Skip to main content

Course Description

Uczyć się szybciej, lepiej i z większą przyjemnością – to może być dobra motywacja do przeprowadzenia pozytywnych zmian w swoim życiu i w życiu innych ludzi. W niniejszym szkoleniu nacisk kładziony jest szczególnie na aktywność uczącego się, jako istotny wyznacznik nowoczesnego podejścia do nauczania i uczenia się, postulowany przez neurodydaktykę – naukę przyjazną mózgowi, jak zdefiniował ją niemiecki dydaktyk matematyki, Gerhard Preiß.


Wymagania wstępne

Kurs przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia.


Cele kursu

  • Cel główny:

    Ułatwić aktywne uczenie się przez całe życie (LLL – Life Long Learning) seniorom, studentom, uczniom, seniorkom, studentkom, uczennicom, wolnym strzelcom i samoukom.
  • Cele szczegółowe:

    Cele szczegółowe, niezbędne dla osiągnięcia celu głównego i pozytywnych wyników kształcenia i samokształcenia, to zaznajomienie uczestników: ze skutecznymi metodami i technikami uczenia się, ze skutecznymi metodami słuchania i notowania, ze skutecznymi metodami dyskutowania, ze skutecznymi metodami pisania prac, z profesjonalną metodą prezentacji.

Poruszane zagadnienia

Moduł 1

Wybrane uwarunkowania efektywności procesu uczenia się studenta.

Moduł 2

Rodzaje uczenia się i psychologiczne przesłanki doboru metod pracy umysłowej.

Moduł 3

Jak efektywnie przygotowywać się do zajęć i samokształcenia.

Moduł 4

Wybrane metody uczenia się.

Moduł 5

Sztuka mówienia i dyskutowania.

Moduł 6

Sztuka pisania podczas uczenia się.

Moduł 7

Wystąpienie publiczne z prezentacją.


Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia kursu jest przystąpienie do testów końcowych (wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych), składających się łącznie z 51 pytań zamkniętych i uzyskanie min. 51% poprawnych odpowiedzi. Testy końcowe znajdują się na końcu kursu w Sprawdź się.

Testy samooceny (quizy) wraz z ćwiczeniami, które są zamieszczone po każdym module mają charakter motywujący. Ich głównym zadaniem jest ułatwienie uczestnikom kursu, sprawdzenie w jakim stopniu został zrozumiany zakres poszczególnych modułów. Testy samooceny nie są składową oceny końcowej.

Listy kontrolne umieszczone na końcu każdego modułu mają za zadanie pomóc w samodzielnej weryfikacji stopnia osiągnięcia celów przypisanych poszczególnym częściom kursu.

Zaświadczenie ukończenia kursu jest generowane automatycznie i przesłane na e-mail uczestnika kursu w ciągu 24 godz. od zaliczenia testów końcowych.


Warunki otrzymania zaświadczenia

Warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu jest uzyskanie min. 51% poprawnych odpowiedzi w module "Sprawdź się". Zaświadczenie o ukończeniu kursu będzie automatycznie wygenerowane w ciągu 24 godz. od pozytywnego zaliczenia kursu i można je pobrać z zakładki Moje kursy - Moje zaświadczenia.


Kadra kursu

Autor kursu: dr Jan Przewoźnik, jprzewoznik@zpsb.pl, www.janprzewoznik.pl

Doktor psychologii, mistrz międzynarodowy w szachach. Adiunkt w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Trener psychologii biznesu. Przeprowadził szkolenia dla ponad 200 firm, z udziałem ponad 20 000 osób. Wielokrotny mistrz Polski w szachach (10 razy drużynowo i raz indywidualnie). Autor książek poświęconych szachom, psychologii szachów, uczeniu się.