Skip to main content

Course Description

Logo Fundusze Europejskie, Flaga RP, Logo Europejski Fundusze Społeczny

Kurs został przygotowany w ramach realizacji projektu pn.: „Wrocław uczy się online” nr: POWR.03.01.00-00-W073/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Kurs „Turystyka zrównoważona” przybliży Państwu zjawiska zachodzące we współczesnych trendach turystycznych. Zrównoważony rozwój w turystyce jest równie ważny jak w innych gałęziach ekonomii.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu, nie musisz posiadać żadnej wiedzy wstępnej. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych. 


CELE KURSU

  • Zdobędziesz wiedzę na temat relacji między turystyką a środowiskiem przyrodniczym, kulturowym, społecznym i gospodarczym.
  • Nauczysz się działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
  • Zrozumiesz powiązania w tworzeniu zrównoważonego produktu turystycznego od koncepcji, poprzez mechanizmy prawne, polityczne i ekonomiczne, instytucje i organizacje turystyczne, przedsiębiorstwa turystyczne do samych turystów.
  • Zdobędziesz umiejętność krytycznego myślenia i interpretacji zjawisk występujących we współczesnych trendach turystycznych.
  • Zdobędziesz umiejętność diagnozy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń związanych z rozwojem turystyki.
  • Nauczysz się dostrzegać i rozumieć globalne współzależności, wykorzystywać wiedzę w praktyce, podejmować świadome decyzje, współpracować w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1. Jakie znaczenie ma turystyka?

W tym module zostaną przedstawione najważniejsze dane dotyczące turystyki na świecie.

MODUŁ 2. Przegląd trendów turystycznych

Ten moduł jest poświęcony międzynarodowym trendom turystycznym.

MODUŁ 3. Czym jest turystyka zrównoważona?

Ten moduł poświęcony jest turystyce zrównoważonej.

MODUŁ 4. Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze

W tym module poznasz zagadnienia związane z pozytywnym i negatywnym wpływem turystyki na środowisko przyrodnicze.

MODUŁ 5. Wpływ turystyki na środowisko społeczno-kulturowe

W tym module poznasz pozytywny i negatywny wpływ turystyki na społeczeństwo i kulturę.

MODUŁ 6. Wpływ turystyki na środowisko ekonomiczne

Ten moduł poświęcony jest ekonomicznym wpływom turystyki – pozytywnym i negatywnym.

MODUŁ 7. Wpływ turystyki – studium przypadku: część 1

Ten moduł pokaże wpływ turystyki na Mount Everest i Dubrownik.

MODUŁ 8. Wpływ turystyki – studium przypadku: część 2

Ten moduł poświęcony jest wpływowi turystyki na dziką przyrodę i ciemnej stronie turystyki w Tajlandii.

MODUŁ 9. Wpływ turystyki – studium przypadku: część 3

Ten moduł poświęcony jest zmianom klimatu.

MODUŁ 10. Wpływ turystyki – case study: Część 4

Ten moduł poświęcony jest turystyce dostępnej.


WARUNKI ZALICZENIA

Uczestnik powinien zapoznać się z materiałami kursowymi, a następnie uzyskać minimum 50% punktów możliwych do zdobycia w testach zawartych w kursie. Zaświadczenie wygeneruje się automatycznie od razu po przekroczeniu progu zaliczeniowego.


KADRA KURSU

dr Marta Drozdowska

dr Marta Drozdowska

Wykładowca, Prorektor, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Doktor Nauk o Ziemi w Zakresie Geografii Regionalnej i Turystyki. Absolwentka Edgware College w Londynie oraz Washington Professional Development Program na American University w Waszyngtonie (D.C.) w USA. Prorektor w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Wcześniej koordynator projektów EU oraz studiów międzynarodowych, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Pełnomocnik Rektora ds. Badań Naukowych w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Autorka i współautorka ponad czterdziestu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Wykładowca i prelegentka w krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych z zakresu turystyki, nowoczesnych technologii i wielokulturowości. Uczestniczka staży naukowych i dydaktycznych oraz prelegentka na uczelniach i konferencjach w kilkudziesięciu krajach. Współzałożyciel i członek Zarządu Stowarzyszenia Naooka oraz Polskiego Stowarzyszenia Turystyki. Laureatka Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej MOZART 2017.