Skip to main content

Course Description

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie „Profesjonalne przygotowanie publikacji naukowych”. Nasz kurs wprowadzi Cię w problematykę przygotowania publikacji naukowych, ich struktury oraz strategii publikacji. Pomoże dokładniej poznać elementy publikacji naukowych, przećwiczyć wybrane style bibliograficzne oraz przygotować własną strategię publikacji.

Kurs przeznaczony jest dla studentów wszystkich poziomów studiów, pracowników naukowych, pracowników bibliotek, ośrodków informacji naukowej, instytutów badawczych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką opracowania publikacji naukowych.

Kurs opracowany w ramach programu „Kurs na MOOC” i projektu „Kursy e-learningowe z zakresu frazeodydaktyki i profesjonalnego przygotowania publikacji naukowych” na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przez najlepszych ekspertów w przedstawianej tematyce, w języku polskim i angielskim, jest dostosowany dla osób niedowidzących i niedosłyszących.

Praca własna - około 4 godzin tygodniowo. Zalecany czas trwania – 6 tygodni, w sumie 24 godziny pracy własnej online.

W ramach kursu uczestnicy będą mogli wykonać różne typy ćwiczeń: krótkie testy zamieszczone po większości lekcji z różnymi typami pytań (jednokrotnego/wielokrotnego wyboru) z nieograniczoną liczbą podejść, zadanie praktyczne/projektowe, zadania do samodzielnego wykonania. Wymienione ćwiczenia są nieklasyfikowalne, tzn. nie będą miały wpływu na ocenę końcową. 

Dla osób biorących udział w kursie, przewidziane jest zaświadczenie o udziale w kursie. Zaświadczenie mogą otrzymać osoby, które ukończyły kurs (test końcowy) na poziomie min. 50%.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie, podniesienia i uzupełnienia swoich kompetencji w zakresie „Profesjonalnego przygotowania publikacji naukowych”. Życzymy miłej nauki, dobrych wrażeń i twórczej pracy. Do zobaczenia w kursie!

WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu należy posiadać:

 • umiejętność korzystania z tradycyjnych i internetowych źródeł naukowych,
 • gotowość do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań w zakresie opracowania strategii publikacji,
 • podstawową umiejętność posługiwania się w programami użytkowymi, zwłaszcza edytorami tekstu,
 • podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych,
 • podstawowe umiejętności pracy z platformą edukacyjną Navoica.

CELE KURSU

Celem kursu jest rozwinięcie i udoskonalenie kompetencji tworzenia i profesjonalnego przygotowania publikacji naukowych.

W szczególności nasz kurs pozwoli:

 • dokładniej poznać elementy pracy naukowej i zasady wyboru źródeł,
 • zapoznać się z wybranymi (najczęściej używanymi) stylami cytowań,
 • dokładniej zaznajomić się z zasadami redagowania pracy naukowej,
 • wybrać właściwe czasopisma do publikacji swego artykułu,
 • dokładniej poznać źródła informacji naukowej o czasopismach naukowych,
 • zaznajomić się z aktualnymi zasadami oceny dorobku naukowego,
 • promować swoje osiągnięcia i publikacje naukowe,
 • podnieść cytowalność i umiędzynarodowienie swoich publikacji.

OMAWIANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

Celem modułu 1 jest wprowadzenie w problematykę pisania tekstów naukowych. W treści lekcji omówiona będzie podstawowa terminologią związana z pracą naukowa i jej strukturą. Przedstawione będą elementy publikacji naukowych oraz wybrane problemy selekcji literatury naukowej. Uczestnik kursu zapozna się także z wybranymi stylami opisu bibliograficznego (stylami cytowań). Ponadto zaprezentowane będą ogólne zasady formatowania i redagowania pracy naukowej.

MODUŁ 2

W module 2 użytkownik zapozna się z jednym z najważniejszych kanałów informacji naukowej jakim jest czasopismo naukowe. Ten rodzaj publikacji naukowej będzie omówiony w różnych aspektach: ewaluacji i oceny dorobku naukowego,  źródeł informacji o czasopismach naukowych, promocji wyników badań. Ponadto przedstawione będą etapy przygotowania artykułu naukowego oraz zasady wyboru czasopisma do publikacji.

WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs należy wykonać test końcowy na poziomie min. 50%.

WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie uczestnik kursu powinien spełnić w/w warunki zaliczenia.

KADRA KURSU

dr hab. Renata Frączek

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne: systemy informacyjne, organizacja działalności informacyjnej, metody ilościowe w nauce (bibliometria, informetria, naukometria), komputeryzacja bibliotek, wykorzystanie nowych technologii w bibliotekach szkół wyższych, wykorzystanie narzędzi informatycznych w pracy naukowej, niekonwencjonalne źródła informacji (serwisy społecznościowe jako źródło informacji) (e-mail: renata.fraczek@up.krakow.pl).


dr Izabela Swoboda

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne: organizacja wiedzy w systemach wyszukiwania informacji, problematyka dostępu do informacji, jakości informacji oraz bibliometrii i naukometrii  (e-mail: izabela.swoboda@us.edu.pl).


dr inż. Jolanta Szulc - Koordynator projektu

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne: organizacja wiedzy w inteligentnych systemach informacyjnych, narzędzia i metody w e-kształceniu, normalizacja informacji i dokumentacji (e-mail: jolanta.szulc@us.edu.pl).

 

Enroll