Skip to main content

Course Description

Fundusze Europejskie, Flaga RP, Europejski Fundusz Społeczny

Kurs został przygotowany w ramach realizacji projektu pn.: „Wrocław uczy się online” nr: POWR.03.01.00-00-W073/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności informatyczne z obszaru sieci komputerowych.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu, wystarczy znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej.


CELE KURSU

Celem kursu jest wprowadzenie podstawowych koncepcji i technologii sieciowych. Bieżące materiały online pomogą Ci w doskonaleniu umiejętności planowania i implementacji małych sieci do różnych celów.

  • Zapoznasz się z zasadą działania sieci komputerowych i podstawowych protokołów.
  • Nauczysz się planować i implementować małe sieci do różnych celów.
  • Nabędziesz umiejętność planowania adresacji IP (ang. Internet Protocol).

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1. Omówienie Modelu OSI

W module 1 omówimy model OSI. Poznasz idee oraz strukturę tego modelu. Opiszemy funkcje sieciowe jego warstw. Na koniec dowiesz się, jak model OSI działa w różnych urządzenia sieciowych.

MODUŁ 2. Omówienie stosu TCP/IP

W module 2 omówimy stos TCP/IP. Poznasz jego historię i rolę. Dowiesz się, jakie protokoły wykorzystywane są w jego poszczególnych warstwach. Na koniec porównamy stos TCP/IP z modelem OSI.

MODUŁ 3. Konfigurowanie adresów w prostej sieci

W module 3 dowiesz się, jak konfigurować adresy IP w prostej sieci. Poznasz rodzaje adresów IP oraz ich budowę. Poznasz również ich klasyfikacje. Pokażemy Ci, jak dokonać zmiany z systemu binarnego na dziesiętny oraz jak działa maska podsieci. Na koniec omówimy adresy IP publiczne, prywatne oraz specjalnego przeznaczenia.

MODUŁ 4. Zasady działania routera

W module 4 dowiesz się, co robi router i na jakich zasadach działa brama domyślna. Poznasz różnicę między routingiem statycznym a dynamicznym. Dowiesz się również, jak interpretować tablicę routingu.

MODUŁ 5. Planowanie adresów w sieci podzielonej na podsieci

W module 5 dowiesz się, jak przebiega komunikacja w sieci prostej i złożonej. Poznasz cele opracowania adresu IPv6 oraz różnicę między adresami IPv4 i IPv6. Na koniec dowiesz się, jak uprościć adres IPv6 oraz poznasz jego typy.

MODUŁ 6. Konfigurowanie statyczne węzłów sieci

W module 6 poznasz statyczne i dynamiczne adresy IP. Następnie dowiesz się, jak skonfigurować statyczny adres IP w interfejsie graficznym, wierszu polecenia i za pomocą PowerShell.

MODUŁ 7. Adresowanie dynamiczne z wykorzystaniem DHCP

W module 7 poznasz rolę serwera DHCP. Dowiesz się, jakich poleceń użyć, aby zwolnić i odnowić adres IP w usłudze DHCP oraz wyświetlić ustawienia serwera na komputerze klienckim. Na koniec dowiesz się, co zrobić, w sytuacji gdy serwer DHCP jest niedostępny lub nie istnieje w danej sieci.

MODUŁ 8. Rozwiązywanie nazw z wykorzystaniem DNS

W module 8 dowiesz się, do czego służy system DNS oraz jak za jego pomocą rozwiązuje się nazwy witryn i domen internetowych. Poznasz również metody wsparcia systemu DNS, takie jak DNS Server Caching i Link – local Multicast Name Resolution. Na koniec dowiesz się, jak system Windows rozwiązuje nazwy.

MODUŁ 9. Metodologia rozwiązywania problemów sieciowych

W module 9 poznasz metody rozwiązywania problemów sieciowych. Najpierw zapoznasz się z typowymi problemami z łącznością sieciową. Następnie krok po kroku dowiesz się, jak przygotować się do rozpoznania problemu, rozwiązać go i na koniec z sukcesem zakończyć ten proces.

MODUŁ 10. Sieciowe narzędzia diagnostyczne

W module 10 poznasz typy narzędzi diagnostycznych do analizy nazw i adresów IP oraz typy narzędzi do rozwiązywania problemów sieciowych. Dowiesz się również, jak CmdletyWindows Power Shell wykorzystywany jest do diagnozowania problemów w IPv4.


WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem zaliczenia kursu i uzyskania zaświadczenia o jego ukończeniu jest zapoznanie się z całym materiałem oraz uzyskanie łącznie 50% punktów możliwych do zdobycia z aktywności zawartych w kursie.


KADRA KURSU

mgr inż. Robert Jezierski

mgr inż. Robert Jezierski

Absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Warszawskiej oraz studiów z Zarządzania w Cloud computing, realizowanych w Szkole Głównej Handlowej.
Doświadczony inżynier systemowy, posiadający udokumentowaną wiedzę w dziedzinie serwerów Microsoft Windows Server, Exchange Server, Citrix oraz chmur publicznych Microsoft Azure, AWS i Alibaba na poziomie architekta.
Wieloletni instruktor z 15-letnim stażem i konsultant pracujący w centrum edukacyjnym CloudTeam. Swoje doświadczenie rozwija w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem danych oraz szeroko pojętą wirtualizacją w tym chmurach prywatnych i publicznych. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w trakcie wdrożeń, jak i prowadzonych szkoleń.