Skip to main content

Course Description

Skutki podejmowanych decyzji w organizacji mają kluczowe znaczenie dla powodzenia prowadzonych przedsięwzięć biznesowych. Każda z nich powinna być dobrze przemyślana, a także poparta prawidłowo przeprowadzoną analizą. Dlatego też, program kursu koncentruje się na wprowadzeniu uczestnika w wybrane zagadnienia związane z procesami podejmowania decyzji w organizacji, a także ich wspomaganiem za pomocą wybranych zastosowań arkuszy kalkulacyjnych. Słuchacz pozna ich najważniejsze funkcje i inne narzędzia, a także nauczy się wykorzystywać je w praktyce. Podejmowana problematyka, między innymi, dotyczy procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie, a także innych kwestii związanych z jego działalnością. Uczestnik kursu nauczy się samodzielnie obrabiać dane biznesowych, przeprowadzać nieskomplikowane analizy, sporządzać raporty, a także wykorzystywać rezultaty przeprowadzonych działań w procesie podejmowania decyzji biznesowych.


Wymagania wstępne

Uczestnicy kursu powinni znać i rozumieć podstawowe pojęcia z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Istotne jest również posługiwanie się wybranymi zagadnieniami z zakresu matematyki i statystyki. Ponadto, wymagana jest znajomość podstaw obsługi komputera, a także znajomość języka angielskiego. Dodatkowo, kursant powinien posiadać komputer z przeglądarką internetową, a także darmowe konto Google, z uwagi na fakt, iż podczas kursu ćwiczenia będą realizowane w oparciu o darmowy arkusz kalkulacyjny Goolgle Sheets. Należy również zapewnić sobie wystarczająco dużo czasu, ponieważ realizacja programu wymaga około 6 godzin nakładu pracy tygodniowo.


Cele kursu

 • Cel główny:

  Cel ogólny kursu – zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zastosowań arkuszy kalkulacyjnych, w kontekście obróbki danych, na potrzeby podejmowania decyzji biznesowych.
 • Cele szczegółowe:

  Cel dotyczący modułu 1 –zdobycie wiedzy na temat wybranych zagadnień związanych z podejmowaniem decyzji w organizacjach.

  Cel dotyczący modułu 2 – zdobycie wiedzy dotyczącej genezy arkuszy kalkulacyjnych, ich roli w procesach decyzyjnych, interfejsu Google Sheets, a także nabycie elementarnych umiejętności z zakresu wprowadzania danych i formatowania komórek.

  Cel dotyczący modułu 3 – nabycie umiejętności z zakresu wprowadzania danych, formuł, stosowaniu najważniejszych operatorów, budowaniu odwołań względnych i bezwzględnych, a także kopiowania i przenoszenia formuł.

  Cel dotyczący modułu 4 – nabycie umiejętności z zakresu zastosowania funkcji arkuszy kalkulacyjnych.

  Cel dotyczący modułu 5 – przygotowanie uczestnika do samodzielnego przeprowadzania operacji na tekście i datach.

  Cel dotyczący modułu 6 – celem modułu jest nabycie praktycznych umiejętności z zakresu zagnieżdżania i stosowania najważniejszych funkcji logicznych.

Poruszane zagadnienia

Moduł 1

Decyzje w przedsiębiorstwie

Moduł 2

Arkusze kalkulacyjne – wstęp

Moduł 3

Elementarne zastosowania arkuszy kalkulacyjnych

Moduł 4

Funkcje

Moduł 5

Operacje na tekście i datach

Moduł 6

Funkcje logiczne


Warunki zaliczenia

Zaliczenie kursu polega na przystąpieniu do egzaminu końcowego, który składa się z 30 pytań zamkniętych testujących wiedzę i umiejętności. Udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania pozwala na uzyskanie 100% punktów niezbędnych do zaliczenia kursu. Należy pamiętać, że zaliczanie uzyskiwane jest, gdy Uczestnik zdobędzie przynajmniej 51% punktów z egzaminu końcowego. Na końcu każdej lekcji znajduje się minitest, który pozwoli uczestnikowi kursu na samodzielną weryfikację zdobytej wiedzy. Należy zaznaczyć, że nie są one elementami składowymi zaliczenia kursu. Ponadto, każdy moduł zakończony został listą kontrolną, która ma za zadanie pomóc uczestnikowi kursu w usystematyzowaniu poznanych zagadnień.


Warunki otrzymania zaświadczenia

Warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu jest uzyskanie min. 51% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym. Zaświadczenie o ukończeniu kursu będzie automatycznie wygenerowane w ciągu 24 godz. od pozytywnego zaliczenia kursu i można je pobrać z zakładki Moje kursy - Moje zaświadczenia.


Kadra kursu

Autor kursu: dr Michał Bzunek mbzunek@zpsb.pl

Jestem praktykiem – na co dzień zajmuję się realizacją zadań z obszaru analizy danych i data science. Moje doświadczenia mają znaczne przełożenie na moją działalność dydaktyczną. Dzięki nim, wiem, jak pomóc moim słuchaczom rozwijać umiejętności analityczne - efektywnie rozbić każdy problem na czynniki pierwsze, odnaleźć indywidualne analogie i stworzyć wydajne rozwiązania. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej. Moje zainteresowania obejmują tematykę z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz analiz biznesowych, ekonomicznych, finansowych i innych powiązanych zagadnień. Z ogromnym zaangażowaniem prowadziłem zajęcia zarówno w języku polskim, jak i angielskim.