Skip to main content

Course Description

Kurs obejmuje kompendium wiedzy i umiejętności koniecznych do pełnienie funkcji menedżerskich odpowiedzialnych za formułowanie i wdrażanie strategii rozwojowych. Kurs wyjaśnia znaczenie decyzji strategicznych w hierarchii zarządzania, omawia dylematy współczesnych strategów i klasyfikuje strategie na jej różnych poziomach. Trzonem merytorycznym kursu jest typologia strategii na poziomie biznesowym, wskazująca na różnice w schematach strategii lidera cenowego, strategii zróżnicowania i koncentracji. Wychodząc poza ten model klasyfikacyjny kurs omawia również tzw. Strategie hybrydowe. Inną perspektywą jest typologia strategii korporacji wielobranżowych, wprowadzająca do użycia takie terminy jak: strategie dywersyfikacji, strategie integracji, strategie koncentracji. Wszystkie typy strategii są omawiane w kontekście przesłanek i ryzyk ich stosowania.


Wymagania wstępne

Przed przystąpieniem do kursu warto znać i rozumieć podstawy organizacji i zarządzania oraz podstawy mikroekonomii. Bardzo pożądana jest znajomość języka angielskiego, ponieważ wiele terminów z dziedziny zarządzania strategicznego używanych jest w wersji oryginalnej (angielskojęzycznej).


Cele kursu

 • Cel główny:

  Cel ogólny kursu – dostarczenie studentowi wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji menedżerów odpowiedzialnych za projektowanie i wdrażanie strategii w organizacjach biznesowych.
 • Cele szczegółowe:

  Cel dotyczący modułu 1 – ukazanie znaczenia i lokalizacji decyzji strategicznych na tle hierarchicznej struktury zarządzania.

  Cel dotyczący modułu 2 – zapoznanie studenta z pojęciami i terminologią z obszaru zarządzania strategicznego oraz wskazanie cech myślenia strategicznego w biznesie.

  Cel dotyczący modułu 3 – wskazanie poziomów zarzadzania strategicznego na tle struktury i organizacji firmy.

  Cel dotyczący modułu 4 – ukształtowanie praktycznych umiejętności deklarowania aspiracji strategicznych w organizacjach biznesowych, gwarantujących powodzenie zamierzeń strategicznych.

  Cel dotyczący modułu 5 – zapoznanie studenta z klasyfikacją strategii na poziomie biznesu, w tym ze współczesnymi koncepcjami strategii konkurowania.

  Cel dotyczący modułu 6 – zapoznanie studenta z typologią strategii na poziomie korporacyjnym, wraz z przesłankami i ryzykami ich stosowania.

Poruszane zagadnienia

Moduł 1

Decyzje strategiczne w hierarchii zarządzania

Moduł 2

Strategie i myślenie strategiczne w biznesie

Moduł 3

Proces i poziomy zarządzania strategicznego

Moduł 4

Aspiracje strategiczne

Moduł 5

Strategie na poziomie biznesu

Moduł 6

Strategie na poziomie korporacji


Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie min.51% z testu końcowego. Test końcowy składa się z 25 pytań zamkniętych.


Warunki otrzymania zaświadczenia

Warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu (generowane automatycznie i przesłane na e-mail uczestnika kursu w ciągu 24 godz. ukończenia kursu) jest uzyskanie min. 51% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym.


Kadra kursu

Autorka kursu: Aneta Zelek azelek@zpsb.pl

dr hab., prof. ZPSB Aneta Zelek - ekonomista, wykładowca akademicki i trener kadr menedżerskich; profesor i rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Jest autorem ponad 230 publikacji naukowych z zakresu ekonomii i zarządzania, w tym głównie z obszaru zarządzania strategicznego i zarządzania w kryzysie. Jej autorski podręcznik pt. „Strategie biznesu – od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu” został wyróżniony nagrodą naukową TNOiK im. Karola Adamieckiego.

Kobieta licznych talentów i pasji. Ale największą jej pasją jest „wyjaśnianie ekonomii”. Choć – jak sama twierdzi – w ekonomii nie ma nic pasjonującego, to jednak trzeba ją rozumieć! Dlatego z takim zaangażowaniem od ponad trzydziestu lat opowiada i pisze o ekonomii i biznesie. Jej studenci i słuchacze zgodnie przyznają jej tytuł „ekonomicznej erudytki”, dlatego tak często nagradzają ją laurami i nagrodami dla najlepszego wykładowcy.