Skip to main content

Course Description

Logo UE

Projekt „MOOCni wiedzą - otwarte kursy e-learningowe WSIiZ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr. umowy POWR.03.01.00-00-W061/18-00


Głównym celem kursu jest zaznajomienie odbiorcy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z digital marketingiem. W ramach kursu będzie on miał możliwość zapoznania się z najważniejszymi pojęciami, rynkiem reklamy internetowej, danymi statystycznymi związanymi z Internetem, sposobami komunikacji via Internet, podstawowymi rodzajami reklamy internetowej (takimi jak display advertising, wideo advertising, email marketing), założeniami SEO, SEM, PPC oraz podstawowymi koncepcjami z zakresu social mediów.

Cele szczegółowe:

 • Poznanie podstawowych pojęć, narzędzi, wskaźników, kanałów komunikacji oraz danych dotyczących funkcjonowania sieci Internet.

 • Przedstawienie możliwości związanych z prowadzeniem kampanii reklamowych w Internecie.
 • Omówienie podstaw pozycjonowania treści w Internecie.

 • Przybliżenie zagadnień związanych z wideo marketingiem, social media i e-marketingiem.
 • Nabycie umiejętności wyszukiwania i analizy danych dotyczących wykorzystania Internetu, planowania kampanii marketingowych w sieci oraz mierzenia ich skuteczności i efektywności.

 • Instruktaż w zakresie doboru właściwych formatów reklamy wideo oraz planowania kampanii reklamowych w social media.
 • Nabycie umiejętności tworzenia tekstów do publikacji w Internecie w kontekście działań marketingowych.

Każdy z modułów zawiera część teoretyczną oraz jest zakończony różnorodnymi zadaniami sprawdzającymi. Ponadto kurs jest wzbogacony o wypowiedzi ekspertów, animacje oraz wideo.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu, nie jest wymagane posiadanie wiedzy specjalistycznej. Podstawowe pojęcia zostaną wyjaśnione w trakcie kursu.


CELE KURSU

Uczestnik po ukończeniu kursu w zakresie wiedzy będzie potrafił:

 • Przedstawić podstawowe dane związane z Internetem, jego użyciem, tendencjami.
 • Omówić kanały komunikacji wykorzystywane w sieci Internet.
 • Zaprezentować podstawowe pojęcia z zakresu Internetu oraz narzędzia i wskaźniki niezbędne do realizowania marketingu cyfrowego.
 • Wyjaśnić podstawowe zagadnienia i pojęcia związane z reklamą Display.
 • Rozróżniać formaty reklamowe.
 • Przedstawić mechanikę zakupową oraz sposoby rozliczania kampanii.
 • Omówić podstawowe pojęcia z zakresu pozycjonowania treści w Internecie oraz mechaniki pozycjonowania.
 • Przedstawić różne formaty reklamy wideo oraz podstawowe metryki związane z wideo marketingiem.
 • Określić znaczenie social mediów w procesie realizowania digital marketingu.
 • Wymienić i klasyfikować (rozróżniać z uwagi na kontent) platformy social media popularne w Polsce.
 • Omówić podstawowe pojęcia z zakresu e-marketingu.
 • Przedstawić źródła pozyskiwania danych osobowych niezbędnych do realizacji kampanii email marketingowej.
 • Zaprezentować mierniki skuteczności kampanii email marketingowej.

Uczestnik po ukończeniu kursu w zakresie umiejętności będzie potrafił:

 • Wyszukiwać dane dotyczące wykorzystania Internetu i wykonywać analizy tych danych pod kątem ich użycia w digital marketingu.
 • Definiować cele oraz grupy docelowe planowanych kampanii.
 • Zmierzyć skuteczność kampanii.
 • Mierzyć efektywność kampanii Display.
 • Klasyfikować i wskazywać różne formaty reklamy wideo i wskazywać zależności między nimi.
 • Planować kampanie reklamowe w zakresie social mediów oraz mierzyć ich efektywność.
 • Przygotować materiał do publikacji w Internecie w kontekście działań marketingowych.
 • Rozróżnić rodzaje treści i efektywnie je tworzyć.
 • Przygotować wiadomość e-mail będącą komunikatem marketingowym.
 • Stosować zasady związane z przygotowywaniem poprawnych emaili.
 • Przetestować przygotowaną wiadomość.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1: Digital marketing - podstawy i trendy

W tym m.in. rynek reklamy internetowej, internauci w Polsce i na świecie (dane i liczby, trendy i tendencje), kanały komunikacji w Internecie, rodzaje i klasyfikacja podmiotów związanych z rynkiem reklamy w Internecie, podstawowe modele zakupu i emisji reklamy w sieci.

