Skip to main content

Course Description

logo

„Projekt „Nowoczesny nauczyciel matematyki” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
CELE KURSU I ZAKRES TEMATYCZNY

 

Zapraszam na zajęcia Algebra szkolna w nowej odsłonie.

Głównym celem tego kursu jest ugruntowanie przez Uczestników wiedzy z zakresu algebry szkolnej oraz treści nieco wykraczające poza szkolne. Nabycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania zadań z tego zakresu. Kurs będzie obejmował tematy takie jak: arytmetyka wielomianów, Twierdzenie Bézouta, działania na liczbach zespolonych, wektory i macierze.

 

 WYMAGANIA WSTĘPNE

 

Znajomość zagadnień matematycznych z zakresu algebry szkolnej.

 

 PRZEBIEG KURSU I STRATEGIA OCENIANIA

 

Kurs składa się z wprowadzenia, 7 modułów tematycznych i zakończenia (będzie trwał dziewięć tygodni). Materiały do każdego z tygodni będą dostępne od razu po rozpoczęciu kursu.

Wiadomości uzyskane przez Uczestnika kursu będą weryfikowane poprzez krótkie testy po każdym module oraz test - egzamin na zakończenie kursu. Każdy z Uczestników będzie miał okazję do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i poglądami na tematy zaproponowane przez prowadzącego na forach i w dyskusjach.       

Ukończenie kursu i otrzymanie zaświadczenia uwarunkowane jest udzieleniem przez Uczestnika 65% poprawnych odpowiedzi we wszystkich testach (łącznie z egzaminem), a zatem nie jest stosowana gradacja oceny. Uczestnik ma możliwość ponownego podejścia do każdego testu cząstkowego, jeżeli udzielił niepoprawnych odpowiedzi. Do testu końcowego - egzaminu jest tylko jedno podejście. KADRA KURSU

Magdalena Włudecka 

mgr Magdalena Włudecka,
doktorantka matematyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzone przedmioty to: Geometria z Algebrą Liniową, Analiza Matematyczna, Metody Numeryczne i Funkcje specjalne.

dr Joanna Kandzia 

dr Joanna Kandzia,

pracownik badawczo-naukowy WMPSNŚ UKSW, dydaktyk, metodyk, praktykujący (dyplomowany) nauczyciel matematyki i informatyki, z doświadczeniem zawodowym w liceum; wykorzystanie mediów cyfrowych w nauczaniu matematyki - tworzenie kursów na platformie Moodle; programy komputerowe do kształcenia interdyscyplinarnego- GeoGebra, Geomland; programy użytkowe; metoda WebQuest; prezentacje multimedialne; szkolenie uczniów i nauczycieli w powyższym zakresie na licznych konferencjach i warsztatach; liczne publikacje i książki w dziedzinie zastosowań ICT w nauczaniu matematyki.