Skip to main content

Course Description

 


WYMAGANIA WSTĘPNE

Nie ma szczególnych wymagań wstępnych dla uczestników kursu. Kurs, w przystępny sposób, wprowadza różnorodne specjalistyczne zagadnienia ekologiczne.


CELE KURSU

Po zakończeniu tego kursu będziecie Państwo:

  • rozumieć wagę problemów środowiskowych,
  • rozumieć naturę zmian środowiskowych,
  • dostrzegać system powiązań środowiskowych, jego wzajemne zależności i wpływ człowieka na nie,
  • widzieć gdzie szukać sprawdzonych informacji dotyczących środowiska wokół nas.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

Kurs składa się z pięciu tygodniowych modułów. Każdy moduł powinien być realizowany przez Uczestnika zgodnie z harmonogramem. Pozwoli to na systematyczne i terminowe zapoznawanie się z treściami i realizację zadań. Terminy poszczególnych modułów podane są poniżej.

MODUŁ 1 (14 września -21 września 2021 r.)

W module pierwszym przedstawiono elementy środowiska przyrodniczego. Pozwolą poznać lub odświeżyć i ugruntować wiedzę biolgiczną i geograficzną niezbędną dla zrozumienia dalszej części kursu.

MODUŁ 2 (21 września -28 września 2021 r.)

W module drugim poznasz metody badań środowiskowych, możliwości prezentowania ich wyników i analizy. Zapoznasz się również z typami przemian środowiskowych wynikających z działań człowieka.

MODUŁ 3 (28 września -5 października 2021 r.)

W module dowiesz się o metodach ochrony środowiska przyrodniczego, poznasz podstawy prawne zarówno krajowe jak i międzynarodowe.

MODUŁ 4 (5 października -12 października 2021 r.)

W module czwartym to próba oceny sytuacji środowiska przyrodniczego i człowieka w nim, interpretacja prognoz i decyzji z nich wynikających.

MODUŁ 5 (5 października -19 października 2021 r.)

Moduł piąty jest modułem sprawdzającym. Tu napiszesz test końcowy.


WARUNKI ZALICZENIA KURSU I OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby zaliczyć kurs i otrzymać zaświadczenie o jego ukończeniu musisz przystąpić do rozwiązania testów kończących moduł 1, 2, 3 i 4 oraz testu podsumowującego kurs (znajduje się on w module 5). Ponadto w kursie są bieżące pytania kontrolne. Zaświadczenie potwierdzające zaliczenie kursu otrzymasz, jeśli łącznie uzyskasz co najmniej 70% sumy punktów za testy wiedzy i odpowiedzi na pytania kontrolne i ćwiczenie.


KADRA KURSU

Marta Jaskiewicz

mgr Marta Jaśkiewicz

samodzielny technik w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach

geografka z specjalizacją geomorfologii. Przez kilka lat była nauczycielką w szkołach średniego i wyższego szczebla, prowadziła zajęcia o tematyce środowiskowej na uczelniach wyższych. W Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach m.in. zajmuje się edukacją przyrodniczą. Hobbistycznie zwiedza parki narodowe Polski i Europy.