Skip to main content

Course Description


Kurs obejmuje kompendium wiedzy i umiejętności koniecznych do tworzenia i uruchamiania własnej działalności gospodarczej. Kurs przedstawia krytyczne kroki w procesie projektowania firmy, zaczynając od pomysłu na biznes i analizy rynku, przez kwestie finansowe i strategiczne, aż po aspekty formalno-prawne. W tym kontekście na kurs składa się 6 modułów tematycznych, odpowiadających sześciu istotnym krokom w procesie zakładania firmy. Kurs inspiruje i zachęca do kreatywnego myślenia o własnym biznesie, a jednocześnie namawia do racjonalizowania całego procesu, co ma uchronić przed pochopnymi i ryzykownymi decyzjami.


Program kursu:

Moduł 1. Inicjacja biznesu

Moduł 2. Analiza rynku

Moduł 3. Analiza finansowa

Moduł 4. Strategia

Moduł 5. Finansowanie

Moduł 6. Forma organizacyjno-prawna i rejestracja firmy


Adresaci kursu:

Kurs jest adresowany głównie do studentów ekonomii i zarządzania na poziomie pierwszego stopnia studiów, ale sprawdzi się też jako kurs suplementujący / komplementarny dla studentów kierunków pozaekonomicznych, którzy planują rozwój swojego biznesu.


Warunki zaliczenia kursu:

Warunkiem zaliczenia kursu jest przystąpienie do testu końcowego, składającego się z 30 pytań zamkniętych i udzielenie min. 16 poprawnych odpowiedzi.


Warunki uzyskania zaświadczenia:

Warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu (automatycznie wygenerowane w ciągu 24 godzin od pozytywnego zaliczenia kursu, które można pobrać z zakładki Moje kursy - Moje zaświadczenia) jest uzyskanie min. 16 punktów w teście końcowym.


Efekty kształcenia:

1. Wiedza:

- Student zna i rozumie zasady konstruowania planu przedsięwzięć biznesowych w kontekście uwarunkowań makro- i mikroekonomicznych, wyboru strategii, modelu biznesowego i architektury organizacyjnej.

- Student zna i rozumie przebieg i etapy procesu rejestrowania firmy w kontekście aspektów formalno-prawnych tworzenia firm w różnych formach organizacyjnych i własnościowych.

- Student zna i rozumie elementarne mechanizmy analizy ekonomicznej, w tym: analizy finansowej, analizy marketingowej i analizy rynku.

2. Umiejętności:

- Student identyfikuje i analizuje wszystkie czynniki endo- i egzogeniczne determinujące wybór modelu biznesowego, potrafi je analizować i na ich tle potrafi dokonywać optymalnego wyboru.

- Student potrafi projektować przedsięwzięcia gospodarcze w postaci Business Model Canvas, z uwzględnieniem determinant prawnych, finansowych, marketingowych i strategicznych.

3. Kompetencje społeczne:

- Student wykazuje kreatywność i otwartość wobec nowych inicjatyw, zachowując jednocześnie krytycyzm i racjonalizm w ocenie wariantów nowych przedsięwzięć gospodarczych.

- Student jest zdeterminowany i zorientowany na realizację zakładanych celów i wykazuje odpowiedzialność za nie.


Kadra kursu:

Autor kursu: Aneta Zelek, azelek@zpsb.pl dr hab., prof. ZPSB Aneta Zelek - ekonomista, wykładowca akademicki i trener kadr menedżerskich; profesor i rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Jest autorem ponad 230 publikacji naukowych z zakresu ekonomii i zarządzania, w tym głównie z obszaru zarządzania strategicznego i zarządzania w kryzysie. Jej autorski podręcznik pt. „Strategie biznesu – od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu” został wyróżniony nagrodą naukową TNOiK im. Karola Adamieckiego. Kobieta licznych talentów i pasji. Ale największą jej pasją jest „wyjaśnianie ekonomii”. Choć – jak sama twierdzi – w ekonomii nie ma nic pasjonującego, to jednak trzeba ją rozumieć! Dlatego z takim zaangażowaniem od ponad trzydziestu lat opowiada i pisze o ekonomii i biznesie. Jej studenci i słuchacze zgodnie przyznają jej tytuł „ekonomicznej erudytki”, dlatego tak często nagradzają ją laurami i nagrodami dla najlepszego wykładowcy.