Skip to main content

Course Description

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami” POWR.03.01.00-00-W011/18-00

O kursie

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych problematyką dyskryminacji, wykluczenia społecznego i inkluzji osób z niepełnosprawnościami.

Cele kursu:

 • zdobycie  przez Studentów/tki wiedzy pedagogicznej i socjologicznej na temat zjawiska wykluczania społecznego osób z niepełnosprawnościami  i ich inkluzji społecznej,
 • kształtowanie u Studentów/tek umiejętności analizowania problemów osób z niepełnosprawnościami i ich rozwiązywania,
 • zdobycie przez Studentów/tki wiedzy i umiejętności przydatnych do organizowania działań inkluzyjnych na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w różnych fazach życia i w różnych środowiskach,
 • zdobycie przez Studentów/tki pedagogicznego doświadczenia z zakresu  wspomagania, nabywania i rozwijania kompetencji społecznych osób z niepełnosprawnościami,
 • zdobycie przez Studentów/tki kompetencji analitycznych, w tym umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności komunikacyjnych  i informatycznych.

Program kursu:

Program kursu dotyczy inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami i obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Teoretyczne podstawy wykluczenia społecznego - podstawowe kategorie pojęciowe, założenia teoretyczne wykluczenia społecznego, modele niepełnosprawności.
 2. Charakterystyka potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ich sytuacji społecznej, kategorie osób wykluczanych społecznie oraz obszary wykluczenia społecznego.
 3. Ochrona praw osób z niepełnosprawnością. Akty prawne regulujące działania antydyskryminacyjne i inkluzyjne na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, obszary i możliwości działań włączających, działania pomocy społecznej.
 5. Systemy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami oraz strategie działań inkluzyjnych.

Wymagania wstępne:

Osoby zainteresowane kursem nie muszą posiadać żadnej dodatkowej wiedzy, aby uczestniczyć w kursie.

Zapraszamy do udziału w kursie studentów kierunku pedagogika

Kadra kursu:

Koordynator kursu

Zdjęcie Anna NowakProf. zw dr hab. Anna Nowak, pedagog specjalny i prawnik, autorka 6 monografii i 115 publikacji naukowych, w tym 20 artykułów w parametryzowanych czasopismach naukowych. Uczestniczka Grantu KBN PBZ-006 -10, System oświaty jako czynnik modernizacji województwa katowickiego, 1998/1999. Ekspertka w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, brała udział w projekcie Edukacja dzieci niepełnosprawnych w reformie oświaty i reformie samorządowej oraz w roku 2011/12 opracowaniu Informacji Rzecznika Praw Dziecka o skutkach obowiązywania Ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) zaprezentowanej w Sejmie 2.03.2012 roku.

Zdjęcie Anida SzafrańskaDr Anida Szafrańska, pedagog specjalny, autorka kilkunastu publikacji naukowych. Posiada doświadczenie w pracy  z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i z ich rodzinami.

Warunki ukończenia kursu:

Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania, które są zawarte w testach. Aby zaliczyć dany wykład/moduł należy uzyskać wynik co najmniej 60 %. Liczba podejść do wypełnienia testu nie jest ograniczona.

Na ocenę końcową będą składać się zarówno testy w po każdym module (60% oceny końcowej), zadanie otwarte (5%) oraz egzamin końcowy (35%).

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu.

Planowane efekty uczenia się:

Uczestnik kursu edukacyjnego zdobędzie określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.

W zakresie wiedzy uczestnik kursu edukacyjnego:

 • zna podstawowe pojęcia związane z realizowanym tematem,
 • zna i określa przyczyny, mechanizmy, symptomy marginalizacji i wykluczenia społecznego,
 • zna akty prawne regulujące działania inkluzyjne na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • zna procedury związane z działalnością pomocową i inkluzyjną oraz strategie działań inkluzyjnych podejmowanych wobec osób z niepełnosprawnościami,
 • zna założenia, zalecenia i praktykę pedagogiczną edukacji włączającej.

W zakresie umiejętności uczestnik kursu edukacyjnego:

 • potrafi klasyfikować i porównywać osoby niepełnosprawne z różnymi niepełnosprawnościami,
 • potrafi analizować problemy osób z niepełnosprawnościami,
 • potrafi odnieść strategię działań inkluzyjnych do sytuacji osoby z niepełnosprawnością,
 • posiada umiejętność rozwiązywania problemów i zastosowania efektywnych działań pomocowych i inkluzyjnych,
 • potrafi ocenić przydatność działań inkluzyjnych do osoby z niepełnosprawnością,
 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do przypadku osoby z niepełnosprawnością doświadczającej wykluczenia.

W zakresie kompetencji społecznych uczestnik kursu edukacyjnego:

 • docenia znaczenie pogłębiania wiedzy z zakresu inkluzji społecznej,
 • akceptuje konieczność współpracy z różnymi podmiotami/instytucjami w działalności inkluzyjnej.