Skip to main content

Course Description

logo

Projekt „MOOCni wiedzą - otwarte kursy e-learningowe WSIiZ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr. umowy POWR.03.01.00-00-W061/18-00


W niniejszym kursie omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu tworzenia gier komputerowych. Poruszone będą zarówno kwestie teoretyczne jak i praktyczne. Tematy poszczególnych modułów obejmują wszystkie etapy tworzenia gry, od prac koncepcyjnych, przez realizację mechanik gry, aż po jej promocję. Kursant dowie się jak poprawnie stworzyć projekt gry opisujący jej podstawowe założenia, a następnie jak je wdrożyć przy pomocy określonego silnika do gier.

Każdy z modułów zawiera część teoretyczną i jest zakończony zadaniami sprawdzającymi. Ponadto wybrane moduły zawierają filmy instruktażowe. Po obejrzeniu materiałów wideo, kursant będzie miał do wykonania ćwiczenia praktyczne.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu, nie jest wymagane posiadanie wiedzy specjalistycznej. Podstawowe pojęcia zostaną wyjaśnione w trakcie kursu. Wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera. Wszystkie używane w trakcie kursu aplikacje posiadają darmowe licencje, a sposób pozyskania poszczególnych narzędzi jest omówiony w trakcie kursu.


CELE KURSU

Uczestnik po ukończeniu kursu w zakresie wiedzy będzie potrafił:

  • Opisać rodzaje i strukturę gier komputerowych.
  • Opisać proces produkcji gry oraz aspekty pracy zespołowej przy realizacji takiego projektu.
  • Opisać rozwiązania technologiczne wykorzystywane przy produkcji gier.
  • Omówić strategie promocyjne gry i sposoby zaangażowania graczy.
  • Opisać modele biznesowe gier i sposoby analizy danych charakteryzujących graczy.

Uczestnik po ukończeniu kursu w zakresie umiejętności będzie potrafił:

  • Stworzyć koncept prostej gry, zaprojektować model świata oraz opracować jej scenariusz.
  • Dostosować rozwiązania technologiczne do rodzaju gry i platformy docelowej.
  • Stworzyć model biznesowy gry.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1. Wstępne etapy powstawania gry

MODUŁ 2. Architektura gry

MODUŁ 3. Architektura technologiczna

MODUŁ 4. Sztuczna inteligencja w grach i jej zastosowanie

MODUŁ 5. Budowanie zaangażowania gracza

MODUŁ 6. Tworzenie poziomów w grze

MODUŁ 7. Scenariusz gry

MODUŁ 8. Gry wieloplatformowe

MODUŁ 9. Prezentacja gier w mediach społecznościowych

MODUŁ 10. Reklama w grach

MODUŁ 11. Mikropłatności

MODUŁ 12. Analityka

MODUŁ 13. Biznesowe aspekty tworzenia gier

MODUŁ 14. Pozyskiwanie graczy

MODUŁ 15. Praca zespołowa

 


WARUNKI ZALICZENIA

W kursie znajdują się dwa typy aktywności uczestnika kursu podlegające ocenie. Są to testowe pytania sprawdzające oraz ćwiczenia praktyczne, w których uczestnik tworzy swoją własną grę. Do oceny końcowej brane są pod uwagę pytania testowe. Uczestnik kursu możne podjąć 5 prób udzielenia odpowiedzi na każde pytanie zamieszczone w teście.

Próg zaliczeniowy wynosi 51% punktów z wszystkich testowych pytań sprawdzających.

Kurs jest przeznaczony do samodzielnej nauki. Zachęcamy jednak do korzystania z forum dyskusyjnego i wzajemnej pomocy.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Na podstawie sumy zdobytych punktów ze wszystkich pytań testowych z modułów kursu zostanie wygenerowane zaświadczenie o ukończeniu e-kursu. Uczestnicy, którzy uzyskają wynik co najmniej 51% punktów z wszystkich testowych pytań sprawdzających otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.


KADRA KURSU

dr Marek Jaszuk

dr Marek Jaszuk

Adiunkt w Katedrze Zastosowań Systemów Informatycznych. Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2004 roku.
Jego działalność naukowa koncentruje się na modelowaniem układów pamięci semantycznej w systemach kognitywnych oraz systemach percepcji robotów. Realizował liczne projekty badawcze finansowane przez NCN, NCBiR i inne instytucje wspierające działalność naukową. Jest opiekunem Koła Naukowego Nowych Technologii Programistycznych. Na zajęciach prowadzonych przez koło studenci rozwijają swoje umiejętności związane z nowoczesnymi technologiami programistycznymi, robotyką, projektowaniem gier, grafiką komputerową i innymi zagadnieniami mogącymi zainteresować młodego informatyka. Studenci działający w kole odnoszą liczne sukcesy w konkursach studenckich i działalności naukowej związanej z realizacją projektów badawczych.

mgr inż. Michał Ręczkowicz

mgr inż. Michał Ręczkowicz

Ukończył Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od ponad 8 lat producent gier mobilnych, pc, konsolowych. Prezes notowanej na giełdzie firmy Prime Bit Games SA, Prezes Prime Bit Investments sp. z o.o. wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za innowacyjne projekty gier komputerowych w konkursach międzynarodowych. Członek Podkarpackiej Rady Innowacyjności. Wykładowca na specjalizacji Inżynieria gier komputerowych.