Skip to main content

Course Description

W kolejnej części kursu o ewaluacji zapraszamy Państwa do zapoznania się z drugim kryterium ewaluacji, w którym oceniane są efekty finansowe badań naukowych lub prac rozwojowych.

W kursie "Ewaluacja 2022. Kryterium II" omawiamy zasady oceniania i punktowania efektów finansowych badań naukowych wynikające z regulacji prawnych. Pokazujemy także przepływ danych i informacji pomiędzy poszczególnymi modułami Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, w tym do Systemu Ewaluacji Działalności Naukowej (SEDN).

Szkolenie jest kontynuacją kursu "Ewaluacja 2022. Wstęp" oraz "Ewaluacja 2022. Kryterium I". Zanim przystąpicie Państwo do kursu omawiającego Kryterium II, rekomendujemy ukończenie kursu "Ewaluacja 2022. Wstęp". Omawiane są w nim podstawowe zagadnienia dotyczące ewaluacji, w tym przede wszystkim podstawowe pojęcia dotyczące ewaluacji, w tym warunki uwzględnienia osiągnięć w ewaluacji, tzw. liczba minimum 12, liczba N, liczba 3N itd.

Przypominamy, że kursy obejmują treści dotyczące ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Zasady przyszłej parametryzacji za lata 2022-2025 mogą się różnić od tych prezentowanych w kursie.

Kurs przeznaczony jest dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces ewaluacji w podmiotach nauki i szkolnictwa wyższego, tj.:

  • Kierowników dyscyplin,
  • Koordynatorów dyscyplin,
  • oraz innych osób zaangażowanych w proces ewaluacji jakości działalności naukowej.

Poruszane zagadnienia są opisane prostym językiem i zilustrowane licznymi przykładami, co sprawia, że nauka jest łatwa i przyjemna.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Uczestnik kursu powinien mieć podstawowe informacje na temat działania podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki oraz ukończyć kurs "Ewaluacja 2022. Wstęp"


CELE KURSU

  • przedstawienie parametrów Kryterium II
  • omówienie poszczególnych osiągnięć podlegających ocenie w ramach Kryterium II
  • wyjaśnienie zasad punktacji za poszczególne osiągnięcia naukowe podmiotu
  • objaśnienie przepływu danych źródłowych pomiędzy komponentami systemu POL-on

WARUNKI ZALICZENIA

Do zaliczenia kursu wymagane jest osiągnięcie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi z testu końcowego.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Po przekroczeniu 60% progu zaliczeniowego zostanie automatyczne wygenerowane zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu. Zaświadczenie jest gotowe do pobrania po zalogowaniu się na platformę, w zakładce „Moje kursy" na kaflu tego kursu pojawi się przycisk „Zaświadczenie".


KADRA KURSU

Sebastian Fijałkowski

Główny specjalista ds. ewaluacji nauki,

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Zespół ds. ewaluacji nauki oraz Zespół ds. szkoleń

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

 

Autorem ikon i elementów ilustracji w kursie jest freepik

 

Enroll