Skip to main content

Course Description

Projekt „MOOCni wiedzą - otwarte kursy e-learningowe WSIiZ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr. umowy POWR.03.01.00-00-W061/18-00


W niniejszym kursie omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomii menadżerskiej. Poruszone będą zarówno kwestie teoretyczne jak i praktyczne. Uczestnik kursu zapozna się z uwarunkowaniami podejmowania decyzji menedżerskich oraz z metodami i narzędziami wspierających proces podejmowania decyzji menedżerskich.

Cele szczegółowe:

  • Poznanie obszarów decyzji menedżerskich.

  • Nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się systemami normatywnymi (ekonomicznymi, finansowymi, prawnymi i innymi), a także wynikającymi z nich regułami w celu rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem organizacją.

  • Nabycie umiejętności posługiwania się narzędziami służącymi podejmowaniu decyzji menedżerskich.

  • Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z pracą menedżera.

Każdy z modułów zawiera część teoretyczną i przykładowe zadania oraz jest zakończony różnorodnymi zadaniami sprawdzającymi. Ponadto wybrane moduły zawierają wykłady ekspertów oraz animacje.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu, nie jest wymagane posiadanie wiedzy specjalistycznej. Podstawowe pojęcia zostaną wyjaśnione w trakcie kursu. Wymagana jest znajomość matematyki na poziomie matematyki szkolnej (podstawa programowa).


CELE KURSU

Uczestnik po ukończeniu kursu w zakresie wiedzy będzie potrafił:

  • Omówić obszary decyzji menedżerskich.

Uczestnik po ukończeniu kursu w zakresie umiejętności będzie potrafił:

  • Sprawnie posługiwać się systemami normatywnymi (ekonomicznymi, finansowymi, prawnymi i innymi), a także wynikającymi z nich regułami w celu rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem organizacją.

  • Scharakteryzować narzędzia podejmowania decyzji menedżerskich.

  • Rozwiązywać problemy związane z pracą menedżera.


PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1. Problematyka podejmowania decyzji gospodarczych

Istota procesu decyzyjnego i jego etapy. Rodzaje decyzji gospodarczych. Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej.

MODUŁ 2. Strategie cenowe

Korzyści skali i zakresu. Zrozumieć zmiany na rynkach i w branżach. Badanie rynku. Czynniki określające popyt i jego elastyczność. Znaczenie analizy rynku dla polityki cenowej przedsiębiorstwa. Ocena popytu. Źródła informacji. Zastosowania analizy regresji. Elementy prognozowania ekonometrycznego.

MODUŁ 3. Produkcja

Nakłady a wielkość produkcji. Rodzaje technologii. Produkcja w krótkim i długim okresie. Koszty produkcji. Korzyści skali oraz niekorzyści skali produkcji. Koszty przeciętne a koszty krańcowe. Analiza kosztów jako podstawa procesu optymalizacji.

MODUŁ 4. Decyzje przedsiębiorstwa działającego w różnych strukturach rynkowych

Podmioty na rynku konkrecji monopolistycznej. Oligopol ustabilizowany i nieustabilizowany. Przywództwo cenowe w oligopolu.

MODUŁ 5. Proces decyzyjny w warunkach niepewności i asymetrii informacji

Niepewność, prawdopodobieństwo a ryzyko. Drzewa decyzyjne i decyzje sekwencyjne. Niechęć i skłonność do ryzyka. Wartość informacji i asymetria informacji.

MODUŁ 6. Decyzje strategiczne

Licytacje. Zastosowania elementów teorii gier w analizie konkurencji.

W każdym tygodniu zaplanowano do realizacji 1 moduł kursu.


WARUNKI ZALICZENIA

W kursie znajdują się różnorodne zadania sprawdzające (testy jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru, ćwiczenia przeciągnij-upuść, zadania obliczeniowe). Uczestnik kursu możne podjąć 5 prób udzielenia odpowiedzi na każde zadanie umieszczone w treści kursu. Do oceny końcowej brane są pod uwagę wszystkie typy zadań.

Próg zaliczeniowy wynosi 51% punktów z wszystkich zadań sprawdzających.

Podczas realizacji ćwiczeń oraz zadań kadra kursu będzie dzielić się swoimi komentarzami oraz radami, pomagając odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości uczestników kursu.

Zachęcamy również do korzystania z forum dyskusyjnego, na którym można zadać dodatkowe pytania ekspertom.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Na podstawie sumy zdobytych punktów ze wszystkich pytań testowych z modułów kursu zostanie wygenerowane zaświadczenie o ukończeniu e-kursu. Uczestnicy, którzy uzyskają wynik co najmniej 51% punktów z wszystkich testowych pytań sprawdzających otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.


KADRA KURSU

dr Agata Gemzik-Salwach

Dziekan Kolegium Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, rok 2006). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: finansjalizacji, bankowości, nowych regulacji finansowych i ich ekonomicznych skutków, rynku kredytów bankowych i instytucji pożyczkowych. Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz raportów badawczych w dziedzinach takich jak: ekonomia, bankowość i zarządzanie finansami.

W latach 2015-2019 przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego trzech międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych tematyce finansjalizacji. W roku 2018 kierownik grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura1. W latach 2013-2014 członek Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Innofund. W latach 2006-2008 doradca ds. wdrożenia programów naprawczych w przedsiębiorstwach w projekcie Equal „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”.

Prywatnie miłośniczka podróży i książek.