Skip to main content

Course Description

UE

Kurs powstał w ramach projektu wdrożeniowego dofinansowanego z Funduszy Europejskich (program Wiedza - Edukacja - Rozwój) "Kompetencje dla centrów obsługi biznesu" (POWR.03.01.00-00-W047/18)

Kurs edukacyjny dla studentów stanowiący
dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I i II stopnia.


OPIS KURSU


Rynek wymaga od menedżerów zmian w prowadzeniu przedsiębiorstw. Koniecznym wydaje się odejście od strategii produkcji zorientowanej tylko na wydajność, na korzyść zorientowania na płynny przepływ materiałów i informacji przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Mamy do czynienia z wyraźną tendencją uelastyczniania procesów. Osiągnięcie elastyczności procesów jest możliwe w warunkach nowych rozwiązań informacyjnych i kooperacyjnych. Jako podstawowe założenia funkcjonowania procesów logistycznych należy wskazać na integrację między operacjami, strategicznymi i normatywnymi decyzjami w sferze logistyki oraz z całym systemem zarządzania przedsiębiorstwem. Zidentyfikowane istotne aspekty procesów logistycznych powinny być związane w sposób bezpośredni z innymi sferami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa. Logistyka i jej procesy stanowić mogą podstawowe kryterium zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Menedżerowie dysponują bogatym zbiorem narzędzi opisujących stan procesu w ujęciu relacji koszt – efekt. Stosowanie wskaźników opisujących przebiegi procesów logistycznych powinno mieć charakter kompleksowy i adekwatny do danej sytuacji. Dobór odpowiednich wskaźników może być realizowany np. na podstawie kryterium logistycznej obsługi klienta, która dla współczesnych firm staje się instrumentem budowania przewagi konkurencyjnej.

+

Kurs „Obsługa logistyczna w centrach biznesowych”, pozwoli uczestnikom zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach usługowych opartych na intensywnych relacjach międzyludzkich.


CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?


Podczas pracy z kursem nauczysz się:

dostrzegać rolę logistyki, strategii logistycznej oraz obsługi logistycznej we współczesnym przedsiębiorstwie,

zasad i metod projektowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie,

metod analizy i controlingu procesów logistycznych w przedsiębiorstwie,

podstawowych zasad, trendów i mechanizmów funkcjonowania e-gospodarki,

podstawowych zasad zarządzania relacjami z klientem,

skutecznej komunikacji w organizacji, współdziałania ludzi i organizacji w zakresie obsługi logistycznej klientów,

korzystania z narzędzi MS Office do analizy i wizualizacji danych.


WYMAGANIA WSTĘPNE


Dla osób, które studiują na studiach II stopnia na kierunku logistyka nie ma wymagań wstępnych.
Natomiast dla studentów na pozostałych kierunkach studiów wymagania wstępne odnoszą się do posiadanych przez nich kompetencji, ułatwiających realizację tego kursu, a mianowicie:

podstawowa znajomość zagadnień z zakresu logistyki, marketingu, komunikacji interpersonalnej, informatyki;

umiejętności samodzielnego studiowania nowych zagadnień zwłaszcza na bazie dostępnych kursów e‒learningowych.


PROGRAM KURSU


Kurs składa się z 7 modułów, które łącznie zostały przewidziane na 80 godzin lekcyjnych pracy.

Kliknij na nagłówek, aby zobaczyć dodatkowe informacje o module.


WARUNKI ZALICZENIA KURSU


W kursie znajdują się dwa typy aktywności uczestnika kursu podlegające ocenie:

sprawdzenie wiedzy na podstawie krótkich testów, które umieszczone są po każdym z modułów i mają pomóc utrwalić wiedzę. Ich waga w ocenie końcowej to 50%,

test końcowy, stanowiący podsumowanie całego kursu. Jego waga w ocenie końcowej to 50%.

Dodatkowo wewnątrz modułów występują ćwiczenia i case study, których celem jest samodzielna ocena poziomu zrozumienia danego tematu lub poziomu przyswojenia wiedzy.

Testy po modułach są jednokrotnego wyboru i składają się z 5 pytań , do których odpowiedzi można znaleźć w prezentowanych lekcjach. Uczestnik kursu możne wykorzystać tylko 2 próby podczas udzielania odpowiedzi na każde pytanie zamieszczone w teście.

Zakończenie całego kursu wieńczy test wiedzy z zakresu tematów lekcyjnych realizowanych w całym kursie. Składa się on z 20 pytań jednokrotnego wyboru.

Aby zaliczyć kurs, konieczne jest uzyskanie progu powyżej 70% wszystkich możliwych do zdobycia punktów. Osoby, które uzyskają wynik co najmniej 71% punktów z wszystkich testów otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu. Jest ono automatycznie generowane w ciągu 24h po zakończeniu kursu i uzyskaniu popranego wyniku.


KADRA KURSU


Renata Krajewska
Opiekun kursu: Dr Renata Krajewska


dr Renata Krajewska - absolwentka Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego w Radomiu, mgr Ekonomii. Obroniła pracę doktorską pt.: „Łańcuch logistyczny w sytuacji utraty płynności dostaw paliw w elektrociepłowni” na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym, zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Transportu, Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.
W pracy naukowej zajmuje się problematyką związaną z zarządzaniem strategicznym i marketingowym przedsiębiorstw działających w branży TSL i turystycznej, a także zarządzaniem logistycznym ze szczególnym uwzględnieniem projektowania łańcuchów dostaw.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu: marketingu na rynku usług transportowych i turystycznych, badań rynkowych i marketingowych, strategii marketingowych i logistycznych, rynku usług TSL, jakości i standaryzacji usług, gospodarki turystycznej, organizacji i zarządzania, logistyki. Jest promotorem kilkunastu prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich.
Jest autorką lub współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i dydaktycznych dotyczących zagadnień: transportowych, logistycznych i marketingowych.