Skip to main content

Course Description

W kolejnej części kursu o ewaluacji zapraszamy Państwa do zapoznania się z trzecim kryterium ewaluacji, w którym oceniany jest wpływ działalności naukowej i artystycznej, jaką prowadzi podmiot szkolnictwa wyższego i nauki, na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Jest to rozwiązanie ewaluacyjne przyjęte w wielu krajach i opiera się ono na ocenie eksperckiej.

Wpływ społeczny, tj. wpływ działalności naukowej i artystycznej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, pozwala na pokazanie, że działalność naukowa realizowana m.in. na uczelniach akademickich, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk i międzynarodowych instytutach naukowych, oddziałuje nie tylko na świat akademicki, ale również na otoczenie społeczno-gospodarcze oraz pomaga społeczeństwu w rozumieniu kultury i historii. Kryterium III odnosi się zatem do postulatu głębszej interakcji świata nauki ze społeczeństwem oraz tzw. „trzeciej misji" uczelni.

W ramach tego kryterium docenione będą te jednostki, które przykładają dużą wagę do wdrażania rezultatów swoich działań, realnych efektów swoich badań i kontaktu ze społeczeństwem.

Szkolenie jest kontynuacją kursu "Ewaluacja 2022. Wstęp" oraz "Ewaluacja 2022. Kryterium I"; "Ewaluacja 2022. Kryterium II". Zanim przystąpicie Państwo do kursu omawiającego Kryterium III, rekomendujemy ukończenie kursu "Ewaluacja 2022. Wstęp". Omawiane są w nim podstawowe zagadnienia dotyczące ewaluacji, w tym przede wszystkim podstawowe pojęcia dotyczące ewaluacji m.in. warunki uwzględnienia osiągnięć w ewaluacji, tzw. liczba minimum 12, liczba N, liczba 3N itd.

Przypominamy, że wszystkie kursy obejmują treści dotyczące ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Zasady przyszłej parametryzacji za lata 2022-2025 mogą się różnić od tych prezentowanych w kursie.

Kurs przeznaczony jest dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces ewaluacji w podmiotach nauki i szkolnictwa wyższego, tj.:

  • Kierowników dyscyplin,
  • Koordynatorów dyscyplin,
  • oraz innych osób zaangażowanych w proces ewaluacji jakości działalności naukowej.

Poruszane zagadnienia są opisane prostym językiem i zilustrowane licznymi przykładami, co sprawia, że nauka jest łatwa i przyjemna.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Uczestnik kursu powinien mieć podstawowe informacje na temat działania podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki oraz ukończyć kurs "Ewaluacja 2022. Wstęp"


CELE KURSU

  • przedstawienie zasad oceny w ramach Kryterium III
  • omówienie danych opisu wpływu jakie należy wprowadzić do POL-on
  • objaśnienie przepływu danych źródłowych pomiędzy komponentami systemu POL-on

WARUNKI ZALICZENIA

Do zaliczenia kursu wymagane jest osiągnięcie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi z testu końcowego.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Po przekroczeniu 60% progu zaliczeniowego zostanie automatyczne wygenerowane zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu. Zaświadczenie jest gotowe do pobrania po zalogowaniu się na platformę, w zakładce „Moje kursy" na kaflu tego kursu pojawi się przycisk „Zaświadczenie".


KADRA KURSU

Sebastian Fijałkowski

Główny specjalista ds. ewaluacji nauki,

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Zespół ds. ewaluacji nauki oraz Zespół ds. szkoleń

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

 

Autorem ikon i elementów ilustracji w kursie jest freepik

Enroll