Skip to main content

Course Description

Loga Unii Europejskiej

Kurs został utworzony w ramach projektu "Innowacje: odzież robocza i ochronna - nowoczesne rozwiązania i zasady certyfikacji."

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.


Celem głównym kursu jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi rozwiązaniami projektowo-technologicznymi odzieży roboczej i ochronnej oraz z zasadami ich certyfikacji.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących w zawodach związanych z BHP lub chcących podnosić swoje kompetencje w tych zakresach. Ponadto kurs przeznaczony jest także dla osób zainteresowanych kształceniem w zawodach związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.


CELE KURSU

Cele szczegółowe kursu to:
zapoznanie uczestników z definicją odzieży roboczej i ochronnej wraz z przedstawieniem różnic między tymi dwoma grupami,
zapoznanie uczestników z asortymentem, wzornictwem i budową odzieży roboczej i ochronnej,
omówione w szeroki sposób właściwości gwarantujące komfort użytkowania w zależności od funkcji i przeznaczenia odzieży roboczej i ochronnej,
przedstawione innowacyjnych materiałów i technologii stosowanych w produkcji odzieży roboczej i ochronnej,
zaznajomienie z normami i wymogami prawnymi dotyczącymi odzieży roboczej i ochronnej w zależności od specyfiki ich zastosowania,
zaznajomienie z zasadami i procedurami certyfikacji odzieży roboczej i ochronnej w Polsce i w Unii Europejskiej.


Program kursu

MODUŁ 1

Charakterystyka odzieży roboczej i ochronnej

MODUŁ 2

Odzież robocza i ochronna jako środki ochrony indywidualnej

MODUŁ 3

Identyfikacja zagrożeń oraz określanie ryzyka zawodowego dla potrzeb doboru odzieży ochronnej

MODUŁ 4

Metody doboru odzieży ochronnej

MODUŁ 5

Charakterystyka asortymentowa odzieży chroniącej przed różnymi czynnikami środowiskowymi - część 1

MODUŁ 6

Charakterystyka asortymentowa odzieży chroniącej przed różnymi czynnikami środowiskowymi - część 2

MODUŁ 7

Przegląd innowacyjnych materiałów i technologii stosowanych na odzież

MODUŁ 8

Normy, wymogi prawne oraz certyfikacja odzieży specjalnej w zależności od specyfiki jej zastosowania, obowiązująca w Polsce i w UE

 


WARUNKI ZALICZENIA

Po odbytym kursie i zaliczeniu wszystkich modułów (80% i więcej odpowiedzi poprawnych w testach na zakończenie każdego modułu) uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające zaliczenie kursu.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie konieczny jest udział w testach na koniec każdego modułu oraz udzielenie trafnych odpowiedzi na poziomie co najmniej 80%


KADRA KURSU

dr inż. Monika Bogusławska-Bączek

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

dr Magdalena Duraj

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach