Skip to main content

Course Description


Niniejszy kurs powstał w ramach projektu POWR.03.01.00-00-W010/18 „Kurs na własny rozwój” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Warunkiem koniecznym udziału w projekcie jest wypełnienie kwestionariusza danych osobowych.

Link do deklaracji udziału w projekcie


Funkcjonowanie w gospodarce rynkowej wymaga posiadania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości. Kompetencja ta współcześnie została uznana za kluczową, czyli taką, którą powinien posiadać się każdy obywatel niezależnie od posiadanej profesji. ZALECENIE RADY UE z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2018/C 189/01).

W trakcie kursu zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu przedsiębiorczości. Dzięki niej rozwiniesz kompetencje z zakresu zarządzania, przedsiębiorczości, kreatywnego podejścia do otaczającej rzeczywistości i rozwiązywania problemów. Będziesz przygotowany do odważnego podejmowania wyzwań, związanych z odpowiedzialnością i ryzykiem. Po ukończeniu kursu będziesz posiadał umiejętności niezbędne do uruchomienia własnej działalności gospodarczej oraz kompetencje pozwalające na zarządzanie jej rozwojem.

Kurs jest przeznaczony dla studentów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości oraz chcących w przyszłości rozwijać swój własny biznes. Kurs nie wymaga od studenta szczególnych umiejętności, wiedzy oraz kompetencji.


CELE KURSU


Cele ogólne kształcenia

   • C1. Przekazanie wiedzy na temat pojęcia i istoty przedsiębiorczości
   • C2. Przekazanie wiedzy na temat uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości i jej wpływu na gospodarkę
   • C3.Wypracowanie u studentów umiejętności oceny otoczenia podmiotu gospodarczego i występujących w nim tendencji
   • C4.  Wypracowanie u studentów umiejętności identyfikowania postaw przedsiębiorczych w warunkach zmiennego otoczenia

Cele szczegółowe:

   • Csz1.Przekazanie wiedzy na temat postaw i zachowań przedsiębiorczych w warunkach gospodarki rynkowej.
   • Csz2.Przekazanie wiedzy na temat czynników społecznych, technologicznych, ekonomicznych i prawnych determinujących postawy przedsiębiorcze.
   • Csz3. Kształtowanie umiejętności rozróżniania poszczególnych etapów procesu przedsiębiorczości.
   • Csz4. Kształtowanie umiejętności analizy przyczyn rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych.
   • Csz5. Kształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej.
   • Csz6.Kształtowanie postawy samodzielnego zdobywania wiedzy na tematy związane z przedsiębiorczością


EFEKTY


wiedzy

   • E1_W    Uczestnik posiada pogłębioną wiedzę na temat postaw i zachowań przedsiębiorczych w warunkach gospodarki rynkowej.
   • E2_W    Uczestnik posiada rozszerzona wiedzę na temat związków pomiędzy innowacyjnością, kreatywnością a przedsiębiorczością.

umiejętności

   • E3_U     Uczestnik potrafi rozróżnić etapy procesu przedsiębiorczości.
   • E4_U     Uczestnik potrafi określić przyczyny rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych.
   • E5_U     Uczestnik wie w jaki sposób założyć własną działalność gospodarcza.

kompetencji

   • E6_K      Uczestnik dąży do poszerzania zakresu wiedzy dotyczącej indywidualnej przedsiębiorczości.

WYMAGANIA WSTĘPNE


Kurs nie wymaga od uczestnika specjalistycznej wiedzy, szczególnych umiejętności i kompetencji


PORUSZANE ZAGADNIENIA


MODUŁ 1. Pojęcie i istota przedsiębiorczości. 

MODUŁ 2. Rodzaje i typy przedsiębiorczości. 

MODUŁ 3. Kompetencje i umiejętności przedsiębiorcy.

MODUŁ 4. Determinanty rozwoju przedsiębiorczości 

MODUŁ 5. Planowanie przedsięwzięć gospodarczych 

MODUŁ 6. Przedsiębiorczość jako proces

MODUŁ 7. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

MODUŁ 8. Marketing a rozwój przedsiębiorczości 

MODUŁ 9. Innowacje i innowacyjność 

MODUŁ 10. Prezentacja projektów działalności gospodarczej


WARUNKI ZALICZENIA


Warunkiem zaliczenia i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, jest zaliczenie na poziomie 60% wszystkich testów w kursie. Mile widziany jest udział w dyskusjach.


Rektorprof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk – doktor habilitowany nauk społecznych, profesor w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wyższej Szkoły Humanitas i rektor tej uczelni (od 2014 roku). Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Politolog o szerokich zainteresowaniach naukowych (zarządzanie szkolnictwem wyższym, marketing, problemy współczesnej edukacji, zarządzanie jakością, zarządzanie publiczne, prawo konstytucyjne). W latach 2012-2014 ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (członek komisji przyznającej stypendia dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe). Członek Zarządu Fundacji "Humanitas", zajmującej się działalnością w dziedzinie edukacji i szkolnictwa wyższego. Od 2006 roku właściciel prywatnej firmy działającej w branży szkoleniowo-marketingowej. Autor 18 monografii naukowych, podręczników akademickich i słowników, w tym pierwszej na polskim rynku wydawniczym monografii na temat systemu medialnego Irlandii. Jego dorobek obejmuje ponad 70 artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych. Publikował m.in. na łamach „Współczesnego Zarządzania”, „Studiów Medioznawczych”, „Roczników Administracji i Prawa”, „Zeszytów Prasoznawczych” i „Problemów Komunikacji Społecznej”. Jest również praktykiem w wymiarze sprawiedliwości. Jako sędzia społeczny – ławnik orzeka w wydziale karnym Sądu Okręgowego w Katowicach. Prowadzi działalność ekspercką na rzecz mediów, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. W 2015 roku otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.