Skip to main content

Course Description

logo

Kurs powstał w ramach projektu "Kursy e-learningowe dla inżynierów UTH"


Cele ogólne:

 • nabycie elementów praktycznej wiedzy znajdującej zastosowanie w pracy inżyniera wymagającej podstawowej znajomości zasad Mechaniki budowli;
 • wprowadzenie słuchaczy w zagadnienia związane z wykorzystaniem wiadomości teoretycznych w realnej pracy inżyniera;
 • wskazanie sytuacji i okoliczności pozwalających na zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce;
 • zachęcenie osób do studiowania zagadnień Mechaniki budowli;
 • pomoc studentom w zrozumieniu podstawowego materiału przedstawianego w przedmiocie Mechanika budowli;
 • zapoznanie z fachowym słownictwem angielskim umożliwiającym samodzielne studiowanie materiałów dostępnych w tym języku.

Efekty uczenia się:

 • przyswojenie podstawowych zasad i praw Mechaniki budowli;
 • nabycie umiejętności odniesienia modeli teoretycznych do rzeczywistych sytuacji inżynierskich;
 • nabycie umiejętności identyfikowania potencjalnych zagrożeń w procesie budowlanym wynikającym ze stosowania niewłaściwych schematów pracy konstrukcji i urządzeń;
 • przyswojenie podstawowych zwrotów i pojęć Mechaniki budowli w języku angielskim;
 • potrafi określić reguły zasadne w zastanej sytuacji budowlanej
 • potrafi korzystać z literatury naukowej i case studies
 • nabycie umiejętności we współdziałaniu i wykorzystaniu platformy e-learningowej / MOOC.

Wymagania wstępne:

 • Znajomość podstaw matematyki
 • Podstawowa znajomość technicznego języka angielskiego

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

W pierwszym module zawarto podstawowe informacje teoretyczne z dziedziny Mechaniki budowli niezbędne do przyswojenia kursu

MODUŁ 2

W drugim module wskazano ewentualne zagrożenia wynikające ze stosowania niewłaściwych schematów w przypadku konstrukcji spotykanych na budowie, np. rusztowań.

MODUŁ 3

W trzecim module zachęcono oraz wskazano korzyści ze stosowania prostych metod obliczeniowych wykorzystujących zasady mechaniki budowli w prowadzeniu budowy.

MODUŁ 4

Ostatni czwarty moduł został poświęcony na przedstawienie przykładów rzeczywistych w których ocenie kierowano się zasadami Mechaniki budowli.

ZAKOŃCZENIE

W ostatnim module znajdują się wskazówki do pracy grupowej oraz test końcowy, będący weryfikacją nabytej wiedzy.


WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem zaliczenia kursu i otrzymania zaświadczenia jest zapoznanie się ze wszystkimi materiałami zawartymi w poszczególnych modułach, rozwiązanie testu końcowego. Do zaliczenia niezbędne jest uzyskanie minimum 60% punktów.


dr inż. Tomasz Wierzbicki

dr inż. Tomasz Wierzbicki

autor jest inżynierem i posiada stopień naukowy dr nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Od roku 2015 prowadzi zajęcia związane z mechaniką budowli, budownictwem ogólnym oraz projektowaniem i utrzymaniem obiektów mostowych .