Skip to main content

Course Description

logo

Kurs powstał w ramach projektu „Moocni z matmy – otwarty kurs matematyki” nr POWR.03.01.00-00-W075/18. Więcej na stronie projektu.

Opis kursu

Kurs „Moocni z matmy” jest adresowany głównie do absolwentów szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych), którzy zamierzają podjąć studia na uczelniach technicznych, oraz uczniów ostatnich klas szkół średnich, którzy właśnie przed maturą rozpoczynają powtarzanie materiału z matematyki. Pomoże on uczestnikom usystematyzować posiadaną wiedzę matematyczną i uzupełnić ewentualne braki wynikające z różnicy programowej. Dzięki temu łatwiej będzie przyszłemu studentowi zrozumieć nowe pojęcia związane z matematyką wyższą. Kurs zawiera bowiem podstawowe definicje, twierdzenia i wzory z zakresu: analizy matematycznej, algebry, geometrii analitycznej, kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa na poziomie rozszerzonym. Wszystkie pojęcia są poparte licznymi przykładami, zadaniami rozwiązanymi krok po kroku, rysunkami i tabelami oraz apletami GeoGebry i krótkimi filmikami.

Zakres tematyczny kursu

Kurs „Moocni z matmy” obejmuje większość zagadnień zawartych w podstawie programowej zakresu podstawowego dla szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych). Są jednak i takie pojęcia, które poza tę podstawę wykraczają lub ją nieznacznie poszerzają, ale są niezbędne w toku studiów.

Kurs składa się z 13 modułów tematycznych:
 1. Wiadomości wstępne
 2. Funkcje i ich własności
 3. Funkcja liniowa
 4. Funkcja kwadratowa
 5. Wielomiany
 6. Funkcja wymierna
 7. Funkcja potęgowa
 8. Funkcja wykładnicza
 9. Funkcja logarytmiczna
 10. Funkcje trygonometryczne
 11. Ciągi liczbowe
 12. Geometria analityczna
 13. Elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa
Efekty kursu
Po ukończeniu kursu „Moocni z matmy” uczestnik:
 • nie będzie miał kłopotów ze zrozumieniem symbolicznych zapisów treści matematycznych stosowanych w podręcznikach, na lekcjach i wykładach,
 • będzie znał funkcje elementarne, sposoby rysowania ich wykresów oraz wyznaczania ich dziedziny, miejsc zerowych i przedziałów monotoniczności,
 • dzięki znajomości własności funkcji elementarnych nie będzie miał problemów z rozwiązywaniem równań, nierówności, a nawet układów równań, w których one występują,
 • będzie sprawnie posługiwał się wzorami redukcyjnymi i tożsamościami trygonometrycznymi bez uczenia się ich na pamięć,
 • bez trudu odróżni ciąg arytmetyczny od geometrycznego i wyznaczy wyrazy każdego z nich oraz obliczy ich sumę,
 • będzie umiał wykonywać działania na wektorach i sprawdzać ich wzajemne położenie,
 • z łatwością napisze równanie prostej i okręgu o zadanych własnościach oraz ustali ich wzajemne położenie na płaszczyźnie, co pozwoli mu geometrycznie rozwiązywać równania i nierówności,
 • będzie wiedział, czym różnią się od siebie permutacje zbioru, wariacje z powtórzeniami lub bez i kombinacje,
 • dzięki regule mnożenia i dodawania będzie potrafił wyznaczyć liczbę wszystkich możliwych zdarzeń danego doświadczenia losowego,
 • będzie znał schemat doboru odpowiedniego modelu kombinatorycznego spełniającego warunki zadania, dzięki czemu obliczy prawdopodobieństwo zajścia konkretnego zdarzenia.
Przebieg kursu

Na początku kursu uczestnik powinien zapoznać się z informacjami zawartymi w module „Wprowadzenie”, a w szczególności z instrukcją użytkownika i diagnozą wstępną.

W każdym z 13 modułów tematycznych uczestnik kursu powinien zapoznać się ze wstępem teoretycznym do danego zagadnienia. Następnie powinien samodzielnie wykonać zamieszczone na końcu każdej jednostki ćwiczenia. Nie są one punktowane i można je rozwiązywać wiele razy, aż nie będą sprawiały żadnych trudności. Ponieważ przykłady te są randomizowane (można je zresetować i otrzymać zadanie z innymi parametrami), to uczestnik może przećwiczyć różne wersje danego zadania, obejrzeć ich pełne rozwiązania i dobrze się przygotować do testu modułowego.

Na koniec kursu uczestnik przystępuje do egzaminu końcowego. Ocena końcowa kursu jest średnią ważoną wszystkich 13 testów modułowych, które stanowią jej 60% oraz egzaminu końcowego, który stanowi 40% tej oceny. Kurs uważa się za zaliczony, jeżeli kursant uzyska ocenę końcową z wynikiem co najmniej 60%.

Na zakończenie kursu należy wypełnić ankietę ewaluacyjną, która pomoże autorkom kursu dostosować go do potrzeb i oczekiwań uczestników.

Po ukończeniu kursu z wynikiem minimum 60% uczestnik otrzyma w ciągu 24 godzin elektroniczne zaświadczenie.

Wymagania wstępne

Uczestnik kursu powinien posiadać podstawową wiedzę matematyczną i informatyczną w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej lub szkoły gimnazjalnej.

Kadra kursu
dr Magdalena Kucharska
Od 25 lat prowadzi zajęcia dydaktyczne z matematyki dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (dawnej Politechniki Szczecińskiej). W swojej codziennej pracy wykorzystuje narzędzia interaktywne platformy uczelnianej Moodle oraz aplety GeoGebry. Specjalizuje się w tworzeniu kursów internetowych z wykorzystaniem systemów algebry komputerowej.
dr Monika Perl
Wykładowca matematyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (dawnej Politechniki Szczecińskiej) z 22 letnim doświadczeniem w zakresie dydaktyki nauczania. Od 5 lat tworzy internetowe kursy repetytoryjne dla studentów na platformie uczelnianej Moodle. Współpracuje ze szczecińskimi szkołami średnimi.