne
  • rozróżnia naturalne i antropogeniczne czynniki wpływające na jakość wód powierzchniowych
  • wskazuje metody ochrony jezior przed postępującą degradacją

Zawartość kursu

Moduł 1 (dostępny od 21.09.2021)

W module pierwszym zostały przedstawione podstawowe pojęcia związane z eutrofizacją jezior, obiegiem wody w środowisku oraz krążeniem pierwiastków biogennych w przyrodzie.

Moduł 2 (dostępny od 28.09.2021)

W module drugim dowiesz się jak ocenić podatność jeziora na degradację, jakie czynniki za nią odpowiadają, jak je interpretować.

Moduł 3 (dostępny od 05.10.2021)

Trzeci moduł jest poświęcony problemowi wpływu środowiska fizycznogeograficznego zlewni na jezioro - tutaj także dowiesz się, jakie elementy owego środowiska przekładają się na jakość wód jeziornych oraz jak dokonać ich oceny.

Moduł 4 (dostępny od 12.10.2021)

W module czwartym, ostatnim podejmiemy wspólnie próbę oszacowania wielkości ładunków zanieczyszczających jeziora, a dopływających z różnych źródeł. Dowiesz się także, jak możemy zapobiegać skażaniu jezior, czyli jak je chronić, ale także co możemy zrobić, gdy jezioro jest już zdegradowane.

Moduł 5 (dostępny od 12.10.2021)

W module piątym znajduje się test sprawdzający wiedzę zdobytą podczas trwania kursu.


Warunki zaliczenia kursu i otrzymania zaświadczenia

Moduły 1-4 kończą się krótkim testem sprawdzającym zdobytą wiedzę w danym module. Podobny test znajduje się także na zakończenie kursu (moduł 5). W modułach 2, 3 i 4 znajdują się także oceniane zadania (obliczeniowe). Testy sprawdzające, znajdujące się na końcu każdego z modułów oraz na końcu kursu, a także zadania z modułów 2, 3 i 4 stanowią podstawę ostatecznej oceny, będącej podstawą zaliczenia kursu. Testy składają się na połowę tej oceny (łączna liczba punktów do zdobycia to 40), zadania na drugą połowę (łączna liczba punktów do zdobycia to 63). Łącznie, aby uzyskać ocenę pozytywną, należy zdobyć 70% przewidzianych w kursie punktów (73).


Kadra kursu

Renata Dandajewska-Pielka

Renata Dondajewska-Pielka

Profesor uczelni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

hydrobiolog, ekspert z zakresu ochrony i rekultywacji jezior, autor wielu opracowań dotyczących wpływu działań człowieka na jakość wód jeziornych i metod ochrony jezior przed degradacją.