Skip to main content

Course Description

logo

Kurs powstał w ramach projektu "Kursy e-learningowe dla inżynierów UTH"


CELE KURSU

Cele ogólne:

 • Zachęcenie osób do studiowania nauk technicznych.
 • Pomoc studentom w zrozumieniu podstawowego materiału przedstawianego w przedmiocie Metrologia i pochodnych jemu.
 • Zapoznanie się z przykładami posługiwania się podstawowymi narzędziami pomiarowymi.
 • Nabycie elementów praktycznej wiedzy znajdującej zastosowanie w pracy inżyniera wymagającej podstawowej znajomości wymagań technicznych i prawnych dotyczących stosowania jednostek wielkości fizycznych, norm, metod i zasad stosowanych w pomiarach metrologicznych.
 • Rozwijanie umiejętności analitycznego przetwarzania i interpretowania otrzymywanych wyników pomiarów.

Efekty uczenia się:

 • Zdobycie wiedzy na temat sposobów dokonywania pomiarów oraz zasad interpretacji uzyskanych wyników.
 • Zdobycie wiedzy na temat samodzielnego merytorycznego przygotowania się do zajęć z przedmiotu Metrologia.
 • Poszerzenie zakresu informacji dotyczących przetwarzania i wykorzystania pozyskanych danych pomiarowych.
 • Nabycie umiejętności weryfikacji poprawnego doboru metody pomiarowej.
 • Nabycie umiejętności przetwarzania wyników pomiarowych.
 • Nabycie umiejętności analizy wyników pomiarowych.
 • Nabycie umiejętności we współdziałaniu i wykorzystaniu platformy e-learningowej / MOOC.

Wymagania wstępne

Znajomość rachunku matematycznego


PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

W module pierwszym zostały zaprezentowane wiadomości podstawowe z zakresu pomiarów metrologicznych.

MODUŁ 2

W module drugim zostały zaprezentowane zasady wykonywania pomiarów.

MODUŁ 3

W module trzecim zostały zaprezentowane metody określania niepewności pomiaru.

MODUŁ 4

Weryfikacja nabytej wiedzy - test.


WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem zaliczenia kursu i otrzymania zaświadczenia jest zapoznanie się ze wszystkimi materiałami zawartymi w poszczególnych modułach, rozwiązanie testów cząstkowych oraz testu końcowego. Rozwiązanie testów końcowych w modułach zawartych w kursie umożliwia zdobycie maksymalnie 60% punktów możliwych do zdobycia w całym kursie. Egzamin końcowy umożliwia zdobycie pozostałych 40% punktów możliwych do zdobycia w kursie. Ważnym kryterium samodzielnej weryfikacji i poszerzania zdobytej wiedzy jest aktywność i udział w dyskusji merytorycznej na forum kursu.

Zaświadczenie można uzyskać uzyskując min. 51% z zadań klasyfikowanych (testy końcowe w modułach i egzamin końcowy). Swoje wyniki w kursie można na bieżąco sprawdzać w zakładce "Postęp".


KADRA KURSU

dr inż. Krzysztof Kiszka

dr inż. Krzysztof Kiszka

Autor posiada stopień naukowy dr nauk technicznych w dyscyplinie mechanika i budowa maszyn. Od 1978 roku prowadzi zajęcia związane z obszarem specjalizacji.

dr inż. Ireneusz Szachogłuchowicz

dr inż. Ireneusz Szachogłuchowicz

Autor posiada stopień naukowy dr nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Od roku 2015 prowadzi zajęcia związane z obszarem specjalizacji.