MODUŁ 2: Strategia i planowanie

W tym m.in. analiza - metody, narzędzia i źródła informacji, definiowanie celów, definiowanie grup docelowych, metody budżetowania i rozliczania kampanii, pomiar skuteczności.

MODUŁ 3: Display advertising

W tym m.in. formaty reklamy display, mechanika działania, efektywność reklamy display, podstawowe pojęcia.

MODUŁ 4: Search Engine Marketing

W tym m.in. koncepcje i modele związane z SEO i PPC, wyniki wyszukiwania i pozycjonowanie w wyszukiwarce, efektywność działań SEM, mechanika SEO.

MODUŁ 5: Wideo marketing

W tym m.in. rodzaje i formaty reklamy wideo.

MODUŁ 6: Social Media

W tym m.in. podstawowe pojęcia i koncepcje związane z web 2.0, platformy social media, social listening i monitoring, reklama w sieciach społecznościowych.

MODUŁ 7: Content marketing i webwriting

W tym m.in. sposoby, formy i narzędzia tworzenia treści, ogólne wytyczne tworzenia treści, reklama natywna.

MODUŁ 8: Email marketing

W tym m.in. budowanie baz danych, spam, email design, zarządzanie danymi i prywatność, mierniki i efektywność e-mail marketingu.


WARUNKI ZALICZENIA

W kursie znajdują się różnorodne zadania sprawdzające (np. testy, zadania z listą rozwijaną). Uczestnik kursu możne podjąć 5 prób udzielenia odpowiedzi na każde zadanie umieszczone w treści kursu. Do oceny końcowej brane są pod uwagę wszystkie zadania zamknięte.

Próg zaliczeniowy wynosi 51% punktów z wszystkich zadań sprawdzających.

Kurs jest przeznaczony do samodzielnej nauki. Zaczęcamy jednak do korzystania z forum dyskusyjnego i wzajemnej pomocy.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Na podstawie sumy zdobytych punktów ze wszystkich pytań testowych z modułów kursu zostanie wygenerowane zaświadczenie o ukończeniu e-kursu. Uczestnicy, którzy uzyskają wynik co najmniej 51% punktów z wszystkich testowych pytań sprawdzających, otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs jest przeznaczony do samodzielnej nauki. Zachęcamy jednak do korzystania z forum dyskusyjnego i wzajemnej pomocy.


KADRA KURSU

Kadra - Barbara Przywara

dr Barbara Przywara

Doktor, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, wykładowca akademicki (prowadzi kursy między innymi z psychologii reklamy, psychologii marki i socjologii internetu). Trener umiejętności miękkich w zakresie komunikacji interpersonalnej, negocjacji w biznesie, budowania zespołu, autoprezentacji i wystąpień publicznych. Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Kadra - Łukasz Bis

mgr Łukasz Bis

Magister, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2007 roku.
 
Absolwent programu Master of Didactics (University of Groningen, Holandia, 2020), Executive Master of Business Administration (Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, 2019), Magister Informatyki i ekonometrii (specjalność Technologie internetowe sieci globalnych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 2008), absolwent specjalnej ścieżki kształcenia Szkoła Liderów.
 
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nowoczesnych technik komunikacyjnych, w szczególności wirtualnej rzeczywistości (i ogólnie pojętej XReality), digitalizacji obiektów, spacerów wirtualnych, druku przestrzennego oraz zagadnień związanych z wykorzystaniem powyższych w komunikacji.
 
Jest członkiem Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska, a także Sektorowej Rady ds. Komunikacji Marketingowej, gdzie pełni rolę Lidera Grupy ds. Badań. Jest Design Thinkerem, realizuje wiele projektów z obszaru odpowiedzialności społecznej, zaangażowany w ruch proekologiczny. Wielokrotnie zasiadał w jury konkursów związanych z przedsiębiorczością (Hackathonów, GameJamów, konkursów wzorniczych). Związany z Centrum Innowacji i Wzornictwa Praktycznego. Jest głównym organizatorem Konferencji InternetBeta (kultowej konferencji zrzeszające różne środowiska związane z Internetem), a także spotkań XRAii. Zagorzały fan TEDTalks’ów.
 
Prywatnie – posiada pszczoły (niewielką pasiekę), a także propaguje zdrowy styl życia (w tym zero waste oraz slow life). Uwielbia LEGO.

Kadra - Weronika Ladzińska

mgr Weronika Ladzińska

Magister, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Z wykształcenia prawniczka, z doświadczenia marketer. Ścieżkę kariery zawodowej poprowadziła w stronę marketingu, łącząc wiedzę prawniczą z działaniami w Internecie.  Na co dzień praktyk, prowadzący kampanie w zakresie digital marketingu. Obecnie Project Manager w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz wykładowca akademicki. Praktyczne doświadczenie zawodowe wsparła wiedzą ze studiów w zakresie Zarządzania Projektami oraz kursami branżowymi.