Skip to main content

Course Description

W kursie "Ewaluacja 2022. Wstęp" zapoznaliście się Państwo z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi ewaluacji. Omawiane tam były zagadnienia m.in slotu, liczby N, rozumienie ich jest konieczne do udziału w kursie "Ewaluacja 2022.Kryterium I".

Przypominamy, że oba kursy obejmują treści dotyczące ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Zasady przyszłej parametryzacji za lata 2022-2025 mogą się różnić od tych prezentowanych w kursie.

W szkoleniu dotyczącym Kryterium I, które jest kontynuacją kursu "Ewaluacja 2022. Wstęp", zapraszamy Państwa do zapoznania się z pierwszym kryterium ewaluacji, w którym oceniany jest poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności w podmiocie. W szkoleniu omawiamy zasady ewaluacji poszczególnych obszarów objętych Kryterium I, w tym kryteria oceny i zasady przyznawania punktów za poszczególne osiągnięcia. Pokazujemy także przepływ danych o osobach uwzględnionych w ewaluacji oraz ich osiągnięciach do SEDN.

Zadaniem kursu jest przedstawienie zakresu Kryterium I w kontekście uregulowań prawnych dotyczących ewaluacji (z uwzględnieniem zmian z nowelizacji Rozporządzenia o ewaluacji, które obowiązuje od 19 listopada 2021 r.) i przepływu danych w obrębie modułów ekosystemu POL-on. 

W kursie szczegółowo omówiono rezultaty działalności naukowej pracowników podmiotu oraz uczestników szkól doktorskich, które oceniane są w ramach tego kryterium w procesie ewaluacji. Są to osiągnięcia publikacyjne, przyznane patenty i prawa ochronne na wzór użytkowy oraz wyłączne prawa hodowców do odmian roślin, a także osiągnięcia artystyczne

Kurs przeznaczony jest dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces ewaluacji w podmiotach nauki i szkolnictwa wyższego, tj.:

 • Kierownikom dyscyplin,
 • Koordynatorom dyscyplin,
 • Importerom publikacji w PBN,
 • oraz innym osobom zaangażowanym w proces ewaluacji jakości działalności naukowej.

Poruszane zagadnienia są opisane prostym językiem i zilustrowane licznymi przykładami, co sprawia, że nauka jest łatwa i przyjemna.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Uczestnik kursu powinien mieć podstawowe informacje na temat działania podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki oraz ukończyć kurs "Ewaluacja 2022. Wstęp"


CELE KURSU

 • przedstawienie parametrów Kryterium I
 • omówienie poszczególnych osiągnięć podlegających ocenie w ramach Kryterium I
 • wyjaśnienie zasad punktacji za poszczególne osiągnięcia naukowe podmiotu
 • omówienie alertów w SEDN
 • wyjaśnienie zasad nakładania sankcji na podmioty
 • objaśnienie reguł działania Algorytmu Optymalizującego
 • objaśnienie przepływu danych źródłowych pomiędzy komponentami systemu POL-on

WARUNKI ZALICZENIA

Do zaliczenia kursu wymagane jest osiągnięcie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi z testu końcowego.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Po przekroczeniu 60% progu zaliczeniowego zostanie automatyczne wygenerowane zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu. Zaświadczenie jest gotowe do pobrania po zalogowaniu się na platformę, w zakładce „Moje kursy" na kaflu tego kursu pojawi się przycisk „Zaświadczenie".


KADRA KURSU

Sebastian Fijałkowski

Główny specjalista ds. ewaluacji nauki,

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Zespół ds. ewaluacji nauki oraz Zespół ds. szkoleń

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

 

Autorem ikon i elementów ilustracji w kursie jest freepik

Enroll