Skip to main content

Course Description

 

 

Kurs został przygotowany w ramach realizacji projektu pn.: „Wrocław uczy się online” nr: POWR.03.01.00-00-W073/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Kurs przeznaczony jest dla potencjalnych kandydatów na studia w WSH, uczniów szkół średnich, studentów oraz wszystkich osób zainteresownych prezentowaną tematyką.

Ukończenie kursu prowadzi do uzyskania następujących kompetencji odpowiadających potrzebom społeczno- gospodarczym: analityczne, przedsiębiorczości, w tym umiejętność rozwiazywania problemów biznesowych.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu, przydatna będzie podstawowa wiedza z zakresu ekonomii, zarządzania i podstaw informatycznych.


CELE KURSU

Celem ogólnym kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności myślenia w sposób przedsiębiorczy, a także myślenia analitycznego i krytycznego.

Po ukończeniu kursu będziecie wiedzieć:

  • co to znaczy być przedsiębiorcą i czy każdy musi być przedsiębiorczy,
  • że przedsiębiorczości można i warto się uczyć,
  • co mobilizuje przedsiębiorców do podejmowania własnej działalności gospodarczej,
  • jakie czynniki wpływają na sukces biznesu,
  • dlaczego innowacyjność jest ważnym elementem rozwoju przedsiębiorstwa,
  • dlaczego kreatywność jest ważna dla działania firmy,
  • jakie są formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej,
  • czym jest marketing,
  • jakie są zalety i wady franczyzy,
  • jak stworzyć swój własny biznesplan.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1. Przedsiębiorczość

W module 1 poznacie pojęcie przedsiębiorczości i dowiecie się, jakie są jej rodzaje. Wyjaśnimy, czym jest sektor MŚP i jaką rolę odgrywa w rozwoju kraju.

MODUŁ 2. Cechy dobrego przedsiębiorcy

Celem modułu jest przekazanie wiedzy na temat cech charakteryzujących osobę przedsiębiorczą, kreowanie u odbiorców postaw wspierających przedsiębiorczość i rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w realizacji działań.

MODUŁ 3. Zakładanie własnej firmy

W module 3 poznacie możliwe źródła inspiracji dla własnego biznesu, a także wady i zalety zakładania własnej firmy.

MODUŁ 4. Uwarunkowania przedsiębiorczości

W module 4 poznacie otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa. Dowiecie się, jakie czynniki mogą wpływać na sukces biznesu.

MODUŁ 5. Innowacyjność przedsiębiorstw

W module 5 dowiecie się, czym jest innowacyjność, jakie są jej rodzaje i źródła oraz dlaczego bycie innowacyjnym jest takie ważne dla przedsiębiorstwa. Poznacie również etapy cyklu organizacyjnego.

MODUŁ 6. Kreatywność w działalności gospodarczej

W module 6 poznacie pojęcie kreatywności oraz metody jej pobudzania. Również dowiecie się, jaką rolę spełnia Internet we współczesnym biznesie.

MODUŁ 7. Podstawy prawne oraz finansowe prowadzenia działalności gospodarczej

W module 7 poznacie różne źródła finansowania działalności gospodarczej oraz zalety i wady korzystania z nich. Dowiecie się, jak założyć własną firmę oraz jaką formę prawną wybrać.

MODUŁ 8. Marketing w biznesie

W module 8 poznacie najważniejsze zagadnienia związane z marketingiem w działalności gospodarczej, w tym elementy marketingu mix.

MODUŁ 9. Franczyza

Celem modułu 9 jest przekazanie wiedzy związanej z pojęciem franczyzy (franchisingu), wskazanie głównych jej cech, jej rodzajów oraz znaczenia we współczesnej gospodarce. Moduł ten pozwoli na zdobycie umiejętności oceny wad i zalet tej metody zdobywania rynków zbytu oraz poznanie liderów franczyzy na polskim i światowym rynku.

MODUŁ 10. Biznesplan

W module 10 poznacie kwestie dotyczące istoty, cech i funkcji biznesplanu oraz struktury i zasad jego tworzenia.


WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem zaliczenia kursu i uzyskania zaświadczenia o jego ukończeniu jest zapoznanie się z całym materiałem oraz uzyskanie łącznie 50% punktów możliwych do zdobycia z aktywności zawartych w kursie.


KADRA KURSU

dr Agnieszka Faron

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Po ukończeniu studiów pracowała jako specjalista ds. marketingu, natomiast po uzyskaniu tytułu doktora, rozpoczęła pracę w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, początkowo jako asystent, następnie adiunkt. Obecnie jest na stanowisku pracownika badawczo-dydaktycznego oraz pełni funkcję Prodziekana ds. studenckich. Regularnie obywa wizyty studyjne i prowadzi wykłady gościnne na uczelniach zagranicznych. Współpracuje także z biznesem, prowadząc szkolenia.
Jej zainteresowania naukowo-badawcze obejmują problematykę przedsiębiorczości oraz zarządzania organizacją. Jest autorką publikacji zarówno w czasopismach naukowych – polskich, jak i zagranicznych, jak również rozdziałów w monografiach oraz współautorką książki.

dr Izabela Gruszka

Ukończyła studia na kierunku Geografia, w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymując, w 2003 roku, tytuł zawodowy magistra geografii, o specjalności geografia regionalna i turystyki. W 2013 roku otrzymała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od października 2018 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, pełniąc jednocześnie funkcję Kierownika Katedry Turystyki i Rekreacji. Dodatkowo prowadzi zajęcia na kursach pilota wycieczek, jest także członkiem komisji egzaminacyjnej Dolnośląskiej Izby Turystyki. Jest autorką i współautorką licznych prac naukowych, popularnonaukowych oraz dokumentów strategicznych z zakresu turystyki i hotelarstwa, pełniła także rolę eksperta w programie Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II.