Skip to main content

Course Description

logotypy

Projekt „MOOCni wiedzą - otwarte kursy e-learningowe WSIiZ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr. umowy POWR.03.01.00-00-W061/18-00

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych tematyką zarządzania lotnictwem cywilnym i otwartych na ideę uczenia się przez całe życie.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Brak


CELE KURSU

Po ukończeniu kursu w zakresie wiedzy będziesz umiał/umiała:

 • Opisać rynek lotnictwa cywilnego, wymienić najważniejszych uczestników rynku i wskazać kierunek w jakim rozwija się branża.
 • Rozpoznać najważniejszych producentów samolotów w lotnictwie cywilnym i wskazać różnice pomiędzy produktami z ich portfolio.
 • Nazwać strukturę organizacyjną linii lotniczych oraz zadania poszczególnych działów, opisać jak linie lotnicze budują sieć połączeń i optymalizują zyski.
 • Skategoryzować lotniska, przedstawić ich różne modele biznesowe, jak również opisać ich kluczowe elementy i relacje lotnisk z interesariuszami.
 • Wyjaśnić sposób funkcjonowania system kontroli lotów w Europie.
 • Wymienić najważniejsze instytucje dot. lotnictwa cywilnego, zacytować podstawy prawa lotniczego.
 • Wskazać jakie są zagrożenia dla lotnictwa cywilnego i w jaki sposób można ograniczyć ryzyko ich powstania.
 • Opisać wpływ lotnictwa cywilnego na środowisko, przedyskutować tematykę zrównoważonego rozwoju lotnisk.

Po ukończeniu kursu w zakresie umiejętności będziesz umiał/umiała:

 • Wybrać możliwe kierunki rozwoju branży lotniczej.
 • Rozróżnić rodzaje samolotów według najpopularniejszych charakterystyk – rodzaju silnika, rodzaju kadłuba, zasięgu oraz przeznaczenia operacyjnego.
 • Formułować modele biznesowe dla konkretnych linii lotniczych.
 • Dopasować model biznesowy do konkretnej linii lotniczej.
 • Ilustrować mocne i słabe strony obecnego systemu nawigacji powietrznej.
 • Prowadzić konstruktywną ocenę przydatności konkretnych praw lotniczych.
 • Analizować konkretne miary dot. bezpieczeństwa i ochrony na lotniskach.
 • Ustalać kierunki zrównoważonego rozwoju lotnictwa.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1. System transportu lotniczego

Wprowadzenie do rynku przewozów lotniczych, najważniejsi gracze, wyzwania i prognozy dotyczące przyszłości, studium przypadku.

MODUŁ 2. Samolot

Przegląd najważniejszych producentów samolotów oraz ich produktów, studium przypadku

MODUŁ 3. Linie lotnicze

Aspekty organizacyjne i finansowe działań linii lotniczych, tworzenie siatki połączeń i optymalizacja sprzedaży, studium przypadku.

MODUŁ 4. Lotniska 

Element organizacyjne i techniczne lotnisk, przepustowość, kategoryzacje, modele biznesowe lotnisk, komunikacja z otoczeniem gospodarczym lotniska, studium przypadku.

MODUŁ 5. Kontrola lotu

Organizacja kontroli lotu w Europie, systemy radiolokacji, dostawcy usług nawigacyjnych w Europie, studium przypadku.

MODUŁ 6. Uwarunkowania prawne oraz najważniejsze instytucje działające w branży lotniczej

Uwarunkowania prawne oraz najważniejsze instytucje działające w branży lotniczej. Przegląd najważniejszych organizacji(ICAO, IATA, EASA, ACI) oraz międzynarodowego i krajowego ustawodawstwa lotniczego, studium przypadku.

MODUŁ 7. Bezpieczeństwo i ochrona 

Organizacja ochrony w portach lotniczych, bezpieczeństwo w lotnictwie, terroryzm, zagrożenia, studium przypadku.

MODUŁ 8. Lotnictwo i środowisko

Wpływ lotnictwa na środowisko naturalne, zrównoważony rozwój lotnisk, program walki z emisjami spalin i hałasu, studium przypadku.


WARUNKI ZALICZENIA

W kursie znajdują się dwa typy aktywności uczestnika kursu. Są to testowe pytania sprawdzające oraz pytania kontrolne do prezentowanych studiów przypadku. Do oceny końcowej brane są pod uwagę wyłącznie pytania sprawdzające. Uczestnik kursu może podjąć 5 prób udzielenia odpowiedzi na każde pytanie zamieszczone w teście.

Próg zaliczeniowy wynosi 51% punktów z wszystkich testowych pytań sprawdzających.

Zachęcamy również do korzystania z forum dyskusyjnego, na którym można zadać dodatkowe pytania ekspertom.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Na podstawie sumy zdobytych punktów ze wszystkich pytań testowych z modułów kursu zostanie wygenerowane zaświadczenie o ukończeniu e-kursu. Uczestnicy, którzy uzyskają wynik co najmniej 51% punktów z wszystkich testowych pytań sprawdzających otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.


KADRA KURSU

mgr Michał Nędza

Magister Informatyki i Ekonometrii (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, rok 2010), licencjat z ekonomii. Absolwent Business Information Management (University of Huddersfield, rok 2008). Po półrocznych studiach w International Uiverstity of Applied Science w Bad Honnef w Niemczech, zdobył Certificate in Aviation Management, luty-lipiec 2019. Odbył szkolenie oraz zdobył prestiżowy certyfikat IATA Airline Finance, 2018.
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół obszaru zarządzania lotnictwem, ekonomii oraz informatyki.
Zatrudniony na stanowisku Asystenta ds. Naukowo-Badawczych, a następnie od 2013 roku na stanowisku Koordynatora ds. Ścieżek Anglojęzycznych oraz Koordynatora ds. specjalności Aviation Management. Od 2019 roku Kierownik Biura Spraw Międzynarodowych WSIiZ oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Lifelong Learning. Jest odpowiedzialny za współpracę Uczelni z partnerami z Azji południowo-wschodniej.

mgr Justyna Żyła

Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (na kierunku  Aviation Management (ścieżka anglojęzyczna) oraz  Ekonomia, specjalność: Biznes międzynarodowy i zarządzanie projektami.   Posiada kilkuletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach związane z zarządzaniem zespołami i kierowaniem projektami krajowymi oraz międzynarodowymi, w szczególności w  obszarze lotnictwa, autor i współautor kilkunastu projektów w  obszarze lotniczym/logistycznym. Wykładowca akademicki  na kierunku  Aviation Management oraz General Management